Microlife MT 16F1 Руководство пользователя

Категория
Цифровые термометры для измерения температуры тела
Тип
Руководство пользователя

Это руководство также подходит для

MT 16F1
IB MT 16F1 N-V10 2620, Revision Date: 2020-06-24
42135
Termometra apraksts
Svarīgi drošības norādījumi
Sekojiet lietošanas instrukcijām. Šajā dokumentā ir sniegta svarīga
informācija par produkta ekspluatāciju un tā drošības noteikumiem.
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu un saglabā-
jiet to turpmākai lietošanai.
Šī ierīce ir lietojama tikai cilvēka ķermeņa temperatūras mērīšanai
mutē, taisnajā zarnā vai padusē.Nemēģiniet mērīt temperatūru citās
vietās, piemēram, ausī, jo tas var radīt viltus rādījumus un var radīt
traumas.
Nelietojiet šo ierīci, ja domājat, ka tā ir bojāta, vai pamanāt kau
t ko
neparastu.
Pirms pirmās lietošanas personiskajai higiēnai mēs iesakām šo
ierīci iztīrīt saskaņā ar tīrīšanas instrukcijām.
Minimālais mērīšanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skaņas
signāla izdzirdēšanai!
Ņemiet vērā, ka var būt nepieciešams turpināt mērīšanu pat pēc
pīkstiena, skatīt sadaļu «Mērīšanas metodes / Normāla ķermeņa
temperatūra».
Drošības apsvērumu dēļ (taisnās zarnas perforācijas risks) taisnās
zarnas mērījumus bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, drīkst veikt
tikai apmācīts veselības aprūpes personāls (profesionāls lietotājs).
Tā vietā izmantojiet citu mērīšanas metodi. Maziem bērniem, kas
jaunāki par 3 gadiem, ir pieejami termometri ar elastīgu galu, lai
izmērītu temperatūru taisnajā zarnā.
Nemēģiniet veikt taisnās zarnas mērījumus cilvēkiem ar taisnās
zarnas traucējumiem. Šāda rīcība var saasināt vai pasliktināt traucē-
jumus.
Pārliecinieties, ka bērni neizmanto šo ierīci bez uzraudzības! Dažas
tā sastāvdaļas ir pietiekami sīkas, lai tās varētu norīt. Jāapzinās, ka
ir iespējams nožņaugšanās risks, ja ierīce ir piegādāta kopā ar kabe-
ļiem vai caurulēm.
Neizmantojiet instrumentu tuvu spēcīgiem elektromagnētiskiem
laukiem, piemēram, mobilajiem telefoniem un radiouztvērējiem.
Lietojot šo ierīci, ievērot minimāli 3,3 m attālumu līdz šādām ierīcēm.
Instrumentu nemest zemē un pasargāt pret triecieniem!
Izvairieties no situācijas, kad apkārtējās vides temperatūra
pārsniedz 60 °C. NEKAD nevāriet izstrādājumu!
Lai izvairītos no ierīces bojājumiem tīrīšanas laikā, tīrīšanai izman-
tojiet tikai tos komerciālos dezinfekcijas līdzekļus, kas norādīti
sadaļā «Tīrīšana un dezinficēšana».
Leteicams ik pēc diviem gadiem vai pēc mehāniskas ietekmes
(piemēram, ja tā tiek nomesta) pārbaudīt šīs ierīces precizitāti. Lai
veiktu pārbaudi, lūdzu, sazinieties ar vietējo Microlife-servisu.
UZMANĪBU: Šīs ierīces parādītais mērījuma rezultāts nav
diagnoze! Nepaļaujieties tikai un vienīgi uz mērījuma rezul-
tātu.
Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jālikvidē
saskaņā ar vietējo likumdošanu, nevis jāizmet sadzīves
atkritumos.
Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasīt norādī-
jumus.
Aizsardzības klase: BF
Termometra ieslēgšana
Lai ieslēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu 1; īss skaņas
signāls signalizē, ka «termometrs ir ieslēgts». Tiek veikts displeja
tests. Jāuzrāda visi segmenti.
Pēc tam, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 32 °C,
displeja lauciņā 2 tiek parādīts «L» un mirgojošs «°C». Tagad termo-
metrs ir gatavs lietošanai.
Funkcionēšanas tests
Termometra pareiza funkcionēšana tiek automātiski pārbaudīta katru
reizi, kad termometrs tiek ieslēgts. Ja tiek atklāta nepareiza darbība
(mērīšanas neprecizitāte), displejā parādās paziņojums «ERR» un
mērīšanu veikt nav iespējams. Šādā gadījumā termometrs ir jāmaina.
Termometra lietošana
Izvēlieties vēlamo mērīšanas metodi.Veicot mērījumu, nepārtraukti
tiek parādīta pašreizējā temperatūra un mirgo simbols «°C» Ja pīks-
tiens ir dzirdams 10 reižu un «°C» vairs nemirgo, tas nozīmē, ka 16
sekundēs izmērītais temperatūras pieaugums ir mazāks par 0,1 °C.
Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, īsi
nospiežot ON/OFF pogu 1. Pretējā gadījumā termometrs automā-
tiski izslēgsies pēc apmēram 10 minūtēm.
Mērījumu saglabāšana
Ja ON/OFF poga 1 tiek turēta ilgāk par 3 sekundēm, termometru
ieslēdzot, displejā tiks automātiski saglabāta maksimālā temperatūra
kopš pēdējās mērīšanas reizes. Tajā pašā laikā displejā parādīsies
«M», kas apzīmē atmiņu (memory). Pēc 2 sekundēm, kad poga tiek
palaista vaļā, temperatūras mērījums pazūd, un termometrs ir gatavs
jaunai mērīšanai.
Mērīšanas metodes / Normāla ķermeņa temperatūra
Padusē / 34,7 - 37,3 °C
Noslaukiet padusi ar sausu dvieli. Novietojiet mērīšanas sensoru 4
paduses centrā tā, lai gals pieskartos ādai, un novietojiet pacienta
roku blakus pacienta ķermenim. Tas nodrošina to, ka telpas gaiss
neietekmē mērījumu. Tā kā padusei nepieciešams vairāk laika, lai
sasniegtu savu stabilo temperatūru, gaidiet vismaz 5 minūtes,
neatkarīgi no pīkstiena skaņas.
Mutē (orāli) / 35,5 - 37,5 °C
10 minūtes pirms mērījuma neēdiet un nedzeriet neko karstu vai
aukstu. Mutei jāpaliek aizvērtai līdz 2 minūtēm pirms mērīšanas
sākuma.
