Chamberlain LiftMaster TX4EVF Инструкция по применению

Тип
Инструкция по применению
!
! ! ! ! !
! ! ! ! !
ADVARSEL
POZOR OPREZ FIGYELEM ATENŢIE ОСТОРОЖНО
ADVARSEL VAROVÁNÍ OSTRZEŻENIE PREVIDNOST Viđvörun
Betjen kun garageportanlægget/yderportanlægget, når De har fuldt overblik over garageporten / yderporten og der
ikke er nogen forhindringer. Ingen må betræde portområdet imens garageporten/yderporten åbnes eller lukkes.
Lad aldrig børn benytte tastatur eller fjernbetjening, og lad dem heller ikke lege i nærheden af garageporten /
yderporten.
Garageportautomatikkens modtager og fjernbetjening er indstillet til samme kode. Ved køb af yderligere fjernbetjeningstil-
behør skal garageportautomatikken programmeres tilsvarende, for at den svarer til den nye fjernbetjeningskode.
BEMÆRK: Der må kun anvendes originale fjernbetjeninger fra producenten. Fjernbetjeninger, der muligvis ligner de origi-
nale, men ikke stammer fra os, er ikke kompatible (se mærkaten på fjernbetjeningen). Sådanne fjernbetjeninger fra andre
producenter udløser fejlfunktioner, f.eks. selvstændig åbning. Garantien på funktion og sikkerhed bortfalder.
Programmer: LM50, LM55:
1. Tryk på tasten „S“ på automatikken og hold den nede i 1-2 sekunder.
LED1 begynder at lyse (i 10 sekunder).
2. Tryk på en trykknap på fjernbetjeningen 1 gange.
3. LED 1 slukkes. Koden er programmeret.
Sletning af alle fjernbetjeningskoder:
Når du sletter, slettes altid alle programmerede fjernbetjeninger. Tryk på tasten „S“ på automatikken og hold den nede,
indtil LED1 slukkes (ca. 8 sekunder). Alle tidligere indlærte koder er slettet. Enhver fjernbetjening, du vil bruge, skal derefter
programmeres igen.
Programmer: LM60, LM80, LM100, LM130:
Programmering af modtageren til yderligere koder, ved hjælp af den runde gule tast.
1. Tryk på automatikkens gule tast og slip igen. Indikatoren lyser konstant i 30 sekunder (1).
2. Hold en tast, på den fjernbetjening du fremover vil bruge til garageporten, trykket ind (2).
3. Slip tasten, straks automatikbelysningen begynder at blinke. Koden er indlæst. Nu fungerer automatikken, når der
trykkes på tasten på fjernbetjeningen. Slipper du fjernbetjeningens tast inden automatikbelysningen blinker, indlæses
koden ikke.
Sletning af alle fjernbetjeningskoder:
For at deaktivere uønskede koder, skal alle koder først slettes: Den gule tast på automatikken trykkes ind, indtil den oplyste
indlæsningsskærm slukkes (ca. 10 sekunder). Hermed er alle hidtidige koder slettet. Enhver fjernbetjening og ethvert
nøglefrit adgangssystem som du ønsker at bruge, skal derefter programmeres igen.
Pohon garážovej/vonkajšej brány ovládajte iba vtedy, keď máte garážovú/vonkajšiu bránu v plnom zornom poli a
keď sa v okolí nenachádzajú žiadne prekážky. Keď sa garážová/vonkajšia brána otvára alebo zatvára, nesmie nikto
vstupovať do priestoru dosahu brány. Nedovoľte deťom používať tlačidlá alebo ručný vysielač a tiež im nedovoľte
hrať sa v blízkosti garážovej/vonkajšej brány.
Prijímač a diaľkové ovládanie vášho pohonu garážovej brány sú naprogramované na rovnaký kód. Pri nadobudnutí
ďalšieho príslušenstva k diaľkovému ovládaniu treba pohon garážovej brány zodpovedajúco naprogramovať, aby
zodpovedal novému kódu diaľkového ovládania.
Upozornenie: Smú sa používať iba originálne ručné vysielače od výrobcu. Ručné vysielače, ktoré prípadne vyzerajú
rovnako, ale nie sú naším výrobkom, nie sú kompatibilné (pozri nálepku na ručnom vysielači). Takéto diaľkové ovládania in-
ých výrobcov spôsobujú chybné fungovanie, napr. samočinné otváranie. V takom prípade záruka funkčnosti a bezpečnosti
zaniká.
Programovanie: LM50, LM55:
1. Tlačidlo „S“ na pohone podržte stlačené cca 1 – 2 sekundy. LED1 začne svietiť (na 10 sekúnd).
2. Stlačte tlačidlo na vysielači raz.
3. LED1 zhasne. Kód je naprogramovaný.
Vymazanie všetkých kódov ručného vysielača:
Pri vymazávaní sa vždy vymažú všetky naprogramované ručné vysielače. Stlačte tlačidlo „S“ na pohone a podržte ho
stlačené, kým LED1 nezhasne (približne 8 sekúnd). Všetky dovtedy naučené kódy sa vymažú. Každý želaný ručný vysielač
sa musí znova nanovo naprogramovať.
Programovanie: LM60, LM80, LM100, LM130:
Programovanie prijímača na dodatočný kód ručného vysielača pomocou žltého okrúhleho tlačidla naučenia.
