De'Longhi EN750MB Руководство пользователя

Категория
Кофеварки
Тип
Руководство пользователя
PL
RU
OPIS/ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Wyświetlacz
(przygotowanie)/
  
13
Lungo/Лунго
14
Espresso/Эспрессо
15
Ristretto/Ристретто
16
Gorąca woda/Горячая вода
17
Ciepłe mleko/Теплое молоко
18
Cappuccino/Капучино
19
Latte Macchiato/Латте Макьято
Wyświetlacz (nawigacja)/

20
Menu/Меню
21
Przewiń do góry, gdy Menu jest aktywne/
Вверх по списку
22
Wybór opcji, gdy Menu jest aktywne/
Выбор опции при активном меню
23
Przewiń w dół, gdy Menu jest aktywne/
Вниз по списку
24
Tekst wyświetlacza/Сообщение на дисплее
Rapid Cappuccino System (R.C.S.)/
  
25
Pokrętło do regulacji wielkości piany/
Ручка регулятора молочной пенки
26
Miejsce na pokrętło do regulacji wielkości piany/
Позиция для извлечения ручки регулятора
молочной пенки
27
Min. wielkość piany/
Минимальный уровень молочной пенки
28
Max. wielkość piany/
Максимальный уровень молочной пенки
29
«CLEAN» do czyszczenia systemu Rapid Cappuccino/
Позиция «CLEAN» - система автоматической очистки
30
Pokrywka pojemnika na mleko/
Крышка контейнера для молока
31
Dysza mleczna/Насадка для молока
32
Pojemnik na mleko/Контейнер для молока
33
Rurka zasysająca mleko/Трубочка для забора молока
34
Konektor Systemu Rapid Cappuccino/
Коннектор Системы приготовления капучино
Opis urządzenia/
   -
A
Urządzenie przeznaczone tylko do parzenia kawy/
Кофе-машина
B
Urządzenie z Systemem Rapid Cappuccino (do Cappuccino)/
Кофе-машина с контейнером для молока (Система
приго
товления капучино)
C
Urządzenie z dyszą gorącej wody/
Кофе-машина с насадкой для горячей воды
1
Dźwignia/Рычаг
2
Przycisk ON/OFF/Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3
Pojemnik na wodę/Резервуар
4
Wylot kawy/Отверстие для выхода кофе
5
Kratka ociekowa/Решетка поддона
6
Tacka ociekowa/Поддон
7
Podstawka pod liżankę (zam
ontowana na ste)/
Подставка для чашки
8
Pojemnik na zużyte kapsułki/
Контейне
р для использованных капсул
9
Osłonka konektora pary/Затвор отверстия для насадки для пара
10
Dysza gorącej wody/Насадка для горячей воды
11
Schowek na dyszę gorącej wody/
Отсек для хранения насадки для горячей воды
12
Konektor pary/Отверстие для насадки для пара
94
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 94 17.10.13 19:58
PL
RU
ZAWARTOŚĆ/СОДЕРЖАНИЕ
Nespresso to ekskluzywny system tworzenia perfekcyjnej kawy espresso za każdym razem. Wszystkie urządzenia Nespresso wyposażone są w wyjątkowy system ekstrakcji, gwarantujący wysokość ciśnienia do 19 barów.
Każdy z parametrów urdzenia został bardzo precyzyjnie obliczony tak, aby zapewnić moż liwoś
ć ekstrakcji wszystkich aromatów kawy Grands Crus i nadać kawie odpowiednią konsystencję a także stworzyć niezwykle gęstą
i delikatną piankę (crema).
Nespresso - это эксклюзивная система для приготовления идеального эспре
ссо. Все кофе-машины Nespresso оснащены уникальной системой экстракции, обеспечивающей давление 19 бар. Все параметры кофе-
машин были подобраны с величайшей точ
ностью, чтобы гарантировать Вам раскрытие всех ароматов сортов кофе Гран Крю от Nespresso.
USTAWIENIA FABRYCZNE/  . .
ODKAMIENIANIE/    ........................
USTAWIENIA TWARDOŚCI WODY/    .....
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW/  ..................
DANE TECHNICZNE/  ...................................
UTYLIZACJA I KWESTIE EKOLOGICZNE/
      
...
SKONTAKTUJ SIĘ Z KLUBEM NESPRESSO/NESPRESSO
..............................
GWARANCJA/ ...............................................................................
OPIS/  ..................................................................................
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA/  ......................................
NAWIGACJA MENU/   ........................................................
LISTA MENU/  ...........................................................................
PIERWSZE UŻYCIE LUB UŻYCIE PO DŁUGIM OKRESIE NIE UŻYWANIA/
     
......
PRZYGOTOWANIE KAWY/  ..............................................
MONTAŻ/DEMONTAŻ SYSTEMU RAPID CAPPUCCINO R.C.S./
/   
...........................
PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO I LATTE MACCHIATO/
    
..............................................