Novietojiet termometru vienā no diviem iedobumiem zem mēles - pa
labi vai pa kreisi no mēles saknes. Mērīšanas sensoram 4 ir jābūt
saskarē ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur
degunu, lai novērstu ieelpotā/izelpotā gaisa ietekmi uz mērījumu.
Ja tas nav iespējams aizsprostotu elpceļu dēļ, jāizmanto cita mērī-
šanas metode.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 1 minūte!
Anālajā atverē (taisnajā zarnā) / 36,6 - 38,0 °C
Uzmanību: taisnās zarnas perforācijas novēanai bērniem
(jaunākiem par 3 gadiem) ieteicams izmantot citu mērīšanas metodi
vai termometru ar elastīgu galu
Uzmanīgi ievadiet termometra mērīšanas sensoru 4 2-3 cm
anālajā atverē.
Leteicams izmantot zondes vāciņu un smērvielu.
Ja neesat pārliecināts par šo mērīšanas metodi, sazinieties ar
speciālistu, lai saņemtu norādījumus/apmācību.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 1 minūte!
Tīrīšana un dezinficēšana
Dezinfekcijai mājas vidē izmantojiet 70% izopropilspirta salveti vai
kokvilnas salveti, kas samitrināta ar 70% izopropilspirtu, lai notīrītu
1 Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)
2 Display
3 Bateriju nodalījuma vāciņš
4 Mērīšanas sensors/mērīšanas uzgalis
5 Tīrīšanas un dezinfekcijas zona (tikai termometra zondei)
LV
virsmas piesārņotājus no termometra zondes (piezīme: ņemiet vērā
dezinfekcijas līdzekļa ražotāja lietošanas un drošības norādījumus).
Vienmēr sāciet tīrīšanu no termometra zondes gala (aptuveni termo-
metra vidū) virzienā uz termometra galu. Pēc tam visa termometra
zonde (skatīt 5 numuru attēlā) vismaz uz 5 minūtēm jāiegremdē 70%
izopropilspirtā (maks. 24 stundas).Pēc iemērkšanas ļaujiet dezinfek-
cijas līdzeklim nožūt 1 minūti pirms nākamās lietošanas. Izvairieties no
displeja iegremdēšanas vai tīrīšanas, lai pasargātu to no izbalēšanas.
Termometrs nav paredzēts profesionālai lietošanai.
Bateriju nomainīšana
Kad uz displeja parādās «» simbols (otrādi apgriezts trīsstūris),
baterija ir nosēdusies un to nepieciešams apmainīt. Lai nomainītu
bateriju, noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu 3 no termometra. Ielie-
ciet jaunu bateriju ar + zīmi uz augšu. Pārliecinieties, ka jums ir tāda
paša veida baterija nomaiņai. Baterijas var iegādāties jebkurā elektro-
nisko preču veikalā.
Tehniskās specifikācijas
Šī ierīce atbilst direktīvas 93/42/EEC prasībām par medicīnas ierīcēm.
Tiek saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.
Garantija
Uz šo instrumentu attiecas garantija, kas ir spēkā 2 gadus pēc
iegādes dienas. Šajā garantijas periodā, pēc mūsu ieskatiem, Micro-
life bez maksas remontēs vai nomainīs bojāto izstrādājumu.
Ja instruments tiek atvērts vai ja tajā kaut kas tiek izmainīts, garantija
zaudē spēku.
Garantija neattiecas uz sekojošo:
Transporta izmaksas un riski.
Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas vai lietošanas instruk-
cijas neievērošanas dēļ.
Bateriju noplūdes radītie bojājumi.
Negadījuma vai nepareizas lietošanas radīti bojājumi.
Lepakojuma/uzglabāšanas materiāls un lietošanas instrukcija.
Regulāras pārbaudes un apkope (kalibrēšana).
Piederumi un nolietojumam pakļautās daļas: baterija.
Ja nepieciešams garantijas serviss, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju, no
kura izstrādājum
s iegādāts, vai ar vietējo Microlife servisu. Jūs varat
sazināties ar vietējo Microlife servisu mūsu tīmekļa vietnē:
www.microlife.com/support
Kompensācija attiecas tikai uz izstrādājuma vērtību.Garantija tiks
piešķirta, ja viss izstrādājums tiks atgriezts kopā ar sākotnējo rēķinu.
Garantijas remonts vai aizstāšana nepagarina un neatjauno garantijas
periodu. Šī garantija neierobežo patērētāju likumīgās prasības un
tiesības.
Termometro aprašymas
Atsargumo priemonės
Laikykitės naudojimo instrukcijų. Šiame dokumente pateikta svarbi
prietaiso saugos ir naudojimosi informacija. Prieš naudodamiesi
prietaisu atidžiai perskaitykite šį dokumentą ir išsaugokite jį ateičiai.
Prietaisas skirtas išimtinai žmogaus kūno temperatūros matavimui
burnoje, pažastyje ar tiesiojoje žarnoje. Nematuokite temperatūros
kitose vietose, pvz. ausyje, nes galite susižeisti ir gausite klaidingus
duomenis.
Nesinaudokite prietaisu, jei manote, kad jis pažeistas ar tiesiog
pastebėjote ką nors neįprasta.
Asmens higienos sumetimais rekomenduojame prieš pirmą naudo-
jimą prietaisą laikantis instrukcijų nuvalyti.
Būtina išlaikyti minimalų matavimo laiką iki pasigirstant signalui!
Atminkite, kad tam tikrose vietose matavimą reikia pratęsti net ir po
garsinio signalo. Žr. skyrių «Matavimo būdai / Normali kūno tempe-
ratūra».
Saugos sumetimais (tiesiosios žarnos sužeidimas) rektalinį mata-
vimą vaikams iki 3 metų turėtų atlikti kvalifikuotas sveikatos
apsaugos personalas. Nesant tokios galimybės pasirinkite kitą
matavimo metodą. Rektliniam temperatūros matavimui vaikams iki 3
met galima rinktis termometrus lanksčiu galiuku.
Nenaudokite rektalinio metodo asmenims, turintiems tiesiosios
žarnos problemų. Nepaisydami šio nurodymo rizikuojate pasunkinti
sutrikimų simptomus.
Neleiskite vaikams be priežiūros naudotis prietaisu; kai kurios
datalės yra labai smulkios ir vaikai jas gali praryti. Prietaisų, tiekiamų
su laidais ir vamzdeliais, atveju yra pasismaugimo pavojus.
Nesinaudokite prietaisu stiprių elektromagnetinių laukų zonoje, pvz.
prie mobiliojo ryšio telefono ar radijo aparatūros. Naudodamiesi prie-
taisu išlaikykite bent 3.3 m atstumą nuo tokios aparatūros.
