Skil 0730 Инструкция по применению

Бренд
Skil
Категория
триммеры
Модель
0730
Тип
Инструкция по применению
SKIL Europe BV - Konijnenberg 60 12/13 2610Z05346
4825 BD Breda - The Netherlands
www.skil.com
LINE TRIMMER
0730 (F0150730..)

ORIGINAL INSTRUCTIONS
6
NOTICE ORIGINALE
9
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
12

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING
15
BRUKSANVISNING I ORIGINAL
19

ORIGINAL BRUGSANVISNING
22
ORIGINAL BRUKSANVISNING
25

ALKUPERÄISET OHJEET
28
MANUAL ORIGINAL
31
MANUAL ORIGINAL
34
ISTRUZIONI ORIGINALI
38
EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS
41

PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ
44

ORİJİNAL İŞLETME TALİMATI
47

INSTRUKCJA ORYGINALNA
51

ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
54

ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
58

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
61

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
ORIGINALE
65

ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
68

PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE
72

ORIGINALNE UPUTE ZA RAD
75

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD
78

IZVIRNA NAVODILA
81

ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND
84

ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
87

ORIGINALI INSTRUKCIJA
90

ИЗВОРНО УПАТСТВО ЗА РАБОТА
93

UDHËZIMET ORIGJINALE
97

107

105
54
DEKLARACJAZGODNOŚCI
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt,
przedstawiony w “Dane techniczne”, odpowiada
wymaganiom następujących norm i dokumentów
normatywnych: EN 60335, EN 61000, EN 55014 zgodnie
z wymaganiami dyrektyw 2006/95/EU, 2004/108/EU,
2006/42/EU, 2000/14/EU, 2011/65/UE
Dokumentacjatechniczna: SKIL Europe BV (PT-SEU/
ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
19.12.2013
10
HAŁASU/WIBRACJE
Pomiarów dokonano zgodnie z normą EN 60335
ciśnienie akustyczne narzędzia wynosi 70 dB(A) zaś
poziom mocy akustycznej 90 dB(A) (poziom odchylenie:
3 dB), zaś wibracje <2,5 m/s² (metoda dłoń-ręka; błąd
pomiaru K = 1,5 m/s²)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA mierzony
zgodnie z normą 2000/14/WE (EN/ISO 3744) jest niższy
niż 93 dB(A) (sposób oceny zgodności wg załącznika VI)
Urząd zatwierdzający: KEMA, Arnhem, NL
Numer identyfikacyjny urzędu zatwierdzającego: 0344
Poziom emisji wibracji został zmierzony zgodnie z testem
standaryzowanym podanym w EN 60335; może służyć
do porównania jednego narzędzia z innym i jako ocena
wstępna narażenia na wibracje w trakcie używania
narzędzia do wymienionych zadań
- używanie narzędzia do innych zadań, lub z innymi
albo źle utrzymanymi akcesoriami, może znacząco
zwiększyć poziom narażenia
- przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub jest
czynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogą
znacząco zmniejszyć poziom narażenia
! należychronićsięprzedskutkamiwibracjiprzez
konserwacjęnarzędziaijegoakcesoriów,
zakładanierękawiciwłaściwąorganizacjępracy