1. Stlačte žlté tlačidlo naučenia na pohone a pustite ho. Indikátor naučenia svieti 30 sekúnd bez prerušenia (1).
2. Podržte stlačené jedno tlačidlo ručného vysielača, pomocou ktorého chcete v budúcnosti obsluhovať vašu garážovú
bránu (2).
3. Keď začne blikať osvetlenie pohonu, tlačidlo pustite. Kód je naučený. Teraz pohon funguje, keď sa stlačí tlačidlo na
ručnom vysielači. Keď sa tlačidlo ručného vysielača pustí, skôr ako začne blikať osvetlenie pohonu, pohon sa kód
nenaučí..
Vymazanie všetkých kódov ručného vysielača:
Na deaktivovanie neželaného kódu sa musia najprv vymazať všetky kódy: Žlté tlačidlo na pohone držte stlačené, kým
nezhasne osvetlené tlačidlo naučenia (cca 10 sekúnd). Tým sú všetky predtým naučené kódy vymazané. Každý vami
želaný ručný vysielač a každý bezkľúčový prístupový systém sa musí naprogramovať nanovo.
Pogon garažnih vrata / pogon vanjskih vrata aktivirajte samo onda, kada su Vam ona u potpunosti u vidnom polju
i kada se tamo ne nalaze nikakve prepreke. Nitko se ne smije nalaziti u prostoru zakretanja vrata, kada se garažna
vrata / vanjska vrata otvaraju ili zatvaraju. Nemojte dopustiti djeci da koriste tipke ili ručni odašiljač, odnosno da
se igraju u blizini garažnih vrata, odnosno vanjskih vrata.
Prijemnik i radijsko upravljanje pogonom Vaših garažnih vrata programirani su u istom kodu. U slučaju nabave daljnjeg
pribora za radijsko upravljanje pogon garažnih vrata mora se programirati na odgovarajući način, kako bi odgovarao novom
kodu radijskog upravljanja.
Napomena: smiju se koristiti s amo originalni ručni odašiljači proizvođača. Ručni odašiljači koji možda izgledaju slično, ali
ne potječu od naše tvrtke, nisu kompatibilni (vidi naljepnicu na ručnom odašiljaču). Tuđi daljinski upravljači aktiviraju krive
funkcije, npr. samostalno otvaranje. Time se gubi jamstvo na funkcioniranje i sigurnost.
Programiranje: LM50, LM55:
1. Pritisnuti tipku „S“ na pogonu 1 - 2 sekunde, žaruljica LED1 počinje svijetliti (u trajanju od 10 sekundi).
2. Pritisnite tipku na odašiljaču jednom.
3. LED1 se gasi. Šifra je programirana.
Brisanje svih kodova ručnih odašiljača:
Prilikom brisanja brišu se svi programirani ručni odašiljači. Pritisnuti tipku „S“ na pogonu i držati ju pritisnutom sve dok se
LED 1 ne ugasi (oko 8 sekundi). Sve ranije zapamćene šifre su obrisane. Svaki ručni odašiljač koji želite koristiti, mora se
iznova programirati.
Programiranje: LM60, LM80, LM100, LM130:
Programiranje prijemnika za dodatne kodove ručnih odašiljača uz pomoć okrugle žute tipke za memoriranje.
1. Pritisnuti i pustiti žutu tipku za memoriranje na pogonu. Prikaz memoriranja svijetli 30 sekundi bez prekida (1).
2. Držite pritisnutom tipku (2) ručnog odašiljača kojim kasnije želite upravljati garažnim vratima.
3. Pustite tipku, čim osvjetljenje pogona počne žmirkati. Kod je memoriran. Pogon će sada funkcionirati, ako se pritisne
tipka na ručnom odašiljaču. Ako pustite tipku na ručnom odašiljaču prije nego osvjetljenje pogona počne žmirkati,
pogon neće memorirati kod.
Brisanje svih kodova ručnih odašiljača:
Za deaktiviranje neželjenih kodova, moraju se najprije obrisati svi kodovi: držati žutu tipku na pogonu tako dugo dok se ne
ugasi osvijetljeni prikaz za memoriranje (oko 10 sekundi). Na taj su način obrisani svi ranije memorirani kodovi. Svaki ručni
odašiljač koji Vi želite i svaki drugi sustav pristupa bez ključa moraju se ponovo programirati.
Csak akkor használja a garázsajtó-hajtószerkezetet/kültériajtó-hajtószerkezetet, ha teljes egészében rálát a garázsajtóra/
kültéri ajtóra, és semmiféle akadály nem található az útjában. A garázsajtó/kültéri ajtó kinyílásakor vagy becsukódásakor
az ajtó mozgásívébe senki sem léphet. Ne hagyja, hogy gyerekek használják a gombokat vagy a kézi adót, és azt se,
hogy a garázsajtó/kültéri ajtó közelében játsszanak.
A garázsajtó hajtószerkezetének vevőkészüléke és a távirányító ugyanazzal a kóddal vannak beprogramozva. Újabb tá-
virányítótartozékok beszerzésekor az ajtó hajtószerkezetét is át kell programozni, hogy felismerje az új távirányítási kódot.
Figyelmeztetés: Csak eredeti, a gyártó által forgalmazott kéziadókat szabad használni. Az esetleg hasonlóan kinéző olyan
távirányítók, amelyek nem a gyártótól származnak, nem kompatibilisek (lásd a kéziadón található matrica). Az ilyen idegen
távirányítók hibás funkciókat aktiválhatnak, pl. önálló nyitás. A működésre és biztonságra vonatkozó garancia így elvész.