Prietaiso nemėtyti ir netrankyti!
Nelaikyti aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje Prietaiso nevirinti!
Prietaiso valymui norėdami jį apsaugoti nuo sugadinimo naudokite
tik vaistinėse parduodamus dezinfektantus, išvardintus skyriuje
«Valymas ir dezinfekcija».
Patariame kas du metus, arba po mechaninio sutrenkimo (pvz.
numetus ant žemės), patikrinti prietaso tikslumą. Dėl patikros kreip-
kitės į Microlife priežiūros tarnybą.
DĖMESIO! Nepasikliaukite vien tik matavimo rezultatu.
Gauta temperatūros reikšmė dar nereiškia diagnozės.
Baterijų ir elektroninių prietaisų nemeskite į buitinių atliekų
konteinerius. Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti utili-
zuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją.
Panaudotos BF tipo dalys
Veids: Maksimuma termometrs
Mērīšanas diapazons: 32,0 - 43,9 °C
Temp. < 32,0 °C: displejā parādās «L» (low), kas
nozīmē zema temp. (pārāk zema).
Temp. > 43,9 °C: displejā parādās «H» (high), kas
nozīmē augsta temp. (pārāk augsta).
Mērīšanas precizitāte: ± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C
± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C un 42.1 - 43.9 °C
Darbības
nosacījumi: 10 - 40 °C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Uzglabāšanas nosacījumi: -25 - +60°C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Baterija: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Baterijas derīguma
termiņš: apmēram 4500 mērījumi (lietojot jaunu bateriju)
IP klase: IP22
Atsauce uz standartiem: EN 12470-3, medicīniskajiem termometriem;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Paredzētais lietderīgās
kalpoša
nas termiņš: 5 gadi vai 10000 mērījumi
1 Įjungimo/išjungimo mygtukas
2 Ekranas
3 Baterijos skyriaus dangtelis
4 Matavimo jutiklis/matavimo zondas
5 Valymo ir dezinfekavimo zona (tik matavimo zondas)
LT
Termometro įjungimas
Įjunkite termometrą, nuspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką 1;
trumpas pyptelėjimas reiškia «termometras įjungtas». Vyksta ekrano
testas. Turi matytis visi segmentai.
Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 32 °C, prietaiso ekrane 2
pasirodo «L» ir mirksintis «°C». Termometras parengtas naudojimui.
Veikimo testas
Termometro veikimo patikrinimas įvyksta automatiškai kiekvieną kartą
jį įjungiant. Nustačius veikimo sutrikimus (netikslus matavimas),
ekrane atsiranda simbolis «ERR» ir temperatūros matavimas pasi-
daro nebeįmanomas. Tokiu atveju termometrą reikia pakeisti.
Kaip naudotis termometru
Pasirinkite matavimo metodą. Matavimo proceso metu ekrane
rodoma einamoji temperatūra ir mirksi «°C» simbolis. Simboliui
nustojus mirksėti pasigirdę 10 pyptelėjimų reiškia, kad temperatūra
kyla lėčiau nei 0.1C per 16 sekundžių.
Baigę matavimą, norėdami prailginti baterijų tarnavimo laiką, išjunkite
termometrą paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką 1. Termome-
tras taip pat automatiškai išsijungia maždaug po 10 min. nuo pasku-
tinio matavimo.
Matavimo rezultatų atmintis
Įjungdami termometrą, nuspaustą įjungimo/išjungimo mygtuką 1
palaikykite 3 sek. ir ekrane pamatysite automatiškai įsimintą aukš-
čiausią paskutinio matavimo temperatūrą. Tuo pat metu ekrane
matysis atminties simbolis «M». Dar po 2 sek. termometras persijungs
į matavimo režimą, o atmintyje buvę duomenys bus ištrinti.
Matavimo būdai / Normali kūno temperatūra
In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
Nusausinkite rankšluosčiu pažastį. Atremkite termometro galiuką
4 į pažasties vidurį ir priglauskite ranką prie šono. Tai apsaugos
nuo kambario temperatūros poveikio. Kadangi pažastyje pasiekti
stabilią temperatūrą užtrunka ilgiau, palaikykite termometrą mažiau-
siai 5 minutes, net jei ir pasigirdo garsinis signalas.
Burnoje (oralinis) / 35.5 - 37.5 °C
Nevalgykite ir negerkite šaltų ar karštų gėrimų bent 10 minučių iki
matavimo. Burna turi būti užčiaupta bent 2 minutes iki matavimo
pradžios.
Įveskite termometrą po liežuviu kairėje arba dešinėje liežuvio
šaknies pusėje. Matavimo daviklis 4 turi gerai priglusti prie glei-
vinės. Uždarykite burną, kvėpuokite per nosį - taip bus išvengta įkve-
piamo/iškvepiamo oro įtakos.
Jei dėl užsikimšusių kvėpavimo takų tai neįmanoma, pasirinkite kitą
matavimo metodą.
Apytikrė matavimo trukmė 1 minutė!
Tiesiojoje žarnoje (rektalinis) / 36.6 - 38.0 °C
Dėmesio: Tiesiosios žarnos pažeidimo prevencijai jaunesniems nei
3 metų vaikams rekomenduojame taikyti kitą matavimo metodą arba
termometrą lanksčiu galiuku.
Atsargiai įkiškite termometro matavimo daviklį 4 2-3 cm į išangę.
Patariama naudotis zondo apsaugėlėmis ir lubrikantais.
Jei nesate tikri dėl šio metodo pasirinkimo, pasitarkite su sveikatos
priežiūros specalistais.
Apytikrė matavimo trukmė 1 minutė!
Valymas ir dezinfekcija
Dezinfekcijai namų sąlygomis termometro zondui nušluostyti naudo-
kite 70% izopropilo alkoholio servetėles ar medvilninę šluostę suvil-
gytą 70% iziporopilo alkoholiu.(Visada atsižvelkite į dezinfektanto
gamintojo naudojimo ir saugos nurodymus). Šluostyti pradėkite nuo
termometro vidurio matavimo zondo kryptimi. Po to pamerkite termo-
metro zondą 5 į 70% izopropilo alkoholį bent 5 minutėms (bet ne
ilgiaus 24 val.). Ištrauktą termometrą nudžiovinkite 1 min. Venkite
ekrano pamerkimo į dezinfekcinį skystį, nes galite jį sugadinti.