CODZIENNE CZYSZCZENIE/ .................................................
MYCIE RĘCZNE SYSTEMU RAPID CAPPUCCINO SYSTEM R.C.S./
    .
.............................
105
106
107
108
109
110
110
110
UWAGA: w przypadku pojawienia się tego symbolu należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia
ciała lub urdzenia.
INFORMACJA: w przypadku pojawienia się tego symbolu należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą prawidłowego i bezpiecznego
ytkowania ekspresu z urządzenia.
: когда вы видите этот знак, обратитесь к инструкции по безопасности с тем, чтобы избежать возможных повреждений и травм.
: когда вы видите этот знак, ознакомьтесь с инструкцией по надлежащей и безопасной эксплуатации кофе-машины.
94
96
96
97
98
100
100
101
104
104
95
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 95 17.10.13 19:58
EN SA FETY PRECAUTI ONS ............................................................................. 2
FR CONSIGNES DE SECURITE ......................................................................... 4
DE SICHERHEITSHINWEISE ........................................................................... 7
IT PRECAUZIONI DI SICUREZ ZA .................................................................... 10
ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ................................................................ 12
PT MEDIDAS DE SEGURANÇA......................................................................... 15
NL V EILIGHEIDSMAATREGELEN ..................................................................... 18
GR ΜΈΤ ΡΑ ΑΣΦΑΛΈΙΑ Σ .................................................................................. 20
HU BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK .......................................................................... 22
CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .......................................................................... 25
PL ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ....................................................................... 28
RU МЕРЫ ПРЕДОСТОР ОЖНОСТИ ................................................................. 31
PL
RU
NAWIGACJA MENU/НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA/СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Ekspres do kawy
Кофе-машина
Brosz
ura «Witamy w Nespresso»
Буклет «Добро пожаловать в
Nespresso»
Instrukcja obsługi
Инструкция по экс
плуат
ации
Zasady bezpieczeństwa
Инструкция по безопасности
Zestaw degustacyjny kapsułek
Nespresso Grand Cru
Тестовый набор капсул Гран Крю
Nespresso
Wejdź do listy Menu/Вход в главное меню
Przytrzymaj krótko symbol /Нажмите символ
.
Wyświetl opcje/Просмотр опций
Przyciśnij symbol /Нажмите указатели .
Wybierz opcje/Выбор опции
Przyciśnij symbol /Нажмите символ .
Wyjdź z listy Menu/Выход из главного меню
Przewiń i wybierz opcję [WYJŚCIE] lub szybko
przyciśnij symbol
.
Выберите символ [ВЫХОД] или нажмите символ
.
Wyjdź z opcji i wróć do listy Menu/
Возвращение в главное меню
Przewiń i wybierz opcję [WYJŚCIE] lub szybko
przyciśnij symbol
.
Выберите символ [ВЫХОД] или нажмите символ
.
96
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 96 17.10.13 19:58
1
ЯЗЫК
JĘZYK
2
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
ODKAMIENIANIE
3
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ
TWARDOŚĆ WODY
4
АВТ. ВЫКЛЮЧЕНИЕ
AUTOM. WYŁĄCZ.
5
ЗАВОДСКИЕ ПАРАМ.
UST. FABRYCZNE
6
СЛИТЬ ИЗ СИСТЕМЫ
OPRÓŻNIANIE SYSTEMU
7
ЗАПРОГР. ОБЪЕМ
ZAPROG. ILOŚĆ
8
ПАРАМЕТРЫ
USTAWIENIA
9
ПРОФИЛАКТИКА
SERWIS
10
ПОМОЩЬ
POMOC
ВЫХОД
WYJŚCIE
11
PL
RU
Wejdź do listy Menu/Вход в главное меню
Przytrzymaj krótko symbol /Нажмите символ
.
Wyświetl opcje/Просмотр опций
Przyciśnij symbol /Нажмите указатели .
Wybierz opcje/Выбор опции
Przyciśnij symbol /Нажмите символ .
Wyjdź z listy Menu/Выход из главного меню
Przewiń i wybierz opcję [WYJŚCIE] lub szybko
przy
ciśnij symbol
.
Выберите символ [ВЫХОД] или нажмите символ
.
Wyjdź z opcji i wróć do listy Menu/
Возвращение в главное меню
Przewiń i wybierz opcję [WYJŚCIE] lub szybko
przyciśnij symbol
.
Выберите символ [ВЫХОД] или нажмите символ
.
LISTA MENU/ГЛАВНОЕ МЕНЮ
1
Wybierz tę opcję, aby ustawić preferowany język obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami wwietlanymi na ekranie urządzenia.
Выберите опцию для настройки языка. Следуйте инструкциям на дисплее кофе
-машины.
2
Wybierz tę opcję, gdy na wyświetlaczu pojawi się informacja o potrzebie odkamieniania. Patrz strona 106. Zostaniesz przeprowadzony przez proces odwapniania.