Programozás: LM50, LM55:
1. Nyomja meg egy-két másodperc hosszan az „S” gombot a meghajtón.
Az 1. sz. LED villogni kezd (kb. tíz másodperc hosszan)
2. Nyomja meg a gombot az adón egyszer.
3. Az 1. sz. LED kialszik. A kód programozásra került.
Minden kéziadó-kód törlése:
Törlés esetén minden programozott kéziadó törlésre kerül. Tartsa lenyomva a meghajtó „S” nyomógombját egészen addig,
amíg az 1. sz. LED kialszik (körülbelül 8 másodperc). Így minden előzőleg betanított kód törlésre kerül. Minden egyes
kéziadót ismételten újra kell programozni.
Programozás: LM60, LM80, LM100, LM130:
A vevőkészülék beprogramozása az új kéziadó-kódokra a sárga színű programozógomb segítségével.
1. Nyomja meg a hajtószerkezeten található sárga színű programozó gombot, majd engedje el. A programozási kijelző 30
másodpercig világít megszakítás nélkül (1).
2. Tartsa benyomva azt a kézi adón található gombot, amellyel a jövőben a garázsajtót kívánja működtetni (2).
3. Ezt követően engedje el a nyomógombot, mihelyt az ajtó hajtósz erkezetének világítása villogni kezd. A kód be van
programozva. Ezek után már működni fog a hajtószerkezet, ha a kézi adón megnyomja a gombot. Amennyiben a kézi
adón található gombot az előtt engedné el, mielőtt az ajtó hajtószerkezetének világítása villogni kezd, a hajtósz erkezet
nem jegyzi meg a kódot.
Minden kéziadó-kód törlése:
A nem kívánt kódok deaktiválásához, legelőször is minden kódot törölni kell: A hajtószerkezeten található, sárga színű
gombot addig tartsa benyomva, amíg a világító programozó kijelző ki nem alszik (kb. 10 másodperc). Ezzel minden
korábban beprogramozott kódot kitörölt. Minden Ön által használni kívánt kézi adót és kulcs nélküli hozzáférési rendszert
újra be kell programozni.
Activaţi sistemul de acţionare a porţii de garaj/sistemul de acţionare a porţii exterioare numai atunci când aceasta se
află complet în câmpul dvs. vizual þi în calea acesteia nu există niciun obstacol. Este interzis accesul oricărei persoane
în raza de pivotare a porţii în timpul deschiderii sau închiderii porţii de garaj/porţii exterioare. Nu lăsaţi copiii să utilizeze
tastele sau telecomenzile þi nici să se joace în aproprierea porţii de garaj/porţii exterioare.
Receptorul þi telecomanda sistemului dvs. de acţionare a porţii de garaj sunt programate pe acelaþi cod. Dacă achiziţionaţi
telecomenzi suplimentare, sistemul de acţionare a porţii de garaj trebuie programat în mod corespunzător pentru a corespunde cu
noul cod al dispozitivului de telecomandă.
Observaţie: Este admisă numai utilizarea de telecomenzi originale ale producătorului. Telecomenzile care pot prezenta un aspect
similar, dar care nu sunt produse de firma noastră, nu sunt compatibile (a se vedea eticheta autocolantă la nivelul telecomenzii).
Astfel de telecomenzi produse de terţi declanţează funcţii incorecte, de exemplu deschiderea automată. Se pierde garanţia de
funcţionare şi siguranţă.
Programare: LM50, LM55:
1. Acţionaţi tasta “S” la nivelul sistemului de antrenare timp de aproximativ 1-2 secunde. LEDUL 1 se aprinde (timp de 10
secunde).
2. Acţionaţi o tastă a telecomenzii de dată ori (1x) scurt.
3. LEDUL 1 se stinge. Codul este programat.
Þtergerea tuturor codurilor telecomenzii:
La ştergere sunt şterse în toate cazurile toate telecomenzile programate. Acţionaţi şi menţineţi apăsată tasta “S” la nivelul
sistemului de antrenare până când se stinge LEDUL 1 (aproximativ 8 secunde). Toate codurile învăţate în prealabil sunt
şterse. Fiecare telecomandă dorită trebuie programată din nou.
Programare: LM60, LM80, LM100, LM130:
Programarea receptorului pentru coduri de telecomandă suplimentare cu ajutorul tastei de setare rotundă þi galbenă.
1. Apăsaţi tasta de setare galbenă de la sistemul de acţionare þi eliberaţi-o. Afiþajul de setare se aprinde timp de 30 de
secunde fără întrerupere (1).
2. Ţineţi apăsată o tastă (2) de pe telecomandă cu care doriţi să activaţi poarta dvs. de garaj pe viitor.
3. Eliberaţi tasta după ce începe să se aprindă intermitent lampa sistemului de acţionare. Codul este setat. Acum sistemul
de acţionare funcţionează atunci când se apasă tasta de pe telecomandă. Dacă eliberaţi tasta de pe telecomandă
înainte ca lampa sistemului de acţionare să se aprindă intermitent, sistemul de acţionare nu memorează codul.
Þtergerea tuturor codurilor telecomenzii:
Pentru a dezactiva codurile nedorite þtergeţi mai întâi toate codurile: Apăsaţi tasta de setare galbenă de pe sistemul de
acţionare până ce se stinge afiþajul de setare iluminat (cca. 10 secunde). Astfel se þterg toate codurile setate anterior.