Termometras nėra skirtas profesionaliam naudojimui
Baterijų pakeitimas
Ekrano dešinėje apačioje pasirodęs «» simbolis signalizuoja, kad
maitinimo elementas išsikrovė ir jį būtina pakeisti. Tai atliekama taip:
nuimamas termometro baterijos skyrelio dangtelis 3. Naujas baterija
įdedama atsižvelgiant į poliariškumą («+» viršuje). Įsitikinkite, kad tai
to paties tipo baterija. Baterijų galima įsigyti artimiausioje elektros
prekių parduotuvėje.
Techninės specifikacijos
Šis prietaisas atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB
reiklavimus.
Galimi techniniai pakeitimai.
Garantija
Prietaisui suteikiama 2 metų garantija nuo pardavimo datos. Garan-
tinio periodo metu sugedusį prietaisą Microlife nemokamai suremon-
tuos ar pakeis nauju.
Prietaiso atidarymas ar kitoks jo modifikavimas nutraukia garantijos
galiojimą.
Garantija negalioja:
Transporto išlaidoms ar pažeidimams atsiradusiems transportavimo
metu.
Pažeidimams, atsiradusiems dėl neteisingo naudojimo ar instrukcijų
neslaikymo.
Pažeidimams, atsiradusiems dėl pažeistų/pasenusių baterijų
Pažeidimams atsiradusiems dėl nelaimingų atsitikimų ar naudojimo
ne pagal paskirtį.
Pakuotei ir naudojimo instrukcijai.
Periodinei patikrai ir kalibracijai.
Aksesuarams ir besidėvinčioms dalims: Baterijai.
Dėl garantinės priežiūros kreipkitės į prietaisą pardavusią įstaigą ar
Microlife priežiūros tarnybą. Savo užklausą galite taip pat siųsti inter-
netu:
www.microlife.com/support
Kompensacijos suma negali viršyti gaminio kainos. Garantija galioja
tik pateikus pardavimą patvirtinantį dokumentą. Prietaiso pakeitimas
ar remontas nepratęsia garantijos laiko. Ši garantija neapriboja varto-
tojų teisių ar teisinių ieškinių.
Termomeetri kirjeldus
Tähtsad ohutusjuhised
Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat informat-
siooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne seadme kasutamist
palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke seda edasisteks juhisteks.
Antud seade on mõeldud inimese kehatemperatuuri mõõtmiseks
oraalselt, rektaalselt või aksillaarselt. Ärge üritage temeratuuri
mõõta testes kohtades, nagu kõrv, mis võib põhjustada ebaõigeid
tulemusi ja võib tekitada kahju.
Ärge kasutage seda seadet, kui arvate, et see on kahjustatud või
märkate midagi ebaharilikku.
Type: Maksimalios temperatūros termometras
Matavimo ribos: 32.0 - 43.9 °C
Esant 32.0 °C temperatūrai, ekrane matomas «L»
Esant 43.9 °C temperatūrai, ekrane matomas «H»
Matavimo tikslumas: ± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C
± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C ir 42.1 - 43.9 °C
Darbinės salygos: 10 - 40 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Storage conditions: -25 - +60 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Baterija: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Baterijos tinkamumas: apytiksliai 4500 matavimų (naudojant naują bateriją)
Saugos klasė: IP22
Standartų nuorodos: EN 12470-3, klinikiniams termometrams;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Tinkamumo laikas: 5 metai ar 10000 matavimų
1 ON/OFF nupp
2 Näidik
3 Patareipesa kate
4 Mõõteandur/mõõteostik
5 Puhastus- ja desinfitseerimisala (ainult termomeetri ostak)
EE
Soovitame seda seadet puhastada vastavalt puhastamise juhistele
enne esmakordset kasutamist isiklikuks hügieeniks
Temperatuuri tuleb alati mõõta vähemalt minimaalse mõõtmisaja, st
senikaua, kuni kostub piip-toon!
Arvestage, et erinevates kohtades temperatuuri mõõtmine võib
vajada jätkuvat mõõtmist isegi piip tooni järgselt, vt peatükki
«Mõõtmisviisid / Normaalne kehatemperatuur».
Ohutuse tagamiseks (rektaalse perforatsiooni risk) võib rektaalset
mõõtmist alla 3 -aastastel lastel teha ainult koolitatud tervishoiutöö-
taja (professionaalne kasutaja). Ksutage mõnda muud mõõtmis-
meetodit. Rektaalse temperatuuri mõõtmiseks alla 3 -aastatel lastel
on saadaval painduva otsaga termomeetrid.
Ärge proovige rektaalset mõõtmist rektaalsete häiretega inimestel.
See võib häired süveneda või raskendada.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle osad
on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata. Olge teadlik
kägistamise riskist kui seade on varustatud juhtmete ja voolikutega.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiil-
telefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise
ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.
Ärge pillake instrumenti maha ning kaitske seda põrutuste eest!
Vältige temperatuuri üle 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!
Seadme kahjustamise vältimiseks kasutage seadme puhastamiseks
ainult ametlikke desinfitseerimisvahendeid, mis on loetletud
peatükis «Puhastamine ja desinfitseerimine».
Soovitame termomeetri täpsust kontrollida iga 2 aasta järel või peale
mehhaanilisi mõjusid (nt maha pillamine). Palun võtke ühendust
kohaliku Microlife teenindusega.
HOIATUS: Antud seadme poolt saadud tulemus pole diag-
noos! Ärge tuginege ainult mõõtmise tulemusele.
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Termomeetri sisse lülitamine
Termomeetri sisselülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu 1; lühikese
piip-tooniga antakse märku, et «termomeeter on SISSE lülitatud».
Toimub näidiku test. Kõik ekraani elemendid peavad ilmuma nähta-
vale.
Kui ümbritsev temperatuur on alla 32 °C, ilmuvad näidikule «L» ja
vilkuv «°C» 2. Termomeeter on nüüd kasutuseks valmis.
Töökorrasoleku kontroll
Correct functioning of the thermometer is tested automatically each
time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccu-
racy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement
becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.
Termomeetri kasutus
Valige eelitatav mõõtmisemeetod. Mõõtmise ajal kuvatakse pidevalt
hetketemperatuuri ning sümbol «°C» vilgub. Kui kuulete piip signaali
10 korda ja sümbol «°C» enam ei vilgu, tähendab see, et mõõdetud
temperatuuri tõus on vähem kui 0.1 °C 16 sekundis.
Et patareide kasutusiga pikendada, lülitage termomeeter välja, vaju-
tades korra ON/OFF nupule 1. Vastasel juhul lülitub termomeeter
automaatselt välja umbes 10 minuti möödudes.