Ручнаягазонокосилкаслеской0730
BBEДЕНИЕ
Данный инструмент предназначен для срезания
травы и сорняков под кустами, а также на склонах и
по краях, куда не достает обычная газонокосилка
Данный инструмент не подходит для промышленного
использования
Проверьте наличие в упаковке всех частей,
показанных на рисунке 2
В случае отсутствия или повреждения деталей
обращайтесь в магазин, где был приобретен
инструмент
• Передиспользованиемприборавнимательно
ознакомьтесьсданнойинструкциейисохраните
еедляпоследующегоиспользования3
• Обpатитеособоевниманиенаинстpукциипо
безопасностиипpедупpеждения;наpушение
этиxинстpукцийипpедупpежденийможет
пpивестиксеpьёзнымповpеждениям
ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ1
ДЕТАЛИИНСТРУМЕНТА2
A Ограничитель хода
B Направляющая рукоятка
C Ограничитель шнура
D Фиксаторная втулка
E Телескопическая штанга
F Курковый переключатель
G Защитная крышка для режущего лезвия
H Кнопка для подрезания при помощи лески
J Режущее лезвие лески
K Колпачок катушки
L Вентиляционные отверстия
M Подвеска для хранения (винтывкомплект
поставкиневходят)
N Крюк для хранения
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНСТРУКЦИИПОТЕХНИКЕБЕЗОПАСНОСТИПРИ
РАБОТЕСРУЧНЫМИГАЗОНОКОСИЛКАМИС
ЛЕСКОЙ
ОБЩЕЕ
Ознакомьтесь со средствами управления и порядком
работы с инструментом
За несчастные случаи с людьми или повреждение их
имущества, а также угрозу для них отвечает
пользователь
Используйте инструмент только при температуре
внешней среды от 0 до 40°C
Ни в коем случае не устанавливайте на данный
инструмент металлические режущие элементы
ЛИЧНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ
Этот инструмент не должен использоваться лицами
(включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями, или
лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний,
за исключением случаев, когда они работают под
надзором или проинструктированы в вопросах
использования инструмента лицом, ответственным
за их безопасность
Убедитесь, что дети не имеют возможности играться
инструментом
Никогда не допускайте к работе с устройством детей
или людей, не ознакомленных с инструкцией по
эксплуатации этого инструмента
• Неприкасайтесьпальцамикрежущемулезвию
лески,вставленномувограничительхода
Держите руки и ноги на безопасном расстоянии от
режущих лесок во время работы с инструментом,
особенно во время переключения инструмента
55
Во время работы с инструментом используйте
защитные очки, одевайте длинные штаны, рубашку
на длинный рукав и прочную обувь
Категорически запрещено использовать инструмент
в непосредственной близости от людей (особенно
детей) и животных
Не работайте с инструментом, если устали, плохо
себя чувствуете или принимали алкоголь и
лекарственные средства
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯБЕЗОПАСНОСТЬ
Обязательно убедитесь, что напpяжение питания
соответствует напpяжению, указанному на
фиpменном штемпеле инстpумента (инстpументы,
pассчитанные на напpяжение 230 В или 240 В,
можно подключать к питанию 220 В)
Пеpиодически осматpивайте шнуp и необxодимо,
чтобы квалифициpованный специалист заменил
сетевой шнур в случае повpеждения
Периодически осматривайте удлинительный шнур и
заменяйте его в случае повреждения
(использованиенесоответствующих
удлинительныхшнуровнебезопасно)
Используйте только удлинительные шнуры,
предназначенные для внешних работ и снабженные
водозащитными штепсельными розетками
Используйте полностью размотанные и безопасные
удлинители, рассчитанные на ток не менее 16 А
При работе во влажных условиях используйте
устройство защитного отключения (УЗО) с
максимальным пусковым током 30 мA
Не наступайте на (удлинительный) шнур, не
надавливайте на него и не тяните его
Защищайте (удлинительный) шнур от источников
тепла, масла и остpыx кpаев
• Недопускайтепопадания(удлинительного)
шнураподвращающиесярежущиелески
В случае разрезания, повреждения или запутывания
силового или удлинительного шнура, выключите
инструмент и вытяните вилку с розетки (не
касайтесьшнура,покавилкавставленав
розетку)
ПЕРЕДИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Использовать инструмент следует только при
достаточном естественном или соответствующем
искусственном освещении
Пpовеpяйте pаботоспособность инстpумента пеpед
каждым использованием или после удара; в случае
обнаpужения неисправности, незамедлительно
сдайте его в ремонт квалифицированным
специалистам (ни в коем случае не вскрывайте
инструмент самостоятельно)
Перед подрезанием тщательно осмотрите газон и
уберите любые посторонние предметы, в которых
может застрять инструмент (как, например, камни,
отломавшиеся сучки и т.п.)
ВОВРЕМЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Никогда не используйте инстpумент, если сетевой
шнур повpеждён; необxодимо, чтобы
квалифициpованный специалист заменил сетевой
шнур
Ни в коем случае не используйте инструмент, если
не установлен или поврежден ограничитель хода