Toate telecomenzile þi toate sistemele de acces fără cheie trebuie programate din nou.
Betjen garasjeportmotoren/ekstern portmotor kun, når du har god sikt på garasjeporten/eksterne porten og det
ikke finnes noen hinder. Ingen må gå inn portens svingområde mens garasjeporten/eksterne porten åpnes eller
lukkes. Ikke la barn betjene taster eller håndsendere og heller ikke la dem leke i nærheten av garasjeporten/
eksterne porten.
Mottakere og fjernstyring til din garasjeportmotor er programmert på samme kode. Ved anskaffelse av
ytterligere fjernstyringstilbehør må garasjeportmotoren programmeres i henhold til dette, slik at den
tilsvarer den nye koden for fjernstyring.
MERK: Kun originale håndsendere fra produsenten skal brukes. Håndsendere kan ofte ha liknende utseende,
men kommer de ikke fra oss er de ikke kompatible (se klistremerke på håndsenderen). Slike fremmede fjernkontroller
utløser feilfunksjoner som f.eks. selvstendig åpning. Garantien på funksjon og sikkerhet bortfaller.
Programmering: LM50, LM55:
1. Tast „S“ på drivverket i ca. 1-2 sekunder. LED1 begynner å lyse (i 10 sekunder).
2. Trykk en trykktast på håndsenderen 1 ganger 2 x.
3. LED 1 slukker. Koden er programmert.
Sletting av alle håndsenderkoder:
Ved sletting blir bestandig alle programmerte håndsendere slettet. Trykk og hold tast „S“ på drivverket, inntil LED1 slukker
(ca 8 sekunder). Alle tidligere innlærte koder blir slettet. Nå må hver ønsket håndsender igjen programmeres på nytt.
Programmering: LM60, LM80, LM100, LM130:
Programmering af modtageren til yderligere koder, ved hjælp af den runde gule tast.
1. Trykk og slipp den gule innlæringstasten på motoren.
Innlæringsindikatoren lyser i 30 sekunder sammenhengende (1).
2. Trykk og hold inne en tast til håndsenderen som du ønsker å benytte til betjening av garasjeporten (2).
3. Slipp tasten, straks motorbelysningen blinker. Koden er nå innlært.Motoren vil nå betjenes når tasten på håndsenderen
trykkes. Dersom tasten på håndsenderen slippes, før motorbelysningen har blinket, vil koden ikke bli innlært av
motoren.
Sletting av alle håndsenderkoder:
For å kunne deaktivere uønskede koder, må først alle koder slettes: Trykk den gule tasten på motoren så lenge, til den
lysende innlæringsindikatoren slukker (ca. 10 sekunder). Dermed er alle tidligere innlærte koder slettet. Nå må alle hånd-
sendere og nøkkelfrie systemer som du ønsker å benytte, programmeres inn på nytt.
Aktivujte pohon garážových/venkovních vrat pouze tehdy, pokud máte garážová/venkovní vrata plně pod
dohledem a nevyskytují se tam žádné překážky. Nikdo nesmí vstupovat do oblasti pohybu vrat, pokud se garážová/
venkovní vrata otevírají nebo zavírají. Nenechávejte děti používat žádná tlačítka nebo ruční dálkové ovladače a
také si hrát s garážovými/venkovními vraty.
Přijímač a dálkové ovládání vašeho pohonu garážových vrat jsou naprogramovány na stejný kód. Při získání dalšího
příslušenství dálkového ovládání je nutné pohon garážových vrat příslušně naprogramovat, aby odpovídal novému kódu
dálkového ovládání.
UPOZORNĚNÍ: Smí se používat JEN originální dálkové ovladače výrobce. Dálková ovládání, která mají možná velmi po-
dobný vzhled, ale nepocházejí z naší výroby, nejsou kompatibilní (viz nálepka na dálkovém ovladači). Taková cizí dálková
ovládání vyvolávají chybné funkce, např. samočinné otevření. Tím zaniká záruka na funkčnost a bezpečnost.
Programování: LM50, LM55:
1. Stiskněte tlačítko “S” na pohonu po dobu cca 1-2 sekund. LED1 začne svítit (po dobu 10 sekund).
2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači 1x.
3. LED 1 zhasne. Kód je naprogramován.
Vymazání všech kódů dálkových ovladačů:
Při mazání se vždy vymažou všechny naprogramované ruční ovladače. Stiskněte a podržte tlačítko “S” na pohonu, dokud
LED1 nezhasne (asi 8 sekund). Všechny předtím naprogramované kódy se vymažou. Každý požadovaný ruční ovladač se
nyní musí nově naprogramovat.
Programování: LM60, LM80, LM100, LM130:
Naprogramování přijímače na dodatečné kódy dálkových ovladačů pomocí žlutého kulatého tlačítka učení.
1. Žluté tlačítko učení na pohonu stiskněte a uvolněte. Indikátor učení svítí 30 sekund bez přerušení (1).
2. Podržte stisknuté to tlačítko dálkového ovladače, kterým chcete později ovládat garážová vrata (2).
3. Tlačítko uvolněte, jakmile osvětlení pohonu začne blikat. Kód je zaučen. Nyní pohon funguje, když se stiskne tlačítko
na dálkovém ovladači. Pokud uvolníte tlačítko dálkového ovladače dříve, než osvětlení pohonu začne blikat, pohon se
kód nenaučí.
