Weber 55791 Инструкция по применению

Бренд
Weber
Модель
55791
Тип
Инструкция по применению
SPRAWDZANIE SYGNAŁU I WŁĄCZENIE ALARMU
SYGNAŁ
Oznacza brak sygnału. Oznacza, że monitor odbiera sygnał od
czujnika termicznego.
ALARMY
Trzy dźwięki bip - oznaczają, że monitor nie odbiera sygnału od czujnika termicznego.
Cztery dźwięki bip - oznaczają, że aktualna temperatura znajduje się w zakresie pięciu stopni
do temperatury docelowej.
Ciągły dźwięk bip - oznacza, że termometr osiągnął temperaturę docelową.
Szybki i ciągły dźwięk bip - oznacza, że mięso zostało zbyt mocno wypieczone.
Uwaga: Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.
UWAGI DOTYCZĄCE BATERII
Na ekranie monitora pojawia się symbol informujący o stanie naładowania baterii. Poniższe
ostrzeżenia informują o konieczności wymiany baterii.
main – oznacza niski poziom naładowania baterii monitora.
remote – oznacza niski poziom naładowania baterii czujnika termicznego.
main remote - oznacza niski poziom naładowania baterii monitora i czujnika
termicznego.
Używać tylko nowych baterii wymaganego rozmiaru i zalecanego typu.
Nie należy mieszać starych i nowych baterii, baterii różnego typu (standardowe,
alkaliczne i akumulatory) lub akumulatorów o różnych pojemnościach.
Jeżeli termometr z bateriami nie będzie używany przez okres miesiąca lub dłuższy,
należy wyjąć z niego baterie. Z baterii mogą wyciekać chemikalia które mogą być
przyczyną uszkodzenia części elektronicznych.
Weber-Stephen Products Co., (Weber
®
) niniejszym udziela gwarancji PIERWSZEMU NABYWCY, że
urządzenie jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych licząc od daty zakupu: na 2 lata,
jeżeli urządzenie zostanie zmontowane i będzie obsługiwane zgodnie z instrukcją obsługi.
Weber może wymagać dowodu daty zakupu urządzenia. DLATEGO, NABYWCA POWINIEN
ZACHOWAĆ PARAGON ZAKUPU LUB FAKTURĘ I ZWRÓCIĆ KARTĘ GWARANCYJNĄ FIRMIE WEBER.
Usługi gwarancyjne ograniczają się do naprawy lub wymiany części uszkodzonych w czasie
użytkowania i serwisowania urządzenia. Jeżeli rma Weber potwierdzi uszkodzenia i zatwierdzi
reklamację, rma Weber dokona naprawy lub wymiany tych części bez opłaty. Jeżeli wymagany
jest zwrot części wadliwych, koszt opłaty transportowe pokrywa z góry nabywca. Weber zwróci
części nabywcy pokrywając części transportu.
Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń lub innych problemów z działaniem, powstałych w wyniku
wypadku, nieprawidłowego użycia, modykacji, nieprawidłowego zastosowania, wandalizmu,
nieprawidłowej instalacji, konserwacji lub serwisu. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń
powstałych z powodu wystąpienia surowych warunków pogodowych takich jak grad, huragany,
trzęsienia ziemi, odbarwień z powodu wystawienia na działanie środków chemicznych,
bezpośrednio lub w atmosferze. Weber nie ponosi odpowiedzialności w ramach gwarancji
za przypadkowe lub wynikające uszkodzenia. Niniejsza gwarancja zawiera określone prawa
nabywcy i nie wyklucza innych jego praw obowiązujących w danym kraju.
DANE TECHNICZNE
Monitor
Czujnik termiczny
2 baterie 2 baterie
AA AAA
Zakres temperatury roboczej Zakres temperatury roboczej
0°C do 50°C (32°F do 122°F) 20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Zakres temperatury przechowywania Variação da temperatura de armazenamento
20°C do 70°C (-4°F do 158°F) -30°C do 70°C (22°F do 158°F)
Opór wody Opór wody
JIS poziom 2 JIS poziom 3
Zakres temperatury roboczej wyświetlacza
LCD 0°C/F do 199°C/F
Informacje ogólne
Długość próbnika ze stali nierdzewnej 99,97 cm (3,28 st.)
