Siemens EQ.6 plus s300 (TE653M11RW) Руководство пользователя

Категория
Кофеварки
Тип
Руководство пользователя
siemens-home.bsh-group.com/welcome
Register
your
product
online
TE65..
en Instruction manual
fr Mode d’emploi
nl Gebruiksaanwijzing
pl Instrukcjaobsługi
cs Návodkpoužití
ru Инструкцияпоэксплуатации
de Gebrauchsanleitung
A
E-Nr. ……… FD…
b
c
a
TZ80002N
d
g ie f
*
h
* *
B
C
1
12
9
10
11
13
3
2
5
6
4
17
19
en English 2
fr Français 26
nl Nederlands 52
pl Polski 77
cs Čeština 103
ru Pycckий 127
de Deutsch 154
Included in delivery (see page 5)
Contenu de l’emballage (voir page 29)
Leveringsomvang (zie pagina 55)
Zakres dostawy (patrzstrona80)
Součást dodávky (vizstrana106)
Объем поставки (см.стр.130)
Lieferumfang (sieheSeite157)
B
C
1
12
9
10
11
13
3
2
5
6
4
17
19
4a
D
E F
8
7
18
4c
4d
17b
17a 17c
17d
4b
2.
1.
13
G
1.
15
1614b
14
14a
2.
6
en Overviewofcontrolelements
Overview of control elements
(Figure Bonthefold-outpages)
F
Thefollowingsymbolsarevisibleorbacklitdependingontheappliance’scurrent
operatingmode:
Espresso Latte Macchiato
Espresso Macch. Caffe Latte
Coffee Milk froth
Cappuccino
Specialbeverages(seethe
section“Specialbeverages”).
start
stop
C–Start/stopbutton I–Selectiondown
F – Back
menu
A–Openmenu
G–Dispensetwocups
simultaneously
ok
B–Confirm/Store
H–Setcoffeestrength
ml
D–Selectcupsize
R–CallupFavourite
(touchbriefly)andChildprooflock
(touchforatleast3seconds).
55
nl
Leveringsomvang
W Waarschuwing
Gevaar voor elektrische
schokken!
Het apparaat mag uitslui-
tend via een conform de
voorschriften geïnstalleerd
stopcontact met randaarde
op een stroomnet met wissel-
stroom worden aangesloten.
Overtuig u ervan dat het
randaardesysteem van de
elektrische huisinstallatie
conform de elektrotechnische
voorschriften is geïnstalleerd.
Het apparaat uitsluitend
aansluiten en gebruiken
volgens de gegevens op het
typeplaatje.
Alleen gebruiken wanneer het
aansluitsnoer en het apparaat
niet beschadigd zijn.
Om gevaren te vermijden,
mogen reparaties aan het
apparaat, zoals het vervangen
van een beschadigd aansluit-
snoer, uitsluitend worden
uitgevoerd door onze Service.
Het apparaat en het aansluit-
snoer nooit onderdompelen in
water.
Bij storingen direct de stekker
uit het stopcontact trekken of
de netspanning uitschakelen.
Geen vloeistoen op de
connector morsen.
De speciale reinigingsinstruc-
ties in de handleiding moeten
in acht worden genomen.
W Waarschuwing
Gevaar door magnetisme!
Het apparaat bevat permanente
magneten die elektronische
implantaten zoals pacemakers,
of insulinepompen kunnen
beïnvloeden. Dragers van elek-
tronische implantaten dienen
een minimumafstand van
10 cm tot het apparaat en bij
het wegnemen tot de volgende
delen aan te houden: melkreser-
voir, melksysteem, watertank,
druppelschaal en zetgroep.
W Waarschuwing
Verstikkingsgevaar!
Laat kinderen niet met
verpakkingsmateriaal spelen.
Bewaar kleine onderdelen
op een veilige plaats om te
voorkomen dat deze worden
ingeslikt.
W Waarschuwing
Gevaar voor letsel!
Grijp niet in het maalwerk.
Onjuist gebruik van het
apparaat kan letsel tot gevolg
hebben.
W Waarschuwing
Verbrandingsgevaar!
Het melksysteem wordt erg
warm. Laat dit na gebruik eerst
afkoelen alvorens het aan te
raken.