Mõõdetud temperatuurinäitude salvestamine
Kui hoiate termomeetrit sisse lülitades ON/OFF nuppu 1 all kauem
kui 3 sekundit, ilmub näidikule viimasel mõõtmisel saadud maksi-
maalne temperatuurinäit. Samal ajal ilmub näidikule mälu tähistav
«M». Ligikaudu 2 sekundi möödudes nupu vabastamisest tempera-
tuurinäit kaob ja termomeeter on kasutusvalmis.
Mõõtmisviisid / Normaalne kehatemperatuur
Kaenla alt (aksillaarselt) / 34,7 - 37,3 °C
Pühkige kaenlaalust kuiva rätikuga. Pange mõõteandur 4 käe alla
kaenlaaluse keskele, nii et ots puudutab nahka ja asetage patsiendi
käsi patsiendi keha kõrvale. See tagab, et ruumi õhk ei mõjuta näitu.
Sest kaenla all mõõtmine võtab rohkem aega, kuni saavutatakse
stabiilne temperatuur, oodake vähemalt 5 minutit, sõltumata heli-
signaalist.
Suust (oraalselt) / 35,5 - 37,5 °C
10 minutit enne mõõtmist ärge sööge ega jooge midagi kuuma ega
külma. Suu peaks olema suletud kuni 2 minutit enne mõõtmise alus-
tamist.
Asetage termomeeter ühte kahest keele all olevast taskust, keele-
juurest paremale või vasakule poole. Mõõteandur 4 peab olema
tihedalt vastu kude. Pange suu kinni ja hingake ühtlaselt läbi nina, et
sisse-välja hingatav õhk ei mõjutaks mõõtmistulemust.
Kui see pole ummistunud hingamisteede tõttu võimalik, tuleks kasu-
tada mõnda teist mõõtmismeetodit..
Ligikaudne mõõtmisaeg: 1 minut!
Pärasoolest (rektaalselt) / 36,6 - 38,0 °C
Tähelepanu: pärasoole perforatsiooni ennetamiseks lastel
(nooremad kui 3 aastat), soovitame kasutada mõnda muud mõõt-
mismeetodit või elastse otsaga termomeetrit.
Sisestage termomeetri mõõteandur 4 ettevaatlikult 2 kuni 3 cm
sügavusele pärasoolde.
Soovitatav on kasutada sondi katet.
Kui te pole selles mõõtmismeetodis kindel, peaksite juhendamiseks
/ koolitamiseks nõu pidama professionaaliga.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 1 minut!
Puhastamine ja desinfitseerimine
Koduses keskkonnas desinfitseerimiseks kasutage pühkimiseks 70%
isopropüülalkoholiga immutatud tampooni või 70% isopropüülalkoho-
liga niisutatud puuvillast riiet saastainete eemaldamiseks termomeetri
otsikult. Alustage pühkimist alati termomeetri otsakust (umbes termo-
meetri keskelt) termomeetri mõõteotsiku suunas.Pärast seda tuleks
kogu termomeeter (vt joonisel number 5 minutiks (maksimaalelt 24
tunniks) sukeldada 70% isopropanüülalkoholi. Peale sukeldamist
laske desinfitseerimisainel enne järgmist kasutamist 1 minut kuivada.
Vältige ekraani sukeldamist või pühkimist, et kaitsta seda pleekimise
(hägustumise eest).
Termomeeter pole ette nähtud professionaalseks kasutamiseks.
Patarei vahetus
Kui näidikule ilmub «» tähis (tagurpidi kolmnurk), on patarei tühi ja
vajab vahetamist. Et patereid asendada, eemaldage termomeetri
patareipesalt kate 3. Asetage uus patarei nii, et +-märk asuks üleval.
Kontrollige, et kasutate sama tüüpi patareid. Patareisid saate osta
igast elektritarvete poest.
Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Tüüp: Maksimum termomeeter
Mõõtevahemik: 32,0 °C kuni 43,9 °C
Temp. < 32,0 °C: näidikule ilmub «L», mis viitab liiga
madalale temperatuurile
Temp. > 43,9 °C: näidikule ilmub «H», mis viitab liiga
kõrgele temperatuurile
Mõõtetäpsus: ± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C
± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C ja 42.1 - 43.9 °C
Töötingimused: 10 - 40 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -25 - +60 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Patarei: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Patareide eluiga: ligikaudu 4500 mõõtmist (uue patarei kasutamisel)
IP Klass: IP22
Vastavus
standarditele:
EN 12470-3, kliinilised termomeetrid;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Teeninduse välp: 5 aastat või 10000 mõõtmist
Garantii
Sellele seadmele on antud 2 -aastane garantii, mis algab ostukuu-
päevast. Selle garantiiaja jooksul parandab või asendab Microlife
defektse toote tasuta.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on seda
muudetud.
Järgmised asjad ei kuulu garantii alla:
Transpordikulud ja transpordiga seotud riskid.
Kahju, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või kasutusjuhndi
mittejärgimisest.
Lekkivate patareide põhjustatud kahjustused.
Õnnetuse või väärkasutuse tagajärjel tekkinud kahju.
Pakend/ ladustusmaterjal ja kasutusjuhendid.
Regulaarne kotroll ja hooldus (kalibreerimine).
Lisaseadmed ja kandeosad: patarei.
Garantii teeninduse vajaduse korral võtke ühendust edasimüüjaga,
kust toode osteti, või kohaliku Micolife hooldusesindusega. Võite pöör-
duda Microlife kohaliku teeninduse poole ka meie veebsaidi kaudu:
www.microlife.com/support
Hüvitis piirub toote väärtusega. Garantii kehtib juhul, kui kogu toode
tagastatakse koos originaalarvega. Garantii piires tehtud remont või
asendamine ei pikenda ega uuenda garantiiaega. Juriidilised nõuded
ja tarbijate õigused pole piiratud selle garantiiga.
Описание термометра
Важные указания по безопасности
Следуйте инструкциям по использованию. В этом документе
содержатся важные сведения о работе и безопасности этого
устройства. Перед использованием устройства, пожалуйста,
внимательно прочитайте этот документ и сохраните его для
дальнейшего использования.
Это устройство предназначено только для измерения темпера-
туры тела человека оральным, bbректальным или подмы-
шечным (аксиллярным) способами. Не п
ытайтесь измерять
температуру в других местах, например, в ухе, так как это может
привести к ложным показаниям и стать причиной травмы.
Не используйте изделие, если Вам кажется, что оно повре-
ждено, или если Вы заметили что-либо необычное.
Мы рекомендуем чистить это устройство для личной гигиены
перед первым использованием в соответствии с инструкцией.
Минимальное время измерения до появления звукового
сигнала обязательно должно соблюдаться!
3вуковой сигнал в термометре не говорит об окончании изме-
рения, необходимо продолжить измерение еще в течение 1-5
минут, в зависимости от способа измерения, см. раздел
«Способы измерения / Нормальная температура тела».