Vymazání všech kódů dálkových ovladačů:
Aby bylo možné deaktivovat nežádoucí kódy, musí se nejprve všechny kódy vymazat. Žluté tlačítko na pohonu podržte
stisknuté tak dlouho, dokud nezhasne osvětlený indikátor učení (zhruba 10 sekund). Tímto vymažete všechny předtím
naučené kódy. Každý požadovaný dálkový ovladač a každý bezklíčový přístupový systém se musí naprogramovat znovu.
Napęd bramy garażowej/napęd bramy zewnętrznej należy uruchamiać tylko wtedy, gdy brama garażowa/brama
zewnętrzna znajduje się w pełni w polu widzenia i nie znajdują się w jej pobliżu przeszkody. Podczas pracy bramy
garażowej/bramy zewnętrznej w obszarze wychyleń bramy nie mogą znajdować się osoby. Należy zadbać o to, aby
przyciski i pilot pozostały się poza zasięgiem dzieci oraz o to, aby dzieci nie bawiły się w pobliżu bramy garażowej/
bramy zewnętrznej.
Odbiornik i zdalne sterowanie napędu bramy garażowej zaprogramowane są tym samym kodem. W przypadku kolejnych
akcesoriów zdalnego sterowania należy odpowiednio zaprogramować napęd bramy garażowej, aby był zgodny z nowym
kodem zdalnego sterowania.
WSKAZÓWKA: Wolno używać wyłącznie oryginalnych nadajników ręcznych pochodzących od producenta. Nadajniki
ręczne, które być może wyglądają podobnie, ale nie zostały wyprodukowane przez naszą firmę, nie są kompatybilne
(patrz naklejka na nadajniku ręcznym). Piloty pochodzące od innych producentów powodują nieprawidłowe działanie, np.
samoistne otwieranie się bramy. Wygasa gwarancja dot. działania i bezpieczeństwa.
Programowanie: LM50, LM55:
1. Przycisk “S” na napędzie nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przez ok.
1-2 s. Dioda LED 1 zaczyna się świecić (przez 10 s).
2. Naciśnięciu przycisku na nadajniku raz.
3. Dioda LED 1 gaśnie. Kod jest zaprogramowany.
Usuwanie wszystkich kodów pilota:
W przypadku kasowania zawsze są kasowane wszystkie zaprogramowane nadajniki ręczne. Nacisnąć przycisk “S” na
napędzie i przytrzymać do momentu aż dioda LED 1 zgaśnie (ok. 8 s). Skasowane zostały wszystkie wcześniej wprow-
adzone kody. Każdy dowolny nadajnik ręczny należy teraz ponownie zaprogramować.
Programowanie: LM60, LM80, LM100, LM130:
Programowanie odbiornika dla dodatkowych kodów pilota za pomocą żółtego, okrągłego przycisku trybu uczenia.
1. Nacisnąć żółty przycisk trybu uczenia na napędzie, a następnie zwolnić go. Wskaźnik trybu uczenia będzie świecić się
przez 30 sekund bez przerwy (1).
2. Przytrzymać przycisk pilota, za pomocą którego brama garażowa będzie otwierana w przyszłości (2).
3. Zwolnić przycisk, gdy oświetlenie napędu zacznie migać. Kod został zarejestrowany. Jeśli przycisk pilota zostanie
zwolniony zanim oświetlenie napędu zacznie migać, napęd nie zarejestruje kodu.
Usuwanie wszystkich kodów pilota:
Aby dezaktywować zbędne kody, należy najpierw usunąć wszystkie kody: Nacisnąć i przytrzymać żółty przycisk na
napędzie, aż podświetlony wsk-aźnik trybu uczenia zgaśnie (ok. 10 sekund). W ten sposób wszystkie up-rzednio zare-
jestrowane kody zostaną usunięte. Każdy wybrany pilot i ka-żdy system dostępu bez klucza musi zostać zaprogramowany
ponownie.
Pogon garažnih / zunanjih vrat aktivirajte le, če imate celotna garažna / zunanja v vidnem polju in, če tam ni
nobenih ovir. Med odpiranjem ali zapiranjem garažnih /zunanjih vrat nihče ne sme vstopiti v območje nihanja vrat.
Otrokom ne dovolite uporabljati tipk ali ročnega oddajnika in se ne smejo igrati z garažnimi / zunanjimi vrati.
Sprejemnik in radijsko krmiljenje pogona garažnih vrat sta že programirana na enako kodo. Ob nakupu dodatne opreme za
radijsko krmiljenje morate pogon garažnih vrat ustrezno programirati, da bi ustrezal novi kodi radisjkega krmiljenja.
NAVODILO: uporabljati smete le originalne ročne oddajnike proizvajalca. Ročni oddajniki, ki so morda podobni,
niso pa iz našega podjetja, niso združljivi (glejte nalepko na ročnem oddajniku). Takšni tuji daljinski upravljalniki
povzročajo napake v delovanju, npr. samodejno odpiranje. Ugane garancija za delovanje in varnost.