Na het gebruik kunnen de
oppervlakken van het verwar-
mingselement of de warmhoud-
plaat nog enige tijd heet zijn.
Vers bereide dranken zijn
zeer heet. Indien nodig een
beetje laten afkoelen.
1 NetschakelaarJ
2 Bedieningsveld (zie de volgende
pagina)
3 Display
4 Uitloop(koffie,melk,heetwater),
indehoogteverstelbaar
a) Deksel
b) Melksysteem/koffie-uitloop
(tweedelig)
c) Melkslangetje
d) Aanzuigbuisje
5 Verwijderbaarwaterreservoir
6 Dekselvanwaterreservoir
7 Opbergvakjevoormaatschepje
8 Maatschepje
(aanbrenghulpvoorwaterfilter)
9 Bonenreservoir
10 Aromadeksel
11 Draaischakelaarvoorinstelling
maalfijnheid
12 Koffielade
(koffiemaling/reinigingstab)
13 Deurvanzetgroep
14 Zetgroep
a) Vergrendeling
b) Deksel
15 Uitwerphendel
16 Opbergvakvoorbeknoptehandleiding
17 Lekschaal
a) Afdekplaat
b) Lekrooster(tweedelig)
c) Koffiedikreservoir
d) Vlotter
18 Snoeropbergvak
19 Typeplaatje(E.-nr.;FD)
*Degebruiksaanwijzingbehandeltverschil-
lendevarianten.Demeteen*gemarkeerde
positieszijnslechtsinbepaaldemodellen
voorhanden.
In één oogopslag
(Afbeeldingen B, C, D, E, F en Gopdeuitklapbarepagina’s)
Leveringsomvang
(Afbeelding Aopdeuitklapbarepagina’s)
a Volautomatischeespressomachine
b Gebruiksaanwijzing
c Beknoptehandleiding
d Melkslangetjeenaanzuigbuisje
e Teststrookjevoorde
hardheidvanhetwater
f Maatschepje
g Waterfilter*
h Melkreservoirmet“freshLock”deksel*
i Ontkalkingstabs*
56
nl Overzicht–Bedieningselementen
Overzicht – Bedieningselementen
(Afbeelding Bopdeuitklapbarepagina’s)
F
Devolgendesymbolenzijnafhankelijkvandebedrijfstoestandvandemachinete
zienresp.verlicht:
Espresso Latte macchiato
Espresso macch. Koffie verkeerd
Koffie Melkschuim
Cappuccino
Specialedranken(ziehoofdstuk
„Specialedranken“).
start
stop
C–Start-Stop-toets I–Selectieomlaag
F – Terug
menu
A – Menu openen
G–Afnamevantweekopjes
tegelijkertijd
ok
B–Bevestigen/Opslaan
H–Koffiesterkteinstellen
ml
D–Maatkopjeselecteren
R–Favorietoproepen
(kortaanraken)enkinderbevei-
liging(tenminste3seconden
aanraken).
73
nl
Toebehoren
Toebehoren
Onderstaandtoebehorenisindehandelen
viadeservicedienstverkrijgbaar:
Toebehoren Bestel nummer
handel/servicedienst
Reinigingstabs TZ80001N/00311807
Ontkalkingstabs TZ80002N/00576693
Waterfilter TZ70003/00575491
Verzorgingsset TZ80004/00576330
Melkreservoirmet
“freshLock”deksel
TZ80009N/00576166
Afval
J
Gooiverpakkingsmateriaalopeen
milieuvriendelijkemanierweg.Dit
apparaatisgekenmerktinovereen-
stemmingmetdeEuropeserichtlijn
2012/19/EUbetreffendeafgedankte
elektrischeenelektronischeappara-
tuur(wasteelectricalandelectronic
equipment–WEEE).Derichtlijn
geefthetkaderaanvoordeindeEU
geldigeterugnemingenverwerking
vanoudeapparaten.Raadpleeguw
gespecialiseerde handelaar voor
degeldendevoorschrifteninzake
afvalverwijdering.
Garantievoorwaarden
Voorditapparaatgeldendegarantievoor-
waardendiewordenuitgegevendoorde
vertegenwoordigingvanonsbedrijfinhet
landvanaankoop.Deleverancier,bijwieu
hetapparaatheeftgekocht,geeftuhierover
graagmeerinformatie.Omaanspraakte
makenopdegarantieheeftualtijduw
aankoopbewijsnodig.