Выберите опцию, если на дисплее загорелся индикатор очистки от накипи. См. страницу 106. Инструкция по очистке кофе
-машины от
накипи.
3
Wybierz tę opcję, aby ustawić poziom twardci wody. Skorzystaj z paska testowego, aby określić poziom twardci wody. Pozwoli to zoptymalizować
częstotliwość odwapniania. Patrz strona 107.
Выберите опцию для настройки уровня же
сткос
ти воды. Используйте полоску-индикатор уровня жесткости воды. Это поможет вам оптимизировать
частоту повтора процесса декальцинации. См. страницу 107.
4
Wybierz tę opcję, aby ustawić czas, po którym urządzenie wyłączy się automatycznie. (Możliwe opcje to 9 minut, 30 minut, 2 godziny, 8 godzin). Postępuj zgodnie
z instrukcjami wwietlanymi na ekranie urządzenia.
Выберите опции для настройки времени автоматического отключения после использования. (Возможные настройки: 9 минут, 30 минут, 2 часа, 8
часов). Следуйте инструкциям на дисплее кофе
-машины.
5
Wybierz tę opcję, aby zresetować wszystkie parametry urządzenia do ustawień fabrycznych.
Выберите опцию, чтобы вернуться к заводским параметрам кофе
-машины.
6
Wybierz tę opcję, aby opżnianić s
ystem z wody przed oddaniem ekspresu do naprawy, przed okresem dłuższego nie używania lub w celu ochrony przed
zamarznięciem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urdzenia. Po tym procesie, korzystanie z urdzenia nie będzie możliwe prz
ez 10 min.
Выберите опцию, чтобы вывести воду из системы, в случае, если Вы не собираетесь пользоваться кофе-машиной
в течение долгого времени, или Вам
необходимо сдать кофе-машину в
сервисный центр. Следуйте инструкциям на дисплее кофе-машины. Вы не сможете пользоваться коф е-машиной в
течение 10 минут после заверш ения про
цесса.
7
Wybierz tę opcję, aby zaprogramować ilość napojów (wody w liż ance kaw
y, gorącej wody i napojów na bazie mleka). Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie urządzenia. Dodatkowo możesz zre
setować wszystkie ustawienia ilości napojów do ustawień fabrycznych.
Выберите опцию, чтобы запрограммировать объем кофе, гор
ячей воды, молока или молочной пенки. Следуйте инструкциям на дисплее кофе-
машины. При желании Вы можете в
ернуть настройки к заводстким параметрам.
8
Wybierz tę opcję, aby uzyskać dosp do wszystkich ustawień urdzenia.
Выберите опцию для быстрого просмотра всех возможн
ых наст
роек кофе-машины.
9
Wybierz tę opcję, aby uzyskać dosp do informacji o ogólnym stanie technicznym urdzenia. Statystyki użytkowa
nia są dospne zarówno od pierwszego użycia
(absolutne) lub od ostatniego odwapniania (względne). Dostępny jest również numer ser
yjny urządzenia.
Выберите опцию для проверки общего состояния вашей кофе-машины
. Статистика пользования кофе-машиной рассчитывается с момента первого
использования и обнуляется в момент проведения процесса очистки от накипи. Вы также можете узна
ть серийный номер Вашей кофе-машины.
10
Wybierz tę opcję, aby otrzymać porady na temat uzyskania optymalnej jakość piany mlecznej. W celu uzyskania większej ilości informacji, skorzystaj z linku.
Выберите опцию, чтобы узнать, как получить наилучше
е качест
во молочной пенки при ежедневном использовании. Пройдите по ссылке, чтобы узнать
больше об этой возможности.
11
Wyjście z listy Menu i powrót do trybu gotowości urdzenia.
Выход из главного меню и возвращение кофе
-машины в р
ежим готовности.
97
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 97 17.10.13 19:58
max
SET LANGUAGE
to continue
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
05
max
SET LANGUAGE
to continue
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
05
max
SET LANGUAGE
to continue
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
05
max
SET LANGUAGE
to continue
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
05
max
SET LANGUAGE
to continue
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
05
max
SET LANGUAGE
to continue
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
05
PL
RU
PIERWSZE UŻYCIE LUB UŻYCIE PO DŁUGIM OKRESIE NIE UŻYWANIA/
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ
UWAGA: najpierw należy
zapoznać się z zasadami
bezpieczeństwa w celu uniknięcia
śmiertelnego porażenia prądem i
pożaru.
: в первую
очередь ознакомьтесь с мерами
безопасности во избежание
риска смертельного поражения
электрическим током или пожара.
1. Wyjąć zbiornik na wodę, tackę ociekową i pojemnik na
kapski. Dostosować długość przewodu, a jego nadmiar
umieścić w przeznaczonym do tego wgłębieniu pod
urządzeniem.
1. Снимите контейнер для воды, поддон для капель и
контейнер для использованных капсул. Отрегулируйте
длину сетевого шн
ура в отс
еке для хранения шнура под
кофе-машиной.