Programiranje: LM50, LM55:
1. Za pribl. 1-2 sekundi pritisnite tipko »S« na pogonu. LED 1 začne svetiti (za 10 sekund)
2. Eno od tipk na ročnem oddajniku pritisnite hitro 1 x.
3. LED 1 ugasne. Koda je programirana.
Brisanje vseh kod ročnih oddajnikov:
Pri brisanju se izbrišejo vedno vsi programi ročnega oddajnika. Na pogonu pritisnite tipko “S” in jo držite pritisnjeno, dokler
LED 1 ne ugasne (približno 8 sekund). S tem so izbrisane vse vnesene kode. Vsak želen ročni oddajnik morate zdaj
programirati na novo.
Programiranje: LM60, LM80, LM100, LM130:
Programiranje sprejemnika na dodatne kode ročnega oddajnika s pomočjo rumene okrogle tipke za programiranje.
1. Pritisnite rumeno tipko za programiranje na pogonu in jo spustite. Prikaz za programiranje sveti neprekin jeno 30
sekund (1).
2. Držite pritisnjeno tipko ročnega oddajnika, s katero boste v prihodnje upravljali garažna vrata (2).
3. Tipko spustite takoj, ko utripne osvetlitev pogona. Koda je programirana. Zdaj deluje pogon tudi, ko pritisnete tipko na
ročnem oddajniku. Če spustite tipko ročnega oddajnika še preden utripne osvetlitev pogona, pogon ne bo programiral
kode.
Brisanje vseh kod ročnih oddajnikov:
Da bi dezaktivirali neželene kode, je treba najprej vse kode izbrisati. Rumeno tipo na pogonu držite pritisnjeno
tako dolgo, dokler osvetljen prikaz programiranja ne ugasne (pribl. 10 sekund). S tem so izbrane vse programirane
kode. Vsak želen ročni oddajnik in vsak sistem dostopa. ki nima ključa, je treba programirati na novo.
Þegar opnarinn er notaður verður notandinn að hafa góða yfirsýn yfir bílskúrshurðina/hliðið og engar hindranir
mega vera í veginum. Gæta verður þess að enginn sé fyrir bílskúrshurðinni/hliðinu á meðan verið er að opna eða
loka. Ekki má leyfa börnum að nota hnappa eða fjarstýringar og þau mega heldur ekki leika sér nálægt bílskúr-
shurðinni/hliðinu.
Móttakari og fjarstýring bílskúrshurðaopnarans eru stillt með sama kóða. Þegar keyptar eru fleiri fjarstýringar þarf að stilla
bílskúrshurðaopnarann til samræmis við nýja kóðann á fjarstýringunni.
ATH: Einungis má nota sendanda upprunalegu framleiðanda. Handtölvur sem geta verið svipaðar en eru ekki frá heimili
okkar eru ekki samhæfar (sjá límmiða á Sendandi). Slíkar sendingar frá þriðja aðila kveikja á truflunum, t.d. sjálfstæð
opnun. Ábyrgðin á virkni og öryggi rennur út.
Forritun: LM50, LM55:
1. Ýttu á “S” hnappinn á hurðinni í bílskúrnum í u.þ.b. 1-2 sekúndur. LED1 byrjar að kveikja (í 10 sekúndur).
2. Ýttu einu sinni á takkann á fjarstýringunni (1 x) stuttlega.
3. LED 1 slokknar. Kóðinn er forritaður.
Öllum fjarstýringarkóðum eytt:
Þegar eytt er öllum tiltækum fjarstýringar alltaf eytt. Lykillinn “S” á bílskúrsdrifinu Haltu inni þar til LED1 slokknar (um 8
sekúndur). Öll áður lærð kóða eru eytt. Hvert óskað fjarstýring verður nú að endurprogramma aftur.
Forritun: LM60, LM80, LM100, LM130:
Kóði nýrrar fjarstýringar stilltur inn í móttakarann með gula, kringlótta samstillingarhnappinum.
1. Ýtið á gula samstillingarhnappinn á opnaranum og sleppið honum. Samstillingarljósið logar stöðugt í 30 sekúndur (1).
2. Ýttu á hnapp á sendinum einu sinni.
3. Sleppið hnappinum þegar ljósið á opnaranum blikkar. Kóðinn hefur verið stilltur inn. Núna virkar hurðaopnarinn um
leið og ýtt er á hnappinn á fjarstýringunni. Ef hnappinum á fjarstýringunni er sleppt áður en ljósið á opnaranum blikkar
nemur opnarinn ekki kóðann.
Öllum fjarstýringarkóðum eytt:
Til að gera óæskilega kóða óvirka verður að eyða öllum kóðum út fyrst: Haldið gula hnappinum á opnaranum
inni þar til logandi samstillingarljósið slokknar (eftir u.þ.b. 10 sek.). Með því eyðast út allir kóðar sem hafa verið
stilltir inn. Stilla þarf inn allar fjarstýringar og öll lyklalaus aðgangskerfi upp á nýtt.
da
sk hr hu ro rus
no cs pl sl is
Hermed erklærer Chamberlain GmbH, at radioudstyrstypen TX4EVF er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/TX-Line-TransmitterEVODoC-20190610.pdf
Chamberlain GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TX4EVF je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/TX-Line-TransmitterEVODoC-20190610.pdf
Chamberlain GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TX4EVF u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi:
https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/TX-Line-TransmitterEVODoC-20190610.pdf
Chamberlain GmbH igazolja, hogy a TX4EVF típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfeleloségi nyilatkozat teljes szövege elérheto a következo internetes címen:
https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/TX-Line-TransmitterEVODoC-20190610.pdf
Prin prezenta, Chamberlain GmbH declara ca tipul de echipamente radio TX4EVF este în conformitate cu Directiva
2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa internet:
https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/TX-Line-TransmitterEVODoC-20190610.pdf
Компания Chamberlain GmbH заявляет, что радиооборудование типа TX4EVF соответствует Директиве 2014/53/EU.