• Режущиелескипродолжаютвращаться
некотороевремяпослеотключенияинструмента
Не срезайте траву, которая произрастает не на
земле (например, на стенах или на скалах)
Не переходите дорогу или гравийную дорожку с
работающим инструментом в руках
Не отвлекайтесь и всегда следите за своей работой
Всегда вытягивайте вилку из сетевой розетки,
- если оставляете инструмент без присмотра
- перед тем, как убирать застрявшие предметы
- перед тем, как осматривать, очищать инструмент
или проводить с ним другие операции
- в случае попадания на посторонний предмет
- если инструмент начинает очень сильно
вибрировать
Не допускайте попадания осколков в
вентиляционные отверстия
ПОСЛЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Всегдаотключайтеинструментивынимайте
вилкусрозеткипередтем,какнастраиватьили
чиститьинструментизаменятькатушки;нив
коемслучаенеоставляйтеинструментбез
присмотра
Хpаните инстpумент впомещении в суxом,
запиpаемом, не доступном для детей месте
ПОЯСНЕНИЕКУСЛОВНЫМОБОЗНАЧЕНИЯМНА
ИНСТРУМЕНТЕ
3Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией по
эксплуатации
4 Исключите возможность попадания на инструмент
дождя
5 Одевайте защитные очки
6 Остерегайтесьотлетающихосколков
(окружающие должны находится на безопасном
расстоянии от места уборки)
7 Пpи повpеждении или pазpезании (удлинительного)
шнура во вpемя pаботы немедленно выньте вилку из
розетки
8 Двойная изоляция (заземляющий провод не
требуется)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Ограничитель хода 0
- установите ограничитель хода, как показано на
рисунке, A при помощи винта с круглой головкой,
который входит в комплект
! никогданеиспользуйтеинструментбез
ограничителяходаA
Установка/регулировка направляющей рукоятки !
- установите направляющую рукоятку, как показано
на рисунке, B при помощи 4 винтов, входящих в
комплект
! надежнозатянитевсе4винта
Ограничитель шнура @
- перекиньте кольцо удлинительного шнура через
ограничитель, как показано на рисунке C
- чтобы зафиксировать шнур, сильно потяните
56
Регулировка высоты #
Чтобы отрегулировать высоту инструмента, при
которой ведущая рука во время работы будет
прямой
- ослабьте фиксаторную втулку D 2, повернув ее по
часовой стрелке
- вытяните штангу E 2 на требуемую высоту
- затяните фиксаторную втулку D 2, повернув ее
против часовой стрелки
Включение/выключение $
- включите инструмент нажав курковый
выключатель F
- выключите инструмент отпустив курковый
выключатель F
! послевыключенияинструментарежущие
лескипродолжаютдвигатьсявтечении
несколькихсекунд
- перед тем, как снова включать инструмент,
подождите, пока остановятся режущие лески
! невключайтеиневыключайтеинструмент
быстро
Подрезание
! передтем,какиспользоватьинструмент,
снимитекраснуюкрышкуG2срежущего
лезвиялески
! уберитесгазонакамни,обломкиидругие
посторонниепредметы
! начинайтеподрезатьтолькотогда,когда
инструментнаберетполнуюскорость
- начинайте подрезание возле сетевой розетки, а
потом двигайтесь дальше
- срезайте высокую траву слоями (всегда
начинайте сверху)
- подрезайте только при помощи режущей кромки
лески
- не срезайте влажную или мокрую траву
- следите, чтобы срезанная трава не забывала
катушку (не срезайте много за раз)
- не перегружайте инструмент
- будьте осторожны при подрезании вокруг
деревьев или кустов, чтобы к ним не прикасались
режущие лески
- во избежание чрезмерного износа режущих
лесок, не допускайте их контакта с твердыми
предметами
- помните об отдаче в случае прикосновения к
твердым предметам
Удерживание и направление инструмента %
- срезая высокую траву, слегка наклоняйте
инструмент вправо-влево и в другом направлении
- для подрезания более короткой травы наклоните
инструмент, как показано на рисунке
- при подрезании по краям поверните инструмент
на 180°
- деpжите инстpумент надёжно двумя pуками,
чтобы иметь постоянный и полный контpоль
- при работе займите устойчивое положение
- всегда держите инструмент от себя
Подрезание при помощи лесок ^
- при рабочем двигателе несильно нажмите кнопку
H в то время, как инструмент находится на земле
(желательно на твердой поверхности)
- будут отпущены две режущие лески и отрезаны при
помощи режущего лезвия J на требуемую длину
! передтем,какиспользоватьинструмент,
снимитекраснуюкрышкуG2срежущего
лезвиялески
! будьтевнимательны,чтобыне
травмироватьсяотрежущеголезвиялескиJ
- после отрезания при помощи лески переключите
инструмент в обычный режим работы перед тем,
как включать его
- регулярно наматывайте лески, чтобы обеспечить
полный режущий цикл
- при холостом ходе двигателя режущие лески
изнашиваются или ломаются; перемотайте
катушку или замените систему катушки
Перематывание катушки &
В случае, если режущие лески не выходят из
колпачка катушки K
! выключитеинстpументиотсоединитесетевой
шнур
- выньте систему катушки из инструмента и
вытяните катушку из колпачка K
- равномерно послойно и туго перемотайте две
режущие лески в направлении стрелки