5. Podłącz dyszę gorącej wody. Włącz
urządzenie.
5. Вставьте насадку для горячей
воды. Включите кофе
-машину, нажав
н
а кнопку ON.
2. Umieścić urządzenie w pozycji
pionowej i poączyć do sieci
elektrycznej.
2. Поставьте кофе
-машину
вер
тикально и подключите ее к сети.
6. SET LANGUAGE: wybierz preferowany
język obsługi. Przyciśnij symbol
, aby
zatwierdzić.
6. SET LANGUAGE: выберите язык.
Нажм
ите кнопку
, чтобы продолжить.
3. Zbiornik na wodę można przenosić
trzymając za pokrywę.
3. Резервуар для воды можн
о перен
осить
за ручку.
4. Przepłukać zbiornik na wodę. Następnie napełnić wodą
zdatną do picia do maksymalnego poziomu.
4. Промойте контейнер для воды и наполните его
питьевой водой до максимального уровня.
98
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 98 17.10.13 19:58
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
PL
RU
7. LANGUAGE: wybierz język obsługi przewijając opcje przy uzyciu
symbolu strzki
. Przyciśnij symbol , aby zatwierdzić.
7. LANGUAGE: выберите язык, используя стелки
. Нажмите
кнопку , чтобы подтвердить Ваш выбор.
PIERWSZE UŻYCIE LUB UŻYCIE PO DŁUGIM OKRESIE NIE UŻYWANIA/
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ
11. Czć System Rapid Cappuccino (R.C.S.) i myj pojemnik na mleko wraz z pozostymi częściami na
górnej półce zmywarki. Jeśli mycie w zmywarce nie jest możliwe, po
stępuj zgodnie z rozdziałem Mycie
ręczne Systemu Rapid Cappuccino (R.C.S.).
11. Разберите Систему приготовления капучино и промойте все отдельные части. Молочный
контейнер можн
о мыть в посудомоечной машине или вр
учную.
INFORMACJA: więcej informacji w cści Mont/Demontaż Systemu Rapid Cappuccino (R.C.S.).
: см. инструкцию по «Сборке/Разборке Системы приготовления
капучино».
10. Płukanie: przepłucz trzy razy dyszę gorącej wody. Po zakończonym procesie należy oączyć dyszę i
umieścić ją w schowku znajdującym się z prawej strony maszyny. Zasuń osłonkę konektora pary.
10. Очистка: повторите три раза, пропустив воду через насадку для горячей воды. После очистки,
снимите насадку для горячей воды и уберите ее в отсек для хранения на правой боковой панели
кофе
-машины. Закройте
задвижку.
INFORMACJA: urządzenia, po wyprodukowaniu są dokładnie testowane. Śladowe ilości
proszku kawowego można odnaleźć w wodzie użytej do przepłukania.
: все кофе-машины проходят тестирование перед продажей. Возможно
появление небольшого количества частиц кофе при проведении очистки кофе-машины
перед первым использованием.
9. ukanie: umicić pojemnik pod wylotem kawy i wcisnąć
przycisk Lungo. Powtórzyć trzy razy.
9. Очистка: поместите емкость под насадку для кофе и
нажмите кнопку Лунго. Повторите три раза.
8. Po przyciśnięciu symbolu , urządzenie nagrzewa się.
8. Как только кнопка
будет нажата, система кофе-машины
начнет прогреваться.
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
99
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 99 17.10.13 19:58
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
PL
RU
PRZYGOTOWANIE KAWY/
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
MONTAŻ/DEMONTAŻ SYSTEMU RAPID CAPPUCCINO R.C.S./
СБОРКААЗБОРКА СИСТЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАПУЧИНО
1. Unieść dźwignię i włożyć kapsułkę
Nespresso.
1. Полностью поднимите рычаг и вставьте
капсулу Nespresso.
2. Zamknąć dźwignię i umieścić liżankę pod
wylotem kawy.
2. За
кройте рычаг и подставьте чашку под
н
осик кофе-машины.
3. Wciśnij przycisk Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml) lub Lungo
(110 ml). Proces parzenia zakończy się automatycznie. W celu dolania lub
zatrzymania strumienia kawy, należy
ponow
nie nacisnąć przycisk.
3. Нажмите кнопку Ристретто (25 мл), Эспрессо (40 мл) или Лунго
(110 м
л). Приготовление кофе остан
овится автоматически. Чтобы
закончить экстракцию раньше или про
должить ее, нажмите на
кнопку еще раз.
4. Usuń liżankę. Podnieś i zamknij dźwignię
w celu odrzucenia kapsułki.
4. Уб
ерите чашку. Поднимите и снова
закр
ойте рычаг, чтобы капсула упала в
контейнер для использованных капсул.
1. Zdjąć pokrywę ze zbiornika na mleko i
odłączyć rurkę zasysającą mleko.