Wijzigingenvoorbehouden.
Technische gegevens
Elektrischeaansluiting(spanning–frequentie) 220-240V–50/60Hz
Aangeslotenvermogen 1500W
Maximalepompdruk,statisch 15bar(TE651..,TE653..,TE654..)
19bar(TE655..,TE657..)
Maximalecapaciteitwaterreservoir(zonderfilter) 1,7l
Maximalecapaciteitbonenreservoir ~300g
Lengtenetsnoer 100cm
Afmetingen(hxbxd) 385x301x458mm
Gewicht,leeg 10-12kg
Typemaalwerk keramisch
107
cs
Přehled–ovládacíprvky
Přehled – ovládací prvky
(obrázekBnarozklápěcíchstránkách)
F
Vzávislostinaprovoznímstavuspotřebičejsouviditelnéresp.podsvícenétyto
symboly:
Espresso Latte Macchiato
Espresso Macch. Káva s mlékem
Caffe Crema Mléčná pěna
Cappuccino
Speciálnínápoje(vizkapitola
„Speciálnínápoje“).
start
stop
C–tlačítkostart-stop I–volbasměremdolů
F–zpět
menu
A–otevřítmenu
G–současnýodběrdvoušálků
ok
B–potvrdit/uložit
H–nastavenísílykávy
ml
D–volbavelikostišálku
R–vyvolejteoblíbenýnápoj
(krátkýdotyk)adětskoupojistku
(dotyknejméně3sekundy).
127
ru
Оглавление
Уважаемыелюбителикофе!
СердечнопоздравляемВассприоб-
ретениемполностьюавтоматической
кофемашиныпроизводствакомпании
Siemens.
Вэтойинструкциипоэксплуатации
описанымоделиприбора,которыев
деталяхотличаютсядруготдруга.
Просьбатакжеучитыватьприлагаемую
краткуюинструкцию.Ееможнохранитьв
специальномотсеке16додальнейшего
использования.
Об использовании данной
инструкции по эксплуатации:
Переднюючастьобложкиданной
инструкцииможноразложить.Там
приводятсярисункичастейкофемашины
суказаниемномеров,накоторыедается
ссылкавтекстеинструкции.
Пример:заварочныйблок14
Показаниянадисплееисимволытакже
оформленывэтойинструкцииособым
образом.БлагодаряэтомуВамсразу
становитсяясно,чторечьидетотекстах
илисимволах,выводимыхнадисплее
прибора,илиженанесенныхнаприбор.
Примертекстанадисплее:Эспрессо
Примерэлементауправления:C
Использование по назначению �������� 128
Важные правила техники
безопасности ���������������������������������������128
Объем поставки ����������������������������������130
Обзор ����������������������������������������������������130
Обзор – элементы управления ��������131
Дисплей ������������������������������������������������132
Подготовка к работе ���������������������������133
Собственные настройки
«Избранное» ����������������������������������������134
Блокировка для
безопасности детей ���������������������������� 134
Приготовление напитков ������������������� 134
Приготовлениекофейныхнапитков....136
Приготовлениенапитковсмолоком....136
Особыенапитки....................................137
Приготовлениенапитков
измолотогокофе..................................139
Настройкастепенипомола..................139
Меню �����������������������������������������������������140
Уход и ежедневная очистка ��������������143
Очисткамолочнойсистемы.................144
Очистказаварочногоблока(рис.G)...145
Сервисные программы ���������������������146
Очисткамолочнойсистемы.................146
Удалениенакипи...................................146
Очистка..................................................147
calc‘nClean.............................................148
Советы по экономии
электроэнергии �����������������������������������149
Защита от замерзания ������������������������149
Хранение принадлежностей �������������149
Принадлежности ���������������������������������149
Утилизация �������������������������������������������150
Условия гарантийного
обслуживания �������������������������������������150
Самостоятельное устранение
небольших проблем ��������������������������� 150
Технические характеристики ������������153
128
ru Использованиепоназначению
Использование по
назначению
Этот прибор предназначен
только для домашнего
использования.