По соображениям безопасности (риск травмирования прямой
кишки) измерение ректальным способом у детей младше 3 лет
должно проводиться только обученным медицинским персо-
налом (квалифицированный пользователь). Вместо этого
используйте другой метод измерения. Для измерения
ректальным способом у маленьких детей младше 3 лет
имеются термометры с гибким наконечником.
Не пытайтесь проводить измерения ректальным способом у
лиц с нарушениями ректального характера. Это может усугу-
бить имеющиеся расстройства.
Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор
без присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут
быть проглочены. При поставке прибора с кабелями и шлан-
гами возможен риск удушения.
Не используйте устройство вблизи источников сильных элек-
тромагнитных полей, например рядом с мобильными те
лефо-
нами или радиостанциями. Во время использования устройства
минимальное расстояние от источников таких полей должно
составлять 3,3 m (м).
Оберегайте прибор от ударов и падений!
При хранении и использовании прибора температура окружа-
ющей среды не должна превышать 60 °С. НИКОГДА не подвер-
гайте прибор кипячению!
Для чистки устройства используйте только дезинфицирующие
средства, пе
речисленные в разделе «Очистка и дезинфекция»,
чтобы избежать повреждения устройства.
Мы рекомендуем проверять это устройство на точность каждые
два года или после механического удара (например, падение).
Пожалуйста, свяжитесь с местным сервисом Microlife чтобы
организовать тест.
ВНИМАНИЕ: Результат измерения, сделанный этим
прибором не является диагнозом! Не полагайтесь только
на результат измерения.
Батареи и электронные приборы следует утилизировать
в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать
вместе с бытовыми отходами.
Перед использованием прибора внимательно прочтите
данное руководство.
Изделие типа BF
Включение термометра
Для включения термометра нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1;
короткий звуковой сигнал информирует о включении термометра.
Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор
символов, подтверждающих исправность прибора.
Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C, на
дисплее 2 появляются символ «L» и мигающий символ «°C».
Термометр готов к работе.
Функциональная проверка
Правильность работы термометра проверяется автоматически
при каждом включении. При обнаружении ошибок (неточность
измерения) на дисплей выводится сообщение «ERR», и изме-
рение становится невозможным. В этом случае термометр необ-
ходимо заменить.
Использование термометра
Bыберите предпочтительный метод измерения. В процессе изме-
рения осуществляется непрерывное отображение фактической
температуры. Символ «°C» мигает в течение всего этого
времени. Eсли звучит звуковой сигнал и перестает мигать символ
«°C» , это означает, что скорость измерения температуры замед-
лилась (за 16 секунд температура не изменилась на 0,1 °С).
Для продления срока службы батареи выключайте термометр
кратким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 1. Автоматически термо-
метр выключается примерно через 10 минут.
Сохранение результатов измерения
При нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 1 дольше 3 секунд при вклю-
чении термометра на дисплее отображается максимальная
температура, автоматически сохраненная во время последнего
измерения. При этом на дисплее отображается символ «M»
(память). Через 2 секунды после того, как кнопка была отпущена,
значение температуры исчезает, и термометр готов к новому
измерению.
Способы измерения / Нормальная температура тела
В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C
Протрите область подмышечной впадины сухим полотенцем.
Поместите измерительный датчик 4 под руку в центр подмы-
шечной впадины так, чтобы наконечник касался кожи, и
прижмите руку пациента рядом с телом пациента. Это гаранти-
рует, что воздух в помещении не влияет на показания.
Поскольку измерение температуры данным методом требует
бо
льше времени для достижения стабильной температуры,
подождите не менее 5 минут, независимо от звукового сигнала.
Во рту (орально) / 35,5 - 37,5 °C
Не ешьте и не пейте ничего горячего или холодного за 10 минут
до измерения. Подержите рот закрытым за 2 минуты до начала
измерения.
1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2 Дисплей
3 Крышка батарейного отсека
4 Измерительный датчик / измерительный наконечник
5 Зона очистки и дезинфекции (только датчик термометра)
RU
Расположите термометр в подъязычной области, слева или
справа от корня языка. Измерительный датчик 4 должен нахо-
диться в хорошем контакте с тканями. Закройте рот и ровно
дышите носом, чтобы вдыхаемый/выдыхаемый воздух не
влиял на результат измерения.
Если это невозможно из-за проблем с дыхательными путями,
следует использовать другой метод измерения.
Приблизительное время измерения: 1 минута!
В заднем проходе (ректально) / 36,6 - 38,0 °C
Внимание: для предотвращения возможной травмы прямой
кишки у детей (младше 3 лет) мы рекомендуем использовать
другой метод измерения или использовать термометр с гибким
наконечником
Осторожно введите измерительный датчик 4 термометра на 2-
3 сантиметра в анальное отверстие.
Рекомендуется использовать гигиенический колпачок и смазку
Если вы не уверены в этом методе измерения, ва
м следует
проконсультироваться с квалифицированным персоналом для
руководства / обучения.
Приблизительное время измерения: 1 минута!
Очистка и дезинфекция
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон,
увлажненный в растворе из 70% изопропилового спирта или
хлопчатобумажную ткань, увлажненную 70% изопропиловым
спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика
термометра (примечание: ознакомьтесь с инструкцией по приме-
нению и инструкцией по безопасности производителя дезинфи-
цирующего средства). Всегда начинайте протирать с конца
термометра (примерно посередине термометра) по направлению
к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра
(см. цифру 5 на рисунке) следует погрузить в 70% -ный изопро-
пиловый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После
погружения дайте дезинфицирующему средству высохнуть в
течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте
погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от
выцветания.
Термометр не предназначен для профессионального использо-
вания.
Замена батареи
Если на дисплее появляется символ «» («перевернутый» треу-
гольник), это означает, что батарея разряжена и нуждается в
замене. Чтобы заменить батарею, снимите крышку батарейного
отсека 3 с термометра. Вставьте новую батарею положи-
тельным полюсом кверху. Убедитесь, что Вы взяли батарею того
же типа. Батареи можно приобрести в любом магазине электро-
то
варов.
Технические характеристики
Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕС о
медицинском оборудовании 93/42/EEC.
Право на внесение технических изменений сохраняется за произ-
водителем.
Гарантия
На прибор распространяется гарантия в течение 2 лет с даты
приобретения. В течение этого гарантийного периода, по нашему
усмотрению, Microlife бесплатно отремонтирует или заменит
неисправный продукт.
Вскрытие или изменение устройства аннулирует гарантию.
Следующие пункты исключены из гарантии:
Транспортные повреждения и риски,связанные с транспортом.