1. Снимите крышк
у с контейнера для
молок
а и отсоедините трубочку для
забора молока.
4. Usunąć dyszę mleczną.
4. Отсоедините насадку для молока,
потянув за нее.
2. Wyjąć pokrętło do regulacji wielkości
piany przez przekręcenie go na symbol
i
pociągnięcie w górę.
2. Снимите регулятор молочной пенки,
повернув его
и потянув вверх.
3. Usunąć konektor systemu Rapid
Cappuccino przez przekręcenie go na
i
pociągnięcie w bok.
3. Отсоедините коннектор Системы
приготовления капучино, повернув в
нужн
ом направлении от
к и потянув
на себя.
UWAGA: podczas nagrzewania się urządzenia, możesz przycisnąć żądany przycisk do kawy. Proces
parzenia rozpocznie się automatycznie, gdy urdzenie będzie gotowe do pracy.
: во время разогрева Вы можете нажимать любые кнопки. Приготовление кофе
начнется автоматически после разогрева.
100
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 100 17.10.13 19:58
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
PL
RU
PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO I LATTE MACCHIATO/
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО И ЛАТТЕ МАКЬЯТО
1. Napnij pojemnik na mleko, odpowiednią
ilością mleka.
1. Наполните контейнер для молока
достаточным количеством молока.
2. Zamknąć pojemnik na mleko. Otworzyć osłonkę
konektora pary przesuwając go w prawo. Podłączyć System
Rapid Cappuccino do urządzenia.
2. За
кройте контейнер для молока. Откройте затвор
отверсти
я для насадки для пара, сдвинув его вправо.
Присоедините молочный контейнер к кофе
-машине.
3. Urdzenie nagrzewa się przez ok. 15 sek.
3. Разогрев кофе-машины будет
происходить в течение 15 секунд.
4. Unieść dźwignię i włożyć kapsuł
Nespresso.
4. Полностью поднимите рычаг и вставьте
капсулу Nespresso.
UWAGA: w pojemniku na mleko nie przechowywać
ynów innych niż mleko lub woda pitna. Używać tylko mleka
pasteryzowanego lub UHT o ważnym terminie przydatności na
opakowaniu.
: не используйте контейнер для молока для
иных жидкостей, кроме молока или питьевой воды.
Не используйте парное молоко или стерилизованное молоко,
с истекшим сроком годности.
INFORMACJA: dla uzyskania idealnej piany, należy użyć tłustego lub półustego mleka,
schłodzonego w lodówce (temperatura ok. 4° C).
: для приготовления идеальной молочной пенки используйте полужирное,
охлажденное до температуры 4° C, стерилизованное молоко.
INFORMACJA: gdy pojemnik na
mleko jest pusty, przed ponownym
napełnieniem, należy przepłukać go
wodą pitną.
: перед тем как
наполнить пустой контейнер для
молока, тщательно промойте его и
трубочку для забора молока питьевой
водой.
101
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 101 17.10.13 19:58
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
PL
RU
PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO I LATTE MACCHIATO/
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО И ЛАТТЕ МАКЬЯТО
INFORMACJA: przepłukuj system
mleczny po każdym użyciu.
: промывайте кофе-
машину после каждого использования.
9. Umieść pojemnik pod dyszą mleczną.
9. Поместите емкость под насадку для
молока.
10. Przekręć pokrętło do regulacji wielkości piany na
pozycję «CLEAN». Płukanie systemu mlecznego rozpoczyna
się i ciepła woda wraz z parą wodną przepływa przez dyszę
do spieniania mleka.
10. Переключите регулятор в позицию «CLEAN».
Процесс очистки начнется автоматически.
11. Proces płukania trwa ok. 15 sek.
i zatrzymuje się automatycznie.
11. Процесс очистки занимает около
15 секунд и заверши
тся авт
оматически.
5. Zamknąć dźwignię, umieścić liżankę do
Cappuccino lub szklankę do Latte Macchiato
pod wylotem kawy i dostosować położe
nie
dys
zy mlecznej.
5. За
кройте рычаг, подставьте чашку для
к
апучино или стеклянный стакан для
латте макьято под отверстие для выхода
кофе и н
асадку для молока.
6. Dostosować pokrętło do porządanej
wielkości piany.
6. Выберите же
лаемое количество
молочной
пенки с помощью ручки
регулировки.
7. Wciśnąć przycisk Cappuccino lub Latte Macchiato.
Przygotowanie rozpocznie się po kilku sekundach (najpierw
mleko, potem kawa) i zakończy się automatycznie.
7. Нажм
ите кнопку Капучино или Макьято.
Приготов
ление начнется через несколько секунд
(сначала молочная пенка, затем кофе
) и остан
овится
автоматически.
8. Po zakończeniu przygotowania, podnieść
i zamknąć dźwignię w celu odrzucenia
kapsu
łki.
8. Когда приготовление будет закончено,
поднимите и снова закройте рычаг,
чтобы капсула упала в контейнер для
использованных капсул.