Используйте прибор только
внутри помещений при
комнатной температуре на
высоте не выше 2000 м над
уровнем моря.
Важные правила техники
безопасности
Внимательно прочтите
инструкцию по эксплуатации,
соблюдайте ее указания
и тщательно храните ее!
Передавая прибор другому
человеку, дайте ему эту
инструкцию.
Данный прибор может исполь-
зоваться детьми в возрасте
от 8 лет и старше, а также
лицами с ограниченными
физическими, сенсорными
или умственными способ-
ностями или с недостатком
опыта и/или знаний, если они
находятся под присмотром или
после получения указаний по
безопасному использованию
прибора и после того, как они
осознали опасности, связанные
с неправильным использо-
ванием. Детей младше 8 лет
нельзя подпускать к прибору
и шнуру питания; им нельзя
пользоваться прибором. Детям
запрещено играть с прибором.
Детям разрешается выполнять
очистку и пользовательское
обслуживание только в том
случае, если они достигли
возраста 8 лет и находятся под
присмотром.
W Предупреждение
Опасность поражения током!
Прибор можно подклю-
чать только к электросети
переменного тока через
установленную согласно
предписаниям розетку с
заземлением. Убедитесь,
что система заземления
в домашней электропро-
водке установлена согласно
предписаниям.
При подключении прибора
и его эксплуатации соблю-
дайте данные, приведенные
на фирменной табличке.
Пользоваться прибором
разрешается только при
отсутствии повреждений
кабеля и прибора.
Во избежание возникновения
опасной ситуации ремонт
прибора, например, замену
поврежденного сетевого
шнура, разрешается произ-
водить только нашей
сервисной службе.
Ни в коем случае не
погружать прибор или
сетевой кабель в воду.
В случае неисправности
немедленно извлечь
штепсельную вилку из
розетки или отключить
сетевое напряжение.
Использование по
назначению
Важные правила техники
безопасности
130
ru Объемпоставки
1 СетевойвыключательJ
2 Панельуправления
(см.след.страницу)
3 Дисплей
4 Устройстворазливанапитков
(кофе,молоко,горячаявода),
регулируемоеповысоте
a) Крышка
b) Молочнаясистема/устройстводля
разливакофе(издвухчастей)
c) Шлангдлямолока
d) Всасывающаятрубка
5 Съемныйконтейнердляводы
6 Крышкаконтейнерадляводы
7 Отсекдляхранениямернойложки
длямолотогокофе
8 Мернаяложкадлямолотогокофе
(приспособлениедляустановки
фильтрадляводы)
9 Емкостьдлякофейныхзерен
10 Крышка,сохраняющаяаромат
11 Поворотныйрегулятор
степенипомола
12 Выдвижнойотсекдлямолотогокофе
(молотыйкофе/таблеткадляочистки)
13 Дверцазаварочногоблока
14 Заварочныйблок
a) Фиксатор
b) Крышка
15 Рычагдлявыбрасывания
16 Отсекдляхранениякраткой
инструкции
17 Поддон
a) Заслонка
b) Лотокдлясборакапель
(издвухчастей)
c) Емкостьдлякофейнойгущи
d) Поплавок
18 Отсекдляхранениякабеля
19 Типоваятабличка(модель,FD-номер)
*Винструкциипоэксплуатации
описываютсяразличныеварианты.
Обозначенные*позицииимеютсятолько
вопределенныхмоделяхприбора.
Обзор
(Рис.B, C, D, E, FиGнараскладывающихсястраницах)
Объем поставки
(Рис.Анараскладывающихсястраницах)
a Полностьюавтоматическая
кофемашина
b Инструкцияпоэксплуатации
c Краткаяинструкция
d Шлангдлямолокаи
всасывающаятрубка
e Индикаторнаяполоскадля
определенияжесткостиводы
f Мернаяложкадлямолотогокофе
g Фильтрдляводы*
h Емкостьдлямолокаскрышкой
«freshLock»*
i Таблеткидляудалениянакипи*
131
ru
Обзор–элементыуправления
Обзор – элементы управления
(Рис.Внараскладывающихсястраницах)
F
Следующиесимволывидныилиподсвечиваютсявзависимостиотрабочего
состоянияприбора.
Эспрессо Латте Макиато
Эспрессо мак. Кофе с молок.
