Whirlpool OVN 948 W Руководство пользователя

Бренд
Whirlpool
Модель
OVN 948 W
Тип
Руководство пользователя
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A HŐMÉRŐHÖZ
A tartozékként adott hőmérő az ételek elkészülésének ellenőrzésére szolgál. A kívánt hőmérséklet
elérésének megtörténtekor hangjelzést ad.
A THERMO TEMP kijelző az étel hőmérsékletét mutatja, míg a SET TEMP kijelző az elérni kívánt
hőmérsékletet mutatja. A hőmérsékletek kijelzése Celsius vagy Fahrenheit fokban történhet.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- Helyezze be a szonda jack csatlakozóját a hőmérő jobb oldali nyílásába
- A hőmérő bekapcsolásához tartsa lenyomva az
gombot három másodpercig
- A mérőskálán úgy válthat Celsius és Fahrenheit között, hogy három másodpercig egyszerre
tartja lenyomva a + és - gombot
- A hőmérséklet beállításához:
1) tartsa lenyomva három másodpercig a + vagy a - gombot: ekkor villogni kezd a SET
TEMP felirat
2) a + gomb megnyomásakor a beállított hőmérséklet fokonként növekszik, míg a - gomb
megnyomásakor fokonként csökken.
A hőmérséklet 0° C és 120° C, illetve 32° F és 248° F között állítha.
3) a + gomb lenyomva tartásakor a beállított hőmérséklet másodpercenként 10 fokkal
növekszik. A - gomb lenyomva tartásakor a hőmérséklet csökken.
4) ha 5 másodpercen át nincs lenyomva a + és - gomb, akkor a SET TEMP villogása
megszűnik és a hőmérséklet beállítása a hőmérő kikapcsolása esetén is megmarad.
- Helyezze be a szondát a sütőben levő ételbe, csukja be a készülék ajtaját, és akassza a
hőmérőt a fogantyúra.
A hőmérő a 0° C és 120° C, illetve a 32° F és 248° F közötti hőmérsékletek megjelenítésére
képes.
FONTOS: ügyeljen arra, hogy a szonda vezetéke az ajtó jobb oldalán, és ne az ajtó
felső részén jöjjön ki a nyílásból.
- Amikor az étel belsejének hőmérséklete - ami a THERMO TEMP kijelzőjén látható - eléri a
SET TEMP kijelzőjén beállított hőmérséklet értékét, a hőmérő egy percen keresztül
hangjelzést ad
- A hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával meg lehet szakítani.
- Ha a hangjelzés végén a hőmérséklet meghaladja a beállított értéket, a SET TEMP kijelzője
villogni kezd
- A hőmérő kikapcsolásához tartsa lenyomva az
gombot három másodpercig.
EGYÉB TUDNIVALÓK
- A tartozékot kizárólag hőmérőként lehet használni. A három gomb három másodpercen át
történő egyidejű lenyomva tartásakor csak a THERMO TEMP kijelzője marad aktív. Az
előző funkcióhoz való visszatéréshez ismételje meg ugyanezt a műveletet
- A szonda kizárólag a készített ételek hőmérsékletének jelzésére szolgál. Tilos a szonda
használata 250° C, illetve 432° F feletti sütőhőmérséklet esetén.
- A hőmérő tápellátását két LR03 AAA gombelem (nem tartozék) biztosítja
- A hőmérőnek nincs automatikus kikapcsolása. Ajánlatos a hőmérőt minden használat után
kikapcsolni.
- A szonda használata hús-, baromfi- és halételek készítésekor ajánlott.
- A kijelzőn a “LO” felirat jelenik meg, ha a mért hőmérséklet értéke 0° C / 32° F alatt van: a
“HI” felirat jelenik meg, ha a hőmérséklet értéke 120° C / 248° F fölött van.
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОЩУПА
Принадлежность представляет собой термометр для контроля приготовления продуктов
питания. По достижении заданной температуры подает акустический сигнал.
Дисплей THERMO TEMP показывает температуру пищи, а дисплей SET TEMP  заданную
температуру. Температура может указываться в градусах Цельсия или Фаренгейта.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вставьте штекерсоединитель зонда в отверстие, расположенное в правом боку
термощупа
Включите термощуп, удерживая нажатой клавишу
в течение трех секунд
Для того чтобы изменить шкалу измерения с Цельсия на Фаренгейт или наоборот,
удерживайте одновременно нажатыми кнопки + и  в течение трех секунд
Чтобы задать температуру:
1) удерживайте нажатой в течение трех секунд кнопку + или кнопку  : начнет
мигать надпись SET TEMP (ЗАДАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ).
2) при нажатии кнопки + задаваемая температура увеличится на один градус за
один раз, при нажатии клавиши  уменьшится.
Температуру можно задавать в диапазоне от 0° C до 120° C или от 32° F до 248° F.
3) Если продолжительно удерживать нажатой кнопку +, задаваемая температура
будет увеличиваться на 10 градусов за каждую секунду. А при удерживании
клавиши  будет уменьшаться.
4) Если в течение 5 секунд не будут нажаты клавиши + и , надпись SET TEMP
погаснет, а температура останется на заданном уровне, даже если термощуп
будет выключен.
Вставьте зонд в приготавливаемую в духовом шкафу пищу, закройте дверцу и
повесьте термометр на ручку.
Термометр может выводить на дисплей температуру в диапазоне от 0° C до 120°
C или от 32° F до 248°F.
ВНИМАНИЕ: убедитесь, острие зонда выходит из полости, расположенной
в правой стороне дверцы, а не сверху.
Когда температура пищи, указанная на дисплее THERMO TEMP, достигнет
температуры, заданной на дисплее SET TEMP, термощуп в течение одной минуты
будет подавать акустический сигнал
Акустический сигнал можно выключить, нажав какуюлибо из клавиш
Если по окончании акустического сигнала температура будет выше заданной,
дисплей SET TEMP будет мигать
Чтобы выключить термощуп, удерживайте нажатой клавишу
в течение трех
секунд.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данную принадлежность можно использовать только в качестве термометра. При
удерживании нажатыми одновременно трех клавиш в течение трех секунд
активным останется только дисплей THERMO TEMP. Чтобы вернуться к
предыдущей функции, повторите ту же самую операцию
Термощуп предназначен исключительно для измерения температуры продуктов
питания. Запрещается использовать его при температуре духовки выше 250° C
или 432° F.
Питание термощупа осуществляется от двух батареек LR03 AAA (не входят в
комплектацию)
Термощуп не имеет функции автоматического выключения. Рекомендуется
выключать его после каждого использования.
Рекомендуется использовать термощуп для измерения температуры таких
продуктов, как мясо, птица и рыба.
На дисплее высвечивается надпись “LO”, когда измеренная температура ниже 0° C /
32° F, и надпись “HI”, когда измеренная температура превышает 120° C / 248° F.
H
RUS
/

Это руководство также подходит для