102
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 102 17.10.13 19:58
PRESS to confirm.
The discaling agent flows alternately
trough the coffee outlet, hot water nozzle
and drip tray.
Descaling
Descaling process: Empty the drip tray and
the used capsules container.
Rinsing process: Empty the drip
tray and the used capsules
container.
Refer to safety precautions
+
100 ml
500 ml
1 2 3
5
7 8
4
6
Lift and close the lever to eject any capsule
in the used capsule container.
Descaling process: Fill water tank with 100
ml of Nespresso descaling agent and 500ml
water.
Descaling process: Insert the hot
water spout.
Enter the Menu, browse the options and
select DESCALING. You will be guided
throughout the whole process. Follow
machine display instructions.
Descaling process: Place one container
of minimum 1 litre under both the coffee
outlet and the hot water spout.
4°
Volume factory settings
LANGUAGE
DESCALING
WATER HARDNESS
09 10
PRESS to confirm.
The discaling agent flows alternately
trough the coffee outlet, hot water nozzle
and drip tray.
Descaling
Descaling process: Empty the drip tray and
the used capsules container.
Rinsing process: Empty the drip
tray and the used capsules
container.
Refer to safety precautions
+
100 ml
500 ml
1 2 3
5
7 8
4
6
Lift and close the lever to eject any capsule
in the used capsule container.
Descaling process: Fill water tank with 100
ml of Nespresso descaling agent and 500ml
water.
Descaling process: Insert the hot
water spout.
Enter the Menu, browse the options and
select DESCALING. You will be guided
throughout the whole process. Follow
machine display instructions.
Descaling process: Place one container
of minimum 1 litre under both the coffee
outlet and the hot water spout.
4°
Volume factory settings
LANGUAGE
DESCALING
WATER HARDNESS
09 10
PRESS to confirm.
The discaling agent flows alternately
trough the coffee outlet, hot water nozzle
and drip tray.
Descaling
Descaling process: Empty the drip tray and
the used capsules container.
Rinsing process: Empty the drip
tray and the used capsules
container.
Refer to safety precautions
+
100 ml
500 ml
1 2 3
5
7 8
4
6
Lift and close the lever to eject any capsule
in the used capsule container.
Descaling process: Fill water tank with 100
ml of Nespresso descaling agent and 500ml
water.
Descaling process: Insert the hot
water spout.
Enter the Menu, browse the options and
select DESCALING. You will be guided
throughout the whole process. Follow
machine display instructions.
Descaling process: Place one container
of minimum 1 litre under both the coffee
outlet and the hot water spout.
4°
Volume factory settings
LANGUAGE
DESCALING
WATER HARDNESS
09 10
PRESS to confirm.
The discaling agent flows alternately
trough the coffee outlet, hot water nozzle
and drip tray.
Descaling
Descaling process: Empty the drip tray and
the used capsules container.
Rinsing process: Empty the drip
tray and the used capsules
container.
Refer to safety precautions
+
100 ml
500 ml
1 2 3
5
7 8
4
6
Lift and close the lever to eject any capsule
in the used capsule container.
Descaling process: Fill water tank with 100
ml of Nespresso descaling agent and 500ml
water.
Descaling process: Insert the hot
water spout.
Enter the Menu, browse the options and
select DESCALING. You will be guided
throughout the whole process. Follow
machine display instructions.
Descaling process: Place one container
of minimum 1 litre under both the coffee
outlet and the hot water spout.
4°
Volume factory settings
LANGUAGE
DESCALING
WATER HARDNESS
09 10
PL
RU
PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO I LATTE MACCHIATO/
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО И ЛАТТЕ МАКЬЯТО
12. Po zakończeniu procesu przepłukiwania,
przekręć gałkę do regulacji na pozyc
speniania mleka.
12. Когда процесс очистки заверши
тся,
пе
реключите регулятор в положение
приго
товления молочной пенки.
13. Oącz od urdzenia system R.C.S. i umieść pojemnik
na mleko w lodówce. Zasuń osłonkę konektora pary.
13. Отсоедините молочный контейнер и поставьте
его в холодильник. За
кройте за
движку отверстия
соединения молочного контейнера с кофе-машиной.
15. Myj pojemnik na mleko wraz z
pozostałymi częściami na górnej półce
zmywarki. Jeśli mycie w zmywarce nie jest
możl
iwe, postępuj zgodnie z rozdziałem
Mycie
ręczne systemu Rapid Cappuccino
System (R.C.S.).
15. Все части молочного контейнера
можн
о мыть в посудомоечной машине.
Вс
е части молочного контейнера можно
мыть вручную, если нет возможн
ости
испо
льзовать посудомоечную машину.
INFORMACJA: więcej informacji w cści Mont/
Demontaż Systemu Rapid Cappuccino (R.C.S.).
: следуйте инструкции «Сборка/
Разборка Системы приготовления капучино».