Кофе Молочная пена
Капучино
Особыенапитки(см.раздел
«Особыенапитки»).
start
stop
C–кнопка«Старт/стоп» I–выборвниз
F–назад
menu
A–открытьменю
G–приготовлениедвух
чашекодновременно
ok
B
подтвердить/сохранить
H–настройкакрепостикофе
ml
D–выборразмерачашки
R–вызов«Избранного»
(краткоекасание)иблокировка
длябезопасностидетей(прикос-
нутьсяминимумна3секунды).
132
ru Дисплей
Сетевой выключатель J
СетевымвыключателемJприборвклю-
чаетсяиливыключается.Привключении
ивыключенииприборапроизводитсяего
автоматическаяпромывка.
Промывкаприборанепроизводится,
если:
вмоментвключенияонещегорячий,
передвыключениемкофене
готовился.
Приборготовкработе,еслинапанели
управлениясветятсясимволыидисплей.
Панель управления (сенсорная
панель)
Навигациянапанелиуправления
производитсяприкасаниемксимволам
изнакам.Призадействованиираздается
звуковойсигнал.Звуксигналаможно
включатьивыключать(см.раздел
«Меню–Звуки для кнопок»).
Выбор напитка
Желаемыйнапитоквыбираетсянепо-
средственноприкасаниемксоответству-
ющемусимволу(см.раздел«Приготов-
лениенапитков»).
Кнопка «Старт / стоп»
ПрикасаниемксимволуC
запускаетсяприготовлениенапитковили
сервиснаяпрограмма.Приповторном
прикасанииксимволуCво
времяприготовлениянапиткапроцесс
сразужепрерывается.
Меню
ПрикасаниемкAвызываетсяменю,
навигационныесимволыактивируютсяи
подсвечиваются.ПрикасаниемкI,
BиFвыполняютсяперемещенияв
менюивызываетсяинформация,атакже
производятсянастройки(см.раздел
«Меню»).
Опции для напитков
ПрикасаниемкHилиDизменяется
крепостьилиобъемнапитка,если
прикоснутьсякG,тоготовятсясразу
двечашкисразу,кактолькозапуска-
етсяприготовлениенапиткасимволом
C(см.раздел«Приготовление
напитков»).
«Избранное» и блокировка для безо-
пасности детей
КраткимкасаниемRвыбираются
индивидуальныенапитки(см.раздел
«Собственныенастройки,Избранное»).
ЕслиприкасатьсяксимволуRне
менее3секунд,активируетсяилидеак-
тивируетсяблокировкадлябезопасности
детей(см.главу«Блокировкадлябезо-
пасностидетей»).
Дисплей
Надисплейвыводятсявыбранные
напиткиинастройки,атакжесообщения
орабочемсостоянии.
Эспрессо
нормальный средний
Заполнитьконтейнердляводы
Сообщениеисчезает,кактолько
операциявыполнена.
133
ru
Подготовкакработе
Подготовка к работе
Общее
Всоответствующиеемкостиследует
заливатьтолькочистую,холодную,
негазированнуюводуизасыпатьтолько
обжаренныекофейныезерна.Неисполь-
зуйтекофейныезерна,покрытыеглазурью,
карамельюилиобработанныедругими
сахаросодержащимидобавками-они
засоряютзаварочныйблок.Вданном
прибореможноустанавливатьжесткость
воды.Назаводеустановленастепень
жесткостиводы4.Жесткостьиспользуемой
водыопределитеспомощьюприлагаемой
индикаторнойполоски.Еслиотображается
не4-я,адругаястепеньжесткостиводы,
топослевключенияприборследуетзапро-
граммировать
соответствующимобразом
(см.раздел«Меню–Жесткость воды»).
Начало работы с прибором
Снимитевсезащитныепленки.
Поставьтеполностьюавтоматическую
кофемашинунаровнуюидостаточно
прочнуюдляеемассыводостойкую
поверхность.
Вентиляционныеотверстияприбора
должныоставатьсяоткрытыми.
F
Важно.Используйтеприбортолько
впомещениях,защищенныхот
мороза. Еслиприбортранспор-
тировалсяилихранилсяпри
температурахниже0°C,топеред
еговводомвэксплуатациюнужно
выждатьнеменее3часов
Вставьтесетевойштекер(отсекдля
кабеля18)врозетку.Необходимую
длинуможноотрегулировать,убирая
кабельвверхиливытягиваяеговниз.