Częstotliwość nadawania 433 MHz
Dokładność temperatury +1°C (+- 2°F)
Maksymalna temperatura robocza próbnika ze stali 250°C (482°F)
Specykacje są typowe; specykacja poszczególnych jednostek może się różnić. Specykacje
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
НАСТРОЙКА
Снимите крышки батарейных отсеков с термодатчика и монитора, и затем извлеките
пластиковые язычки из отсеков для батарей. Продолжите выполнение описанных
ниже шагов по установке батарей.
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК
Для питания термометра требуются две батарейки AA и две батарейки AAA. Для установки
батареек выполните следующие действия.
Примечание: Сбросьте монитор и датчик ThermoSensor в течение 60 секунд, чтобы
синхронизировать их для передачи сигнала. Сброс выполните только после установки
новых батарей.
В мониторе
1. Сдвиньте и снимите зажим для пояса, расположенный на обратной стороне монитора.
Сдвиньте, приподнимите и снимите крышку батарейного отсека.
2. Поместите в отсек две батарейки AA в соответствии с указанными знаками полярности
(+ и -).
3. Нажмите RESET (СБРОС) в батарейном отсеке с помощью предмета с острым концом,
например, выпрямленной бумажной скрепки.
4. Поставьте на место крышку и зажим для пояса.
В датчике ThermoSensor
1. Сдвиньте крышку батарейного отсека.
2. Поместите две батарейки AAA в батарейный отсек в соответствии со знаками полярности
(+ и -), нажмите на RESET около батарейного отсека с помощью предмета с острым
концом, например, выпрямленной бумажной скрепки.
3. Поставьте на место крышку батарейного отсека.
Когда на мониторе появляется [], замените батареи.
УСТАНОВКА ЕДИНИЦЫ ФАРЕНГЕЙТ / ЦЕЛЬСИЙ
Для выбора единицы температуры, фаренгейт или цельсий, установите переключатель
°C/°F, расположенный рядом с батарейным отсеком, в положение °C или °F.
РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
Для регулировки уровня громкости монитора, установите переключатель HI/LO,
расположенный в батарейном отсеке ThermoSensor, в положение HI (высокий) или LO
(низкий).
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
Мигающий красный светодиод в центре ThermoSensor указывает на то, что прибор
включен и выполняется передача данных.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЖИМА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ПОЯСЕ
Зажим можно одеть на пояс или использовать в качестве стойки. Чтобы использовать зажим
в качестве стойки, снимите его с обратной стороны монитора. Вставьте левую и правую
сторону зажима в нижнюю часть прорези, затем зафиксируйте другую сторону зажима в
другой нижней прорези.
EC – ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Этот продукт включает утвержденный датчик и соответствует основным требованиям
Статьи 3 Директивам R & TTE 1999/5/ЕС, если он используется для предназначенных
целей, и применен(ы) следующи(е) стандарт(ы):
Эффективное использование радиоспектра:
(Статья 3.2.a Директивы R&TTE) применяемы(е) стандарт(ы) EN 300 220-3:2000
Электромагнитная совместимость:
(Статья 3.1b Директивы R&TTE) применяемы(е) стандарт(ы) EN 301 489-3:2000
Безопасность оборудования информационных технологий:
(Статья 3.1.a Директивы R&TTE) применяемы(е) стандарт(ы) EN 60950:2000
Дополнительная информация:
Поэтому продукт соответствует Директиве о низковольтных системах 73/23/EC, Директиве
о электромагнитной совместимости (EMC) 89/336/EC и Директиве R&TTE 1999/5/EC
(приложение II), и имеет соответствующую маркировку CE.
Страны, в которых выполняются требования RTTE
Все страны ЕС, Швейцария и Норвегия
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЗОНДА
Найдите заглушку гнезда зонда в верхней правой части ThermoSensor и аккуратно снимите
ее. Вставьте зонд для мяса в гнездо.
РАБОТА
Примечание: Сброс выполните только после установки новых батарей.