UWAGA: mleko w pojemniku nie powinno być przechowywane w lodówce dłużej niż 2 dni. W przypadku,
gdy pojemnik na mleko jest przechowywany poza lodówką dłużej niż 2 godziny, należy zdemontować cały
system R.C.S. i dokładnie go wyczyścić wraz z poszczególnymi częściami (więcej informacji w sekcji o myciu
systemu w zmywarce do naczyń lub myciu ręcznym).
: в случае, если молочный контейнер не был помещен в холодильник в течение двух
часов, снимите молочный контейнер и промойте все его части.
14. Raz na dwa dni, demontuj system R.C.S.
14. Разбирайте и очищайте Систему приготовления
капучино кажды
е два дня.
103
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 103 17.10.13 19:58
PRESS to confirm.
The discaling agent flows alternately
trough the coffee outlet, hot water nozzle
and drip tray.
Descaling
Descaling process: Empty the drip tray and
the used capsules container.
Rinsing process: Empty the drip
tray and the used capsules
container.
Refer to safety precautions
+
100 ml
500 ml
1 2 3
5
7 8
4
6
Lift and close the lever to eject any capsule
in the used capsule container.
Descaling process: Fill water tank with 100
ml of Nespresso descaling agent and 500ml
water.
Descaling process: Insert the hot
water spout.
Enter the Menu, browse the options and
select DESCALING. You will be guided
throughout the whole process. Follow
machine display instructions.
Descaling process: Place one container
of minimum 1 litre under both the coffee
outlet and the hot water spout.
4°
Volume factory settings
LANGUAGE
DESCALING
WATER HARDNESS
09 10
PL
RU
2. Podnieść i zamknąć dźwignię, aby odrzucić kapsułkę do pojemnika na zużyte
kapski. Umicić pojemnik pod wylotem kawy i przycisnąć przycisk lungo, aby
przepłukać system. Regularnie czcić wylot kawy wilgotną szmatką.
2. Поднимите и закройте рычаг. Уб
едитес
ь, что внутри капсулодержателя
нет капсулы. Подставьте пустую емкость под отверстие для выхода кофе и
нажмите кнопку Лунго. Протрите отверстие для кофе с п
омощ
ью влажной
тканевой салфетки.
3. Przepłukać dyszę gorącej wody. Przetrzyj wilgot
szmatką.
3. Промойте насадку для горячей воды. Протрите ее с
помощью влажн
ой ткан
евой салфетки.
1. Demontaż Systemu Rapid Cappuccino. Więcej informacji
w części Montaż/Demontaż Syste
mu Rapid Cappuccino
(R.C.S.).
1. Отсоедините молочный контейнер. Следуйте
инструкции «Сборка/Разборка Системы приготовления
капучино».
2. Spłukać dokładnie resztki mleka wodą
pitną.
2. Уд
алите остатки молока или молочной
пенки.
3. Zanużyć wszystkie części systemu w ciepłej wodzie (ok.
40° C) z płynem do mycia naczyń na przynajmniej 30 min.
3. Промойте все части молочного контейнера в теплой
воде (40° C), используя мягкие моющие средства.
4. Przepłukać wodą pitną i przetrzeć czystą
szmatką.
4. Ополосните молочный контейнер
питьевой водой и насухо вытрите его.
CODZIENNE CZYSZCZENIE/ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
INFORMACJA: nie stosować silnych środków czyszczących ani środków na bazie rozpuszczalnika. Do czyszczenia powierzchni zewtrznych urządzenia
stosować miękką wilgotną ściereczkę oraz łagodny środek czyszczący. Nie należy myć w zmywarce cści urządzania z wyjątkiem Systemu Rapid Capuccino.
: не используйте сильные чистящие средства или растворители для очистки кофе-машины. Используйте влажную тканевую
салфетку и мягкие чистящие средства для очистки поверхности кофе-машины. Не мойте кофе-машину в посудомоечной машине (за исключением
молочного контейнера).
MYCIE RĘCZNE SYSTEMU RAPID CAPPUCCINO SYSTEM R.C.S./
РУЧНАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАПУЧИНО
INFORMACJA: gdy zmywarka do naczyń nie jest dostępna, system R.C.S. i jego części mogą być myte ręcznie. W tym wypadku, w celu zwiększenia skuteczności, czynność powinna być powtarzana
codziennie.
: все части молочного контейнера можно мыть вручную, если нет возможности использовать посудомоечную машину. Ручную очистку необходимо проводить ежедневно.
1. Wyjąć tackę ociekową i pojemnik na kapski. Opżnić i
opłukać. Wyjąć zbiornik na wodę. Opżnć, opłu
kać przed
napełnieniem go wodą zdatną do picia.
1. Снимите контейнер для сбора капсул, а также
контейнер для сбора капель. Опустоши
те их и про
мойте.
Снимите резервуар для воды. Опустошите и пром
ойте
его перед тем, как залить в него свежую питье
вую воду.