Дляэтогоустановитеприборзадней
кромкой,например,украястолаипотя-
нитекабельвнизиливверх.
Откиньтекрышкуконтейнерадляводы
6вверх.
Снимитеконтейнердляводы5,
промойтеегоизаполнитесвежей,
холоднойводой.Учитывайтеотметку
уровнязаполнения«max».
Ровноустановитеконтейнердляводы
5и,надавивнанее,вставьтедоупора.
Сновазакройтекрышкуконтейнера
дляводы6.
Наполнитеемкостьдлякофейных
зерен9кофейнымизернами.
Включитеприборсетевым
выключателем1 J.
Активируетсяпанельуправленияи
дисплей.Надисплеепоявляетсяпред-
варительновыбранныйязык,накотором
будутвыводитьсяпоследующиетексты
надисплее.Навыборпредлагается
несколькоязыков.
КасайтесьIдотехпор,покана
дисплеенебудетвыделеннужный
язык.
Deutsch
English
Français
ПрикоснитеськсимволуC,
чтобыподтвердитьвыбор.
Выбранныйязыксохраняетсявпамяти.
Надисплее3появляетсялоготип
торговоймарки.Приборпроизводит
нагревипромывку,изустройства
разливанапитков4вытекаетнебольшое
количествоводы.
Приборготовкработе,еслинапанели
управлениясветятсясимволыидисплей.
134
ru Собственныенастройки«Избранное»
F
Назаводе-изготовителезапрограм-
мированыстандартныенастройки,
обеспе-чивающиеоптимальный
режимработыполностьюавто-
матическойкофемашины.Через
настроенноепредварительно
времяприборавтоматически
выключается(см.раздел«Меню–
Автом. отключение»).
F
Припервомиспользовании
прибора,послевыполнения
сервиснойпрограммыилипосле
длительногоперерывавработе
ароматкофевпервойчашкене
раскрываетсявполноймере,этот
кофенерекомендуетсяпить.
F
Еслиавтоматическаякофемашина
неиспользоваласьранее,Вы
начнетеполучатьстабильнуюпену
необходимойтолщинытолько
послеприготовлениянескольких
чашек.
F
Придлительномиспользовании
являетсянормальным,чтона
вентиляционныхотверстияхобра-
зуютсякапелькиводы.
Собственные настройки
«Избранное»
Количествоизбранныхнапитковзависит
отмоделиприбора.Впунктеменю
«Избранное»можносохранитьиизме-
нитьиндивидуальныенапитки(см.главу
«Меню–Избранное»).
Вызов индивидуального напитка
КратковременнокоснитесьR.
Выберитеодинизранеесохраненных
избранныхнапитковсиндивидуаль-
ныминастройками.
ПрикоснитеськC,чтобы
начатьприготовлениенапитков.
Блокировка для
безопасности детей
Длязащитыдетейоттравмиожогов
приборможнозаблокировать.
ПрикасайтеськсимволуRнеменее
3секунд.Надисплее3появляется
ключ.Блокировкадлябезопасности
детейвключена.Теперьприбором
пользоватьсянельзя.
ПрикасайтеськсимволуRнеменее
3секунд.Ключнадисплее3снова
исчезает.Блокировкадлязащиты
детейдеактивирована.Теперьприбор
можноиспользовать,какобычно.
Приготовление напитков
Этаполностьюавтоматическаякофема-
шинадлякаждогозавариваниясмалы-
ваетсвежийкофе.Дляоптимального
сохранениякачествазеренихнужно
хранитьвпрохладномместеивплотно
закрытойупаковке.
F
Важно.Необходимоежедневно
наливатьвконтейнердляводы5
свежуюхолоднуюводу.Вконтей-
нере5постояннодолжнобыть
некотороеколичествоводы,доста-
точноедляработыкофемашины.
F
Чашку/чашки,особенно
маленькие,толстостенныечашки
дляэспрессонеобходимопредва-
рительноподогреть,прополоскав
горячейводой.
F
Некоторыенастройкипредпола-
гаютприготовлениекофевдва
этапа(см.«aromaDoubleShot»).