Повреждения, вызванные неправильным применением или
несоблюдением инструкции по применению.
Повреждения, вызванные утечкой батарей.
Повреждения, вызванные несчастным случаем или непра-
вильным использованием.
Упаковка / хранение материалов и инструкции по применению.
Regular checks and maintenance (calibration).
Аксессуары и изнашиваемые детали: батареи.
Если требуется гарантийное обслуживание, обратитесь к дилеру,
у которого был приобретен продукт, или в местную службу
поддержки Microlife. Выможете связаться с местным сервисом
Microlife через наш сайт:
www.microlife.com/support
Компенсация ограничена стоимостью продукта. Гарантия будет
предоставлена, если весь товар будет возвращен с ориги-
нальным счетом. Ремонт или замена в рамках гарантии не
продлевает и не восстанавливает сначала гарантийный срок.
Юридические претензии и права потребителей не ограничены
этой гарантией.
Upplýsingar um hitamælinn
Mikilvægar leiðbeiningar um öryggi
Fylgið leiðbeiningunum fyrir notkun. Þetta skjal inniheldur
mikilvægar notkunar- og öryggisupplýsingar varðandi tækið.
Vinsamlegast lesið skjalið vel fyrir notkun tækisins og geymið til að
hafa til hliðsjónar síðar.
Tækið á einungis að nota til að mæla hita hjá fólki, í munn, endaþarm
eða handarkrika. Ekki reyna að mæla á öðrum stöðum eins og eyra
þar sem niðurstaðan gæti verið röng og leitt til meiðsla.
Ekki nota þetta tæki ef þú heldur að það sé skemmt eða ef þú tekur
eftir einhverju óvenjulegu.
Við mælum með hreinsun á tækinu samkvæmt
hreinsunarleiðbeiningum fyrir fyrstu notkun.
Það þarf að viðhalda lágmarks mælingartíma þangað til pípið
heyrist.
Hafðu í huga að vegna mismunandi mælingarstaða gæti verið
nauðsynlegt að halda mælingu áfram eftir píp hljóðið, sjáðu kaflann
«Aðferð við mælingu / Eðlilegur líkamshiti».
Af öryggisástæðum (hætta á rifnun í endaþarmi) skal mæling í
endaþarmi hjá börnum yngri en 3 ára einungis framkvæmd af
þjálfuðum heilbrigðisstarfsmanni (faglærður aðili) Notaðu frekar aðra
mæliaðferð hjá litlum börnum yngri en 3 ára, hitamælar m
sveigjanlegum enda eru fáanlegir.
Ekki reyna að framkvæma endaþarmsmælingu hjá aðila með
endaþarmskvilla. Það getur aukið eða gert kvillann verri.
Gættu þess að börn handfjatli ekki tækið án eftirlits; sumir hlutar
þess eru það litlir að hægt er að gleypa þá. Hafa skal í huga hættu á
köfnun ef þessu tæki fylgja snúrur eða slöngur.
Notaðu ekki tækið nálægt sterku rafsegulsviði, t.d. farsíma eða
útvarpssendi. Vertu að minnsta kosti 3,3 metra frá slíkum tækjum
þegar þú notar þetta tæki.
Passaðu að tækið verði ekki fyrir hnjaski.
Forðastu umhverfishita hærri en 60 °C. Það má EKKI sjóða tækið.
Тип: Максимальный термометр
Диапазон измерений: от 32,0 °C до 43,9 °C
Темп. < 32,0 °C: отображается «L» (слишком
низкая)
Темп. > 43,9 °C: отображается «H» (слишком
высокая)
Точность измерений: ± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C
± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C и 42.1 - 43.9 °C
Условия
применения:
10 - 40 °C; максимальная относительная влаж-
ность 15-95 %
Условия хранения: -25- +6C; максимальная относительная влаж-
ность 15-95 %
Батарея: LR41 (1.5В) / SR41 (1.55В)
Срок службы батареи: примерно 4500 измерений (при использовании
новой батареи)
Класс защиты: IP22
Соответствие стан-
дартам:
E
N 12470-3, медицинские термометры
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Ожидаемый срок
службы: 5 лет или 10000 измерений
1 «KVEIKT/SLÖKKT» hnappur (ON/OFF)
2 Skjár
3 Hlíf yfir rafhlöðuhólfi
4 Mælinemi / mæliendi
5 Hreinsun og sótthreinsun svæða (aðeins mælinemi)
IS
Notaðu aðeins sótthreinsiefni sem gefin eru upp í «Þrif og
sótthreinsun» til að þrífa tækið til að forðast skemmdir á tækinu.
Við mælum með að tækið sé nákvæmisprófað á tveggja ára fresti
eða eftir högg á mælinn (t.d. dottið á gólfið). Vinsamlegast hafðu
samband við umboðsaðila Microlife til að skipuleggja prófið.
VIÐVÖRUN: Niðurstaða mælingar með þessu tæki er ekki
greining! Ekki treysta einungis á niðurstöðu mælingar.
Farga ber rafhlöðum og rafeindabúnaði í samræmi við
gildandi reglur á hverjum stað en ekki með venjulegu
heimilissorpi.
Lestu leiðbeiningarnar vandlega áður en þú notar tækið.
Sá hluti sem snertir notanda, BF-gerð
Kveikt á hitamælinum
Til að kveikja á hitamælinum, ýttu á ON/OFF takkann 1. Stutt píp
sýnir «kveikt á hitamæli». Prófun er gerð á skjá. Skjámyndir eru
sýndar.
Ef umhverfishiti er lægri en 32 °C birtist «L» og blikkandi «°C» á
skjánum 2. Núna er hitamælirinn tilbúinn til notkunar.
Prófun á virkni
Rétt virkni hitamælisins er prófuð sjálfkrafa þegar kveikt er á mælinum.
Ef bilun greinist (ónákvæmni í mælingu), er það gefið til kynna með
«ERR» á skjánum, þá er ekki hægt að mæla. Ef þetta gerist verður að
skipta um hitamæli.
Notkun hitamælisins
Veldu ákjósanlega mæliaðferð. Þegar mælingin er gerð birtist
hitastigið jafnóðum og «°C» blikkar. Ef pípið heyrist 10 sinnum og
«°C» blikkar ekki lengur þýðir það að mæld hækkun hita er minni en
0,1°C á 16 sekúndum.
Til að lengja líftíma rafhlaðna, slökktu á hitamælinum með því að ýta í
stutta stund á ON/OFF hnappinn 1. Annars mun hitamælirinn
slökkva sjálfkrafa á sér eftir u.þ.b 10 mínútur.