104
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 104 17.10.13 19:58
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
PL
RU
ODKAMIENIANIE/ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ
1. Podnieść i zamknąć dźwignię, aby
odrzucić kapsułkę do pojemnika na zużyte
kap
sułki.
1. Поднимите и закройте рычаг,
чтобы капсула упала в контейнер для
использованных капсул.
2. Wejdź do listy Menu, wyświetl opcje i wybierz z listy
ODKAMIENIANIE. Zostaniesz przeprowadzony przez
proces odwapniania. Postępuj zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu urządzenia.
2. Войдите в меню и выберите ОЧИС
ТКА ОТ НАКИПИ
и
з предложенных опций. С
ледуйте инструкциям на
дисплее кофе-машины.
UWAGA: należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. : см. инструкцию по безопасности.
7. Przyciśnij , aby zatwierdzić. Roztwór odkamieniacza
przepływa na przemian przez wylot kawy, dyszę gorącej
wody i odpływ tacy ociekowej.
7. Нажм
ите кнопку
, чтобы начать. Средство для
очистки от накипи пройдет через отверстие для выхода
кофе, насадку для очистки от накипи и поддон для
капел
ь.
5. Proces odkamieniania: podłącz dyszę
gorącej wody.
5. Процесс декальцинации: вставьте
насадку для очистки от накипи.
6. Proces odkamieniania: umieścić
pojemnik o objętości min. 1 litra pod
otworem wylotu kawy i dyszą gorącej wody.
6. Процесс декальцинации: подставьте
емкость объе
мом 1л под отверстие для
выход
а кофе и насадку для очистки от
накипи.
3. Proces odwapniania: opróżnić tackę
ociekową i pojemnik na zużyte kaps
ki.
3. Процесс декальцинации: опустошите
поддо
н для капель и контейнер для
использованных капсул.
4. Proces odkamieniania: napełnić zbiornik
na wodę 100 ml płynu do odkamieniania
Nespresso i 500 ml wody pitnej.
4. Процесс декальцинации: заполните
резервуар для воды средством для
очистки от накипи Nespresso в объем
е
100 мл и до
бавьте 500 мл воды.
8. Proces płukania: opróżnić tackę
ociekową i pojemnik na zużyte kaps
ki.
Przepłucz go wodą pitną.
8. Процесс очистки: опустоши
те
поддо
н для капель и контейнер для
использованных капсул. Промойте водой.
106
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 106 17.10.13 19:59
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
PL
RU
ODKAMIENIANIE/ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ
2. Umieść pasek testowy pod wodą na ok.
1 sek.
2. Поместите полоску-индикатор
же
сткости воды в воду на несколько
секунд
.
11. Przyciśnij , aby zatwierdzić. Płukanie odbywa się na
przemian przez wylot kawy, dyszę gorącej wody i odpływ
tacki ociekowej do momentu opróżnienia poj
emnika na
wodę.
11. Нажм
ите кнопку
, чтобы начать. Цикл промывки
продолжится и вода пройдет через отверстие для
выхода кофе, насадку для очистки от накипи и поддон
для ка
пель.
3. Ilość czerwonych kwadratów na pasku
testowym oznacza trwardość wody.
3. Количество красных квадратов укаже
т
урове
нь жесткости воды.
12. Po zakończeniu procesu odkamieniania, maszyna wyłącza
się. Oącz dyszę gorącej wody i przetrzyj ją wilgotną szmatką.
Proces odkamieniania został zakończony.
12. Когда очистка закончится, кофе
-машина
автом
атически выключится. Снимите насадку для очистки
от накипи и протрите ее влажн
ой ткан
евой салфеткой.
Процесс очистки кофе-машины от нак
ипи завершен.
4. Ustaw twardość wody weug wskazania
na pasku testowym.
4. Ус
тановите уровень жесткости
соответственно.
USTAWIENIA TWARDOŚCI WODY/НАСТРОЙКА УРОВНЯ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ
1. Wejdź do listy Menu, wyświetl opcje i wybierz z listy
TWARDOŚĆ WODY. Zosta
niesz poproszony o ustawienie
wartości. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu
urządzenia.
1. Войдите в меню и выберите [WATER HARDNESS] из
предложенны
х опций. Следуйте инструкции на дисплее
кофе-машины.
9. Proces płukania: wypłukać i napełnić
zbiornik na wodę do poziomu maksymalnego,
świeżą w
odą zdatną do picia.
9. Проце
сс очистки: заполните
резервуар для воды чистой питьевой
водой до максимального уровня.
10. Proces płukania: umieścić pojemnik o
objętości min. 1 litra pod otworem wylotu
kawy i dyszą gorącej wody.
10. Процесс очистки: подставьте
емкость объе
мом 1л под отверстие для
выход
а кофе и насадку для очистки от
накипи.
107
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 107 17.10.13 19:59
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112

De'Longhi EN750MB Руководство пользователя

Категория
Кофеварки
Тип
Руководство пользователя

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