Подождите,покапроцессполно-
стьюнезакончится.
Различныенапиткиготовятсяочень
простонажатиемкнопки.
135
ru
Приготовлениенапитков
Выбор напитка
Желаемыйнапитоквыбирается
непосредственноприкасаниемксоот-
ветствующемусимволу.Выбранный
напитоквыделяетсялинияминадипод
символом.Названиенапиткаинастро-
енныевданноевремязначениякрепости
кофеиразмерачашкиотображаютсяна
дисплее3.
Навыборпредлагаютсяследующие
напитки:
Эспрессо Латте Макиато
Эспрессо мак. Кофе с молок.
Кофе Молочная пена
Капучино
Несколькоразприкоснувшиськкнопке
«Особыенапитки»,можнопоследова-
тельновыбратьразличныенапитки:
Горячая вода Американо *
Теплое молоко * Флэт уайт *
Кофейник * Кафе кортадо *
Обозначенные*позицииимеютсятолько
вопределенныхмоделяхприбора.
Настройка крепости кофе,
выбор молотого кофе
КасаниемHиндивидуальнонастраи-
ваетсякрепостькофейногонапиткаили
выбираетсяприготовлениенапиткаиз
молотогокофе.
Возможныследующиенастройки:
очень слабый оч. крепкий
слабый doubleshot крепкий
нормальный doubleshot крепкий+
крепкий Молот. Кофе
Выберитежелаемыйнапиток,прикос-
нувшиськсоответствующемусимволу.
Прикасайтеськсимволу Hдотехпор,
поканадисплеенепоявитсянужная
настройка,например,крепкийили
Молот. Кофе(см.раздел«Приготовление
кофейныхнапитковизмолотогокофе»).
aromaDouble Shot
Чемдольшезавариваетсякофе,тем
большегорькихвеществинежела-
тельныхароматовпопадаетвнапиток.
Этоотрицательносказываетсяна
вкусеиделаеткофеменееприятным
дляупотребления.Поэтомудля
приготовленияоченькрепкогокофе
прибороснащенспециальнойфункцией
aromaDoubleShot.Послеприготовления
половиныобъеманапиткакофепере-
малываетсяизавариваетсяещераз,
приэтомисходиттолькоегоприятный
аромат.
F
ФункциейaromaDoubleShot
можнопользоватьсядляприго-
товлениявсехкофейныхнапитков
собъемомкофенеменее35мл.
Длянапитковмалогообъема,
например,маленькойчашки
эспрессоилипринастройкеG
этафункциянедействует.
Выбор размера чашки
ПрикасаниемксимволуDиндивиду-
альновыбираетсяобъемнапитка.
Возможныследующиенастройки:
маленький средний большой
Выберитежелаемыйнапиток,прикос-
нувшиськсоответствующемусимволу.
КасайтесьсимволаDдотехпор,
поканадисплеенепоявитсянужная
настройка.
F
Стрелкаилистрелкирядомс
настройкой,например,«большой ˆ»
показывают,чтоустановленное
изготовителемколичествонапитка
(см.главу«Меню–Настройка разм.
чаш.»)былоизменено.
137
ru
Приготовлениенапитков
F
Повторнымкасаниемсимвола
Cможнопреждевременно
остановитьразливнапитка.
Прибордолженбытьготовкработе.
Шлангдлямолокаивсасывающая
трубкадолжныбытьподсоединены.
Вставьтевсасывающуютрубку4d
вемкостьдлямолока.
Поставьтепрогретуючашкупод
устройстворазливанапитков.
Кофейные напитки с молоком
Выберитежелаемыйнапиток
Эспрессо мак., Кофе с молок.,
Латте МакиатоилиКапучино,прикос-
нувшиськсоответствующемусимволу.
Надисплееотображаютсяназвание
напиткаипредварительнонастроенные
значенияразмерачашкиикрепостикофе.
F
Размерчашекикрепостькофе
можноизменить,коснувшисьD
иH.ПривыбореМолот. Кофе
выполнитедействия,описанныев
разделе«Приготовлениекофейных
напитковизмолотогокофе».
ПрикоснитеськC,чтобы
начатьприготовлениенапитков.