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете:
https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/TX-Line-TransmitterEVODoC-20190610.pdf
Herved erklærer Chamberlain GmbH at radioutstyrstypen TX4EVF er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/TX-Line-TransmitterEVODoC-20190610.pdf
Tímto Chamberlain GmbH prohlašuje, že typ rádiového zarízení TX4EVF je v souladu se smernicí 2014/53/EU.
Úplné znení EU prohlášení o shode je k dispozici na této internetové adrese:
https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/TX-Line-TransmitterEVODoC-20190610.pdf
Chamberlain GmbH niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego TX4EVF jest zgodny z dyrektywa 2014/53/EU.
Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/TX-Line-TransmitterEVODoC-20190610.pdf
Chamberlain GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme TX4EVF skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/TX-Line-TransmitterEVODoC-20190610.pdf
Þannig lýsir Chamberlain GmbH út um að útvarpsbúnaður tegundar TX4EVF sé í samræmi við tilskipun 2014/53/EU.
Fullkominn texti EU samræmisyfirlýsing er að finna á eftirfarandi netfangi:
https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/TX-Line-TransmitterEVODoC-20190610.pdf
Emballagen skal bortskaffes i de lokale genbrugscontainere. I henhold til EU-direktivet 2002/96/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr, skal denne anordning bortskaffes korrekt, når den er udtjent, for at sikre at de an-
vendte materialer bliver genbrugt. Brugte batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, da de indeholder
skadelige stoffer. De skal afleveres på kommunens genbrugsstation eller i de indsamlingsbeholdere, der er stillet
op hos forhandlerne. Landespecifikke bestemmelser skal overholdes.
Balenie treba zlikvidovať v miestnych smetných nádobách na recyklovaný odpad. V súlade so smernicou
EÚ 2002/96/ES o odpade z elektrických zariadení sa musí toto zariadenie po skončení používania správne
zlikvidovať, aby sa zabezpečila recyklácia použitých materiálov. Staré akumulátory a batérie obsahuje
znečisťujúce látky, a nesmú sa preto likvidovať v rámci domového odpadu. Musia sa riadne zlikvidovať na
miestnych zberných miestach alebo vhodiť do nádob, ktoré poskytol predajca. Musia sa dodržiavať predpisy špecifické pre
danú krajinu.
Ambalažu zbrinite na otpad u lokalne kontejnere za recikliranje. U skladu s europskom Direktivom 2002/96/EZ o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, uređaj morate prikladno zbrinuti na otpad nakon uporabe kako biste
osigurali recikliranje korištenih materijala. Stari akumulatori i baterije ne smiju se zbrinjavati na kućni otpad, jer
sadrže štetne tvari te ih je potrebno ispravno zbrinuti na otpad u reciklažnom dvorištu ili u spremniku koji osigurava
trgovac. Pridržavati se odredbi specifičnih za zemlju.
A csomagolást a helyi újrahasznosító hulladékgyűjtőben kell elhelyezni. Az elektronikus berendezések hulladé-
kairól szóló 2002/96/EK európai irányelv alapján a berendezést a felhasználást követően megfelelően kell ártal-
matlanítani, hogy a felhasznált anyagok újrahasznosítása biztosítható legyen. Régi akkumulátorokat és elemeket
tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni mivel szennyezőanyagokat tartalmaznak, így a gyűjtőpontokon vagy a
kereskedő által biztosított konténerekben kell őket ártalmatlanítani. Az adott országra vonatkozó előírásokat be kell tartani.
Ambalajul trebuie eliminat în containerele locale pentru reciclare. Conform Directivei Europene 2002/96/CE
privind deșeurile de echipamente electrice, acest dispozitiv trebuie eliminat corespunzător, după utilizare, pentru
a asigura reciclarea materialelor utilizate. Acumulatorii și bateriile vechi nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile
menajere, deoarece conțin poluanți și trebuie eliminate la punctele municipale de colectare sau în containerele
dealerului corespunzător. Trebuie respectate regulamentele specifice pentru țară.
Упаковку необходимо поместить в контейнер для перерабатываемых материалов. В соответствии с
Директивой ЕС 2002/96/EC об утилизации электрического оборудования по завершении использования
устройство необходимо правильно переработать, чтобы можно было повторно использовать материалы.
Отработанные аккумуляторы и батареи запрещено утилизировать как бытовой мусор, так как они содержат
загрязняющие вещества. Их необходимо отвозить в муниципальные пункты сбора или выбрасывать в контейнеры,
предоставленные дилером.
Emballasjen må deponeres i de lokale resirkuleringsbeholderne. I henhold til det europeisk direktiv 2002/96/EC
om avfall fra elektrisk utstyr, skal enheten deponeres forsvarlig etter bruk, for å sikre at materialene resirkuleres.
Gamle akkumulatorer og batterier kan ikke kastes i husholdningsavfall, da disse kan inneholde forurensende
stoffer. Slike må deponeres i kommunale oppsamlingspunkter, eller i beholderen forhandleren har levert. Lands-
spesifikk forskrifter må følges.