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не начнет мигать красный светодиод
ThermoSensor. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится
зеленый светодиод, и на дисплее не появятся все сегменты вывода.
2. Несколько раз нажимайте “Select” (“Выбрать”) до появления нужного типа мяса. Вы
можете выбрать BEEF (Говядина), LAMB (Мясо молодого барашка), VEAL (Телятина),
HMBGR (Гамбургер или котлеты), PORK (Свинина), TURKY (Индюшатина), CHICK
(Курятина) или FISH (Рыба). Затем несколько раз нажимайте “Cook” (“Приготовить”) для
выбора уровня прожаривания.
Примечание: Варианты выбора уровня прожаривания RARE (слабый уровень), MED
RARE (слабый средний уровень), MEDIUM (средний уровень), and WELL DONE (хорошо
прожарено) существуют только для говядины, мяса молодого барашка и телятины. Для
курятины, свинины, индюшатины, рыбы и гамбургера, монитор по умолчанию находится
в состоянии WELL DONE.
3. Установите ThermoSensor около места для приготовления, и вставьте наконечник
зонда в центр мяса. Чтобы не допустить зажатия крышкой провода зонда, выведите
провод через прорезь на стороне отделения для приготовления пищи. Для того, чтобы
просмотр выводимых параметров был простым, пользуйтесь стойкой монитора или
зажим для пояса. При использовании гриля на древесном угле, выведите провод зонда в
сторону от прямого нагрева брикетов древесного угля.
Примечания:
Размещайте ThermoSensor в стороне от прямого воздействия тепла или пламени;
зонд не должен находиться на поверхности для приготовления. Это может
привести к повреждению термистора, расположенного в зонде.
• Для обеспечения четкого сигнала, помещайте монитор в радиусе 100 футов от
ThermoSensor.
Диапазон рабочих температур зонда датчика равен от -4°F до 482°F (от 20°C до
250°C). Температурный диапазон ЖК-дисплея равен от 0°C/F до 199°C/F. Когда
температура дисплея выходит за пределы диапазона, то разряды дисплея мигают.
4. Когда мясо готово, удалите зонд, надев рабочие рукавицы или подождав, пока
зонд охладится. Нажмите и удерживайте кнопку POWER (ПИТАНИЕ) на мониторе и
ThermoSensor в течение около 2 секунд, чтобы выключить его.
Примечания:
Последнее показание монитора остается, даже если питание выключено. При
повторном включении монитора, на дисплее появляется последнее показание.
• Монитор и ThermoSensor автоматически выключится, если не нажимать кнопки в
течение приблизительно восьми часов.
5. Отсоедините зонд от ThermoSensor и поставьте на место заглушку гнезда. После
приготовления пищи очистите зонд с помощью воды и мягкого моющего средства.
Вытрите монитор и ThermoSensor влажной тканью.
Примечание: Не пользуйте посудомоечной машиной для очистки зонда, не
погружайте монитор или ThermoSensor в воду или другую жидкость.
ПРОВЕРКА СИГНАЛОВ И СОСТОЯНИЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
СИГНАЛ
Показывает отсутствие сигнала. Показывает, что монитор получает сигнал
от ThermoSensor.
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Три сигнала - показывает, что монитор не получает сигнал от ThermoSensor.
Четыре сигнала - показывает, что текущая температура находится в пределах пяти
градусов от заданной температуры.
Непрерывный сигнал - показывает, что термометр достиг заданной температуры.
Быстрый и непрерывный сигнал - показывает, что мясо пережарено.
Примечание: Нажмите любую кнопку, чтобы прекратить звуковой сигнал.
СИМВОЛЫ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕЕК
Символ [] выводится на экране, показывая состояние батареек. Следующие сигналы
показывает состояние батареек, чтобы вовремя заменить их.
основной - показывает, что батарейка монитора разряжена.
дистанционный - показывает, что батарейка ThermoSensor разряжена.
основной дистанционный - показывает, что батарейка монитора и
ThermoSensor разряжены.
Пользуйтесь только новыми батарейками нужного размера и рекомендуемого типа
.