Geymsla mælinga
Ef ýtt er á ON/OFF takkann 1 í meira en 3 sekúndur þegar kveikt er
á hitamælinum, kemur sjálfkrafa fram á skjánum hæsti hiti sem tekinn
var í síðustu mælingu. Á sama tíma birtist «M» fyrir minni á skjánum.
Eftir u.þ.b. 2 sekúndur eftir að takkanum er sleppt hverfa hitastigsgildin
og hitamælirinn er tilbúinn til notkunar.
Aðferð við mælingu / Eðlilegur líkamshiti
Undir handarkrika (handarkriki) / 34,7 - 37,3 °C
Þurrkaðu handakrikann með þurru handklæði. Settu mælinemann
4 undir hendina í miðjuna á handakrikanum þannig að mæliendinn
snerti húðina og færðu hendina að líkamanum. Þetta gerir það að
verkun að herbergishiti hefur ekki áhrif á mælinguna. Því mæling
undir handakrika tekur lengri tíma, bíddu í að minnsta kosti 5
mínútur þrátt fyrir að hljóðmerkið heyrist.
Í munn (munnur) / 35,5 - 37,5 °C
Ekki borða eða drekka neitt kalt eða heitt 10 mínútum áður en
mælingin er gerð. Munnurinn á að vera lokaður í allt að 2 mínútur
áður en mælingin hefst.
Settu hitamælinn í annan af tveimur vösum undir tungunni, til vinstri
eða hægri við rót tungunnar. Mælineminn 4 verður að vera í góðri
snertingu við vefinn. Lokaðu munninum og andaðu í gegnum nefið til
að koma í veg fyrir að innöndun og útöndum hafi áhrif á mælinguna.
Ef það er ekki mögulegt vena lokunar á öndunarvegi þá skal velja
aðra mæliaðferð.
Mælingin tekur u.þ.b. 1 mínútu!
Í endaþarm (endaþarmur) / 36,6 - 38,0 °C
Athugið: Til að koma í veg fyrir rifnun á endaþarmi hjá börnum (yngri
en 3 ára) mælum við með að nota aðra mæliaðferð, eða að nota
hitamæli með sveigjanlegum mælienda.
Settu mælinema 4 hitamælisins varlega 2 til 3 cm inn í
endaþarmsopið.
Það er mælt með notkun á hlífðarhettu og sleipiefni.
Ef þú ert óviss um þessa mæliaðferð þá skaltu hafa samband við
fagaðila og fá leiðbeiningar.
Mælingin tekur u.þ.b. 1 mínútu!
Þrif og sótthreinsun
Til sótthreinsunar vegna notkunar heima, notaðu 70%
Ísóprópýlalkóhól þurrku eða bómullarskífu vætta með
Ísóprópýlalkóhóli til að þurrka yfirborðsmengun af mælinemanum
(athugið: íhugaðu að skoða notkunar- og öryggisleiðbeiningar
framleiðanda sótthreiniefnisins). Byrjaðu alltaf á að þurrka frá
endanum á mælinemanum (u.þ.b. Í miðjunni á hitamælinum) að
mæliendanum. Eftir það á allur mælineminn (sjáðu númer 5 á
teikningunni) að vera sökkt í 70% Ísóprópýlalkóhól í að minnsta kosti
5 mínútur (hámark 24 klst.) Eftir það láttu sótthreinsiefnið þorna í 1
mínútu fyrir næstu notkun.
Þessi hitamælir eru ekki ætlaður til notkunar í atvinnuskyni.
Skipt um rafhlöður
Þegar «» merki (þríhyrningur á hvolfi) birtist á skjánum er rafhlaðan
tóm og þarf því að setja í nýja. Til að skipta um rafhlöðu fjarlægðu hlíf
fyrir rafhlöðuhólf 3 af hitamælinum. Settu nýju rafhlöðurnar í með +
efst. Passaðu að þú sért með rétta gerð af rafhlöðu. Hægt er að kaup
rafhlöður í raftækjabúðum.
Tæknilýsing
Tæki þetta uppfyllir kröfur sem gerðar eru í tilskipun 93/42/EBE um
lækningatæki.
Allur réttur til tæknilegra breytinga áskilinn.
Ábyrgð
Á tækinu er 2 ára ábyrgð frá kaupdegi. Á þessu ábyrgðartímabili mun
Microlife meta mælinn og gera við eða skipta um gallaða vöru án
endurgjalds.
Ábyrgðin fellur úr gildi ef tækið hefur verið opnað eða breytingar
gerðar á því.
Eftirfarandi atriði eru undanskilin ábyrgðinni:
Flutningskostnaður og áhætta vegna flutnings.
Tjón af völdum rangrar notkunar eða ekki farið eftir
notkunarleiðbeiningunum.
Tjón af völdum lekandi rafhlaðna.
Tjón af völdum slyss eða misnotkunar.
Pökkun/ geymsluefni og notkunarleiðbeiningar.
Reglulegt eftirlit og viðhald (kvörðun).
Aukahlutir og hlutir sem eyðast: Rafhlaða.
Ef þörf er á ábyrgðarþjónustu, vinsamlegast hafðu samband við
söluaðila þaðan sem varan var keypt eða þjónustuaðila Microlife. Þú
getur haft samband við þjónustuaðila Microlife í gegnum vefsíðuna
okkar:
www.microlife.com/support
Bætur eru takmarkaðar við verðmætirunnar. Ábyrgðin verður veitt
ef heildarvörunni er skilað með upprunalegum reikningi. Viðgerð eða
skipti innan ábyrgðar lengir ekki eða endurnýjar ábyrgðartímann.
Lagalegar kröfur og réttindi neytenda eru ekki takmarkaðar af þessari
ábyrgð.
Tegund: Hæsta hitamæling
Mælisvið: 32,0 - 43,9 °C
Hiti < 32.0 °C: Skjár «L» of lágur hiti
Hiti < 43,9 °C: Skjár «H» of hár hiti
Nákvæmni mælingar: ± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C
± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C og 42.1 - 43.9 °C
Aðstæður við notkun: 10 - 40 °C; 15-95 % hámarksrakastig
Aðstæður við geymslu: -25 - +60 °C; 15-95 % hámarksrakastig
Rafhlöður: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Rafhlöðu líftími: approx. 4500 measurements (using a new battery)
IP flokkur: IP22
Staðalviðmið: EN 12470-3, klínískir hitamælar;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Áætlaður endingartími: 5 ár eða 10000 mælingar
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Microlife MT 16F1 Руководство пользователя

Категория
Цифровые термометры для измерения температуры тела
Тип
Руководство пользователя
Это руководство также подходит для

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