Obal se vyhodí do místních popelnic pro tříděný odpad. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních je třeba zajistit řádnou likvidaci tohoto zařízení po jeho použití, aby
použité materiály byly recyklovány. Použité a vyřazené akumulátory a baterie se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu, neboť obsahují škodlivé látky. Musí se řádně odevzdat v komunální sběrně odpadu nebo přímo u
prodejců, u kterých jsou k tomu vyhrazené nádoby.
Opakowania należy utylizować w pojemnikach, w których gromadzone są odpady przeznaczone do recyklingu.
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
wraz z końcem okresu eksploatacyjnego omawianego urządzenia niezbędne jest poddanie go odpowiedniej
utylizacji gwarantującej recykling wykorzystanych do jego budowy materiałów. Opakowania należy utylizować w
pojemnikach, w których gromadzone są odpady przeznaczone do recyklingu. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/
WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wraz z końcem okresu eksploatacyjnego omawianego
urządzenia niezbędne jest poddanie go odpowiedniej utylizacji gwarantującej recykling wykorzystanych do jego budowy
materiałów.
Embalažo morate odstraniti med odpake v krajevne zabojnike za reciklažo. V skladu z evropsko direktivo 2002/96/
ES o odpadni električni opremi je treba to napravo odstraniti po uporabi med odpadke na pravilen način, da bi
zagotovili reciklažo uporabljenih materialov. Starih akumulatorjev in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjski
odpad, ker vsebujeta onesnaževalce okolja in jih je treba odstraniti med odpadke na zbirnih točkah v občini ali v
zabojnike, ki jih zagotovi prodajalec. Upoštevati je treba tudi specifične predpise, veljavne v državi.
Farga skal umbúðunum í næsta endurnýtingargám. Þegar tækið er tekið úr notkun skal því fargað á viðeigandi
hátt í samræmi við evrópska tilskipun 2002/96/EB um rafmagnsúrgang til að tryggja endurnýtingu efna í honum.
Ekki má farga gömlum spennum og rafhlöðum með almennu heimilissorpi, þessi búnaður inniheldur mengandi efni
og skal því fargað á viðeigandi hátt í sorpförgunarstöðvum sveitarfélagsins eða í gáma á vegum seljanda. Fara
ber að reglum í hverju landi fyrir sig.
Приводите в действие привод для гаражных ворот/ привод наружных ворот только тогда, когда гаражные
ворота/ наружные ворота находятся в поле Вашего зрения, и нет никаких препятствий. Никто не может входить
в область открытия ворот в то время, когда открываются или закрываются гаражные ворота/ наружные ворота.
Не позволяйте детям пользоваться кнопками или портативными передатчиками, а также играть возле гаражных
ворот/наружных ворот.
Приемник радиосигнала и радиоуправление привода Ваших гаражных ворот запрограммированы на одни и те же
коды. При приобретении дальнейших принадлежностей радиоуправления привод должен быть соответственно
запрограммирован, чтобы он мог работать с новыми кодами радиоуправления.
Примечание: Разрешается использовать только оригинальные передатчики производителя. Портативные
передатчики, которые похожи внешне, но не изготовлены нашей компанией, не совместимы (см. Наклейку на
передатчике). Такие устройства дистанционного управления могут вызывать неправильные действия, например,
самостоятельное открытие. Гарантия на функционирование и безопасность аннулируется.
Программирование: LM50, LM55:
1. Нажать кнопку “S” на приводе прим. на 1-2 секунды. Начнёт мигать светодиод 1 (на 10 секунд).
2. Нажмите кнопку на передатчике раз.
3. Светодиод 1 гаснет. Код запрограммирован.
Удаление всех кодов радиоуправления:
При удалении всегда удаляются все запрограммированные портативные передатчики. Нажмите на приводе и
удерживайте кнопку “S” , пока не погаснет светодиод 1 (прибл. 8 секунд). Все считанные ранее коды удалены.
Теперь следует заново запрограммировать каждый необходимый портативный передатчик.
Программирование: LM60, LM80, LM100, LM130:
Программирование приемника на дополнительные коды радиоуп-равления посредством желтой круглой кнопки
программирования.
1. Нажмите и отпустите находящийся на приводе желтый кнопочный выключатель. Индикация программирования
светится непрерывно 30 секунд (1).
2. Нажмите и держите 30 секунд кнопочный выключатель радиоуправления, при помощи которого в дальнейшем
Вы хотите управлять воротами (2).
3. Отпустите кнопочный выключатель, как только начинает мигать освещение привода. Таким образом, код
запрограммирован. Теперь привод работает при нажатии кнопочного выключателя радиоуправления. Если Вы
отпустите кнопочный выключатель радиоуправления до того, как начнет мигать освещение привода, тогда код
не будет запрограммирован.
Удаление всех кодов радиоуправления:
Чтобы деактивировать ненужные коды, сначала необходимо выпол-нить удаление всех кодов: нажать на
желтую кнопку программиро-вания, находящуюся на приводе, держать ее до тех пор, пока не погаснет подсветка
индикации программирования (около 10 сек). Таким образом, будут удалены все ранее запрограммированные
коды. Каждое используемое Вами устройство радиоуправления и каждая система доступа без ключа должны
теперь программироваться заново.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Chamberlain LiftMaster TX4EVF Инструкция по применению

Тип
Инструкция по применению

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