Не смешивайте старые и новые батарейки или батарейки различных типов
(стандартные, щелочные или перезаряжаемые), либо перезаряжаемые
батарейки различной емкости.
Если Вы не будете пользоваться термометром с батарейками в течение месяца и
более, выньте батарейки. Из батареек могут вытекать химические вещества,
которые могут повредить электронные детали.
Компания Weber-Stephen Products Co., (Weber
®
) настоящим дает гарантию ПЕРВИЧНОМУ
ПОКУПАТЕЛЮ в том, что продукт не имеет дефектов материалов и изготовления в
течение следующего периода, начиная от даты покупки: 2 года при условии сборки и
использования в соответствии с сопроводительными печатными инструкциями.
Компания Weber может потребовать обоснованное подтверждение от Вас даты покупки
прибора. ПОЭТОМУ СОХРАНЯЙТЕ КВИТАНЦИЮ О ПРОДАЖЕ ИЛИ СЧЕТ-ФАКТУРУ, И
НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРАТИТЕ КАРТОЧКУ РЕГИСТРАЦИИ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ WEBER.
Настоящая ограниченная гарантия ограничивается правом на ремонт или замену деталей,
которые оказались дефектными при нормальном использовании и обслуживании, и
при обследовании которых компания Weber убедилась в их дефектном состоянии. Если
компания Weber подтверждает дефект и признает иск, то компания Weber заменит такие
детали бесплатно. Если Вам необходимо возвратить дефектные детали, то необходимо
выполнить предоплату за транспортировку. Компания Weber возвратит детали покупателю
при предоплате за перевозку или пересылку по почте.
Настоящая ограниченная гарантия не покрывает неисправности или проблемы с
использованием, возникшие из-за несчастного случая, неправильного обращения,
неправильного использования, переделки, неправильного применения, умышленной
порчи, неправильной установки или обслуживания, либо из-за невыполнения нормального
и текущего технического обслуживания. Ухудшение состояния или повреждение,
вызванное плохими погодными условиями, такими как град, ураган, землетрясение или
торнадо, обесцвечивание из-за прямого или атмосферного воздействия химических
веществ, не покрывается настоящей ограниченной гарантией. Компания Weber не отвечает
за какие-либо особые или косвенные убытки. Эта гарантия предоставляет Вам конкретные
юридические права; Вы также можете иметь другие права, в зависимости от конкретной
страны.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
монитор
ThermoSensor
батарейки батареи
2 x AA 2 x AAA
диапазон рабочих температур диапазон рабочих температур
от 32°F до 122°F (от 0°C до 50°C) от -4°F до 140°F (от 20°C до 60°C)
диапазон температур хранения диапазон температур хранения
от -4°F до 158°F (от 20°C до 70°C) от 22°F до 158°F (от -30°C до 70°C)
водонепроницаемость водонепроницаемость
JIS уровень 2 JIS уровень 3
температурный диапазон жк-дисплея от
0°C/F до 199°C/F
Общие сведения
Длина зонда из нержавеющей стали 99,97 см (3,28 футов)
Частота передачи 433 МГц
Разрешение температуры +1°C (+- 2°F)
Рабочая температура зонда из нержавеющей стали Максимум 250°C (482°F)
Технические характеристики являются типовыми; характеристики отдельных блоков могут
отличаться. Технические характеристики могут изменяться и усовершенствоваться без
уведомления.
Этот знак указывает, что продукт
нельзя выбрасывать в корзину для
мусора. Для получения инструкций
по правильной утилизации этого
продукта в Европе, посетите,
пожалуйста, страницу по адресу
www.weber.com
®
, и свяжитесь с внесенным в список импортером
для Вашей страны. При отсутствии доступа к интернету,
обратитесь к Вашему дилеру для получения информации по
имени, адресу и номеру телефона импортера.
©2007Weber-StephenProductsCo.Weber,TheKettleSilhouette ,andtheKettleCongurationareregisteredtrademarks;WeberStyle
isatrademark;allofWeber-StephenProducts,Co.200EastDanielsRoad,Palatine,IL60067.U.S.A.(1-800-446-1071-U.S.A.only)
www.weber.com
®
178715 09/07
/