Сначалавчашкуилистаканподается
молокоилимолочнаяпена.Затемзава-
риваетсякофеиподаетсявчашкуили
стакан.
КоснувшисьCодинраз,можно
преждевременноостановитьразлив
молокаиликофе,есликоснуться
Cдважды,топриготовление
напиткаостанавливаетсяполностью.
Молочная пена
Касаниемсимвола,выберитеМолочная
пена.
ПрикоснувшиськDустановите
размерчашки.
ПрикоснитеськC,чтобы
начатьприготовлениенапитков.
Молочнаяпенаразливаетсяизустрой-
стваразливанапитков.
Особые напитки
Несколькоразприкоснувшиськкнопке
«Особыенапитки»,можнопоследова-
тельновыбратьразличныенапитки.
Позициисобозначением*имеютсятолько
вопределенныхмоделяхприборов.
Горячая вода
Передприготовлениемгорячейводы
молочнаясистемадолжнабытьочищена
ишлангдлямолокаснят(см.раздел
«Очисткамолочнойсистемы»).Если
молочнаясистеманеочищена,то
небольшиеколичествамолокамогут
бытьразлитывместесводой.
B
Опасность ожогов!
Молочнаясистема4bсильноразо-
гревается.Послеиспользования
сначаладождитесьееохлаждения,
преждечемприкасатьсякней.
Прибордолженбытьготовкработе.
Поставьтечашкуилистаканпод
устройстворазливанапитков4.
Прикасайтеськсимволу«Особые
напитки»,поканадисплеенепоявится
Горячая вода.
ПрикоснувшиськDустановите
размерчашки.
ПрикоснитеськC,чтобы
начатьприготовлениенапитков.
F
Еслипоявляетсясообщение
Снимите шланг для молока.выпол-
нитеследующиедействия:
СнимитешлангдлямолокаиКосни-
тесьсимволаCещераз.
Горячаяводаподаетсяизустройства
разлива4.
F
Приповторномприкасаниик
символуCможнопреж-
девременноостановитьразлив
напитка.
139
ru
Приготовлениенапитков
Приготовление напитков
из молотого кофе
Вэтойполностьюавтоматической
кофемашинеможноиспользоватьтакже
молотыйкофе(нерастворимый).
F
Приприготовлениинапитковиз
молотогокофенастройкакрепости
кофе,приготовлениедвухчашеки
aromaDoubleShotодновременно
недействуют.
Прибордолженбытьготовкработе.
Поставьтепрогретуючашкупод
устройстворазливанапитков4.
Выберитежелаемыйкофейныйили
кофейно-молочныйнапиток,прикос-
нувшиськсоответствующемусимволу.
КасайтесьHдотехпор,покана
дисплеенепоявитсяМолот. Кофе.
Откройтевыдвижнойотсекдля
молотогокофе12.
Засыпьтевнегонеболее2мерных
ложекмолотогокофе.
F
Внимание!
Незасыпайтенемолотыезерна
илирастворимыйкофе.
Закройтевыдвижнойотсекдлямоло-
тогокофе12.
ПрикоснитеськC,чтобы
начатьприготовлениенапитков.
Кофезавариваетсяизатемналивается
вчашку.
F
Повторнымкасаниемсимвола
Cможнопреждевременно
остановитьразливнапитка.
Настройка степени помола
Поворотнымрегулятором11можноуста-
новитьнеобходимуютонкостьпомола
кофе.
F
Внимание!
Степеньпомоларегулировать
толькоприработающейкофе-
молке!Впротивномслучае
возможноповреждениеустройства.
A
Опасность травмирования!
Неприкасайтеськвнутренним
частямкофемолки.
Приработающейкофемолкеустано-
витьповоротныйрегулятор11между
мелкимпомолом(a:вращениепротив
часовойстрелки)иболеегрубым
помолом(b:вращениепочасовой
стрелке).
a b
F
Действиеновойнастройкибудет
заметнолишьначинаясовторой
чашкикофе.
F
Длязерентемнойобжаркинеоб-
ходимоустановитьболеетонкую
степеньпомола,азеренболее
светлойобжарки–болеегрубую.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188

Siemens EQ.6 plus s300 (TE653M11RW) Руководство пользователя

Категория
Кофеварки
Тип
Руководство пользователя

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