- вставьте обе лески в прорези Х катушки
закрепите их (оставьте леску достаточной длины)
- протяните обе лески сквозь отверстия, перед тем,
как наматывать их в колпачок катушки K
! надежнозакрепитекатушку,азатем
выпуститеоблескиизпрорезейХ,сильноих
потянув
- установите систему катушки на инструмент
(повернитекатушкупочасовойстрелке,пока
онасощелчкомневстанетнасвоеместо) *
Замена системы катушки *
! выключитеинстpументиотсоединитесетевой
шнур
- просто снимите старую систему и установите
новую, как показано на рисунке
- используйте для данного инструмента только
систему катушки SKIL 2610Z01354 (повреждения
вследствиеиспользованиядругихсистем
катушекнебудутвключенывгарантию)
- после замены системы катушки опробуйте
инструмент в течении минуты без нагрузки, чтобы
убедится, что он работает правильно
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ/СЕРВИС
Данный инструмент не подходит для промышленного
использования
• Передочисткойи/илитехническим
обслуживаниемобязательновынимайтевилку
изсетевойрозетки
Всегда содеpжите инстpумент и его шнуp в чистоте
(особенно вентиляционные отвеpстия)
- для очистки прибора пользуйтесь влажной тканью
(не применяйте растворители или моющие
средства)
- после каждого использования очищайте режущее
лезвие лески J 2 и ограничитель хода A 2
- регулярно очищайте вентиляционные отверстия L
2 при помощи щетки или сжатого воздуха
57
Регулярно проверяйте состояние режущей головки и
степень затяжки гаек, болтов и винтов
Регулярно проверяйте детали на предмет износа или
повреждения и отремонтируйте/замените их, если
требуется
Хранение (
- хpаните инстpумент впомещении в суxом,
запиpаемом, не доступном для детей месте
- надежно закрепите подвеску M на стене при
помощи 4 винтов (невходятвкомплект
поставки), выравняв их по горизонтали
Если инструмент, несмотря на тщательные методы
изготовления и испытания, выйдет из строя, то
ремонт следует производить силами авторизованной
сервисной мастерской для электроинструментов
фирмы SKIL
- отпpавьте неpазобpанный инстpумент со
свидетельством покупки Вашему дилеpу или в
ближайшую станцию обслуживания фиpмы SKIL
(адpеса и сxема обслуживания инстpумента
пpиведены в вебсайте www.skil.com)
УСТРАНЕНИЕНЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ниже приведен перечень неисправностей, их
возможных причин и корректирующих действий
(если при их помощи не удается исправить проблему,
обратитесь к дилеру или в сервисный центр)
! передпоискомнеисправностивыключите
инструментиотсоединитевилку
Инструмент не работает
- повреждение розетки питания -> используйте
другую розетку
- поврежден удлинительный шнур -> замените
удлинительный шнур
Инструмент отключается периодически
- повреждена внутренняя проводка -> обратитесь к
дилеру или в сервисный центр
- поврежден выключатель питания -> обратитесь к
дилеру или в сервисный центр
Инструмент сильно вибрирует
- очень высокая трава -> срезайте поэтапно
Инструмент не режет
- леска слишком короткая/оборвана -> вытяните
леску вручную
Не удается вытянуть леску
- катушка пуста -> замените катушку
- леска запуталась в катушке-> осмотрите катушку;
при потребности перемотайте леску
Леска не отрезается на требуемую длину -> снимите
крышку с режущего лезвия
Леска неоднократно обрывается
- леска запуталась в катушке-> осмотрите катушку;
при потребности перемотайте леску
- неправильное использование газонокосилки ->
подрезайте только при помощи режущей кромки;
избегайте камней, стен и других твердых
предметов; регулярно наматывайте леску
ОХРАНАОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ
Невыкидывайтеэлектроинструмент,
принадлежностииупаковкувместесбытовым
мусором (только для стран ЕС)
- во исполнение европейской директивы 2012/19/
ЕС об утилизации отслужившего свой срок
электрического и электронного оборудования и в
соответствии с действующим законодательством,
утилизация электроинструментов производится
отдельно от других отходов на предприятиях,
соответствующих условиям экологической
безопасности
- значок 9 напомнит Вам об этом, когда появится
необходимость сдать электроинструмент на
утилизацию
ДЕКЛАРАЦИЯОСООТВЕТСТВИИ
СТАНДАРТАМ
С полной ответственностью мы заявляем, что
описанный в разделе “Технические данные” продукт
соответствует нижеследующим стандартам или
нормативным документам: EN 60335, EN 61000, EN
55014 согласно положениям директив 2006/95/EC,
2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EC
Техническаядокументацияу: SKIL Europe BV
(PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
19.12.2013
10
Информация о сертификате соответствия
расположена на последней
странице настоящей Инструкции
Датапроизводства указана на последней странице
настоящей инструкции
Информацию об импортере изделия можно найти на
упаковке
ШУМНОСТИ/ВИБРАЦИИ
При измерении в соответствии co стандартoм EN
60335 уровень звукового давления для этого
инструмента составляет 70 дБ (A) и уровeнь
звуковой мощности - 90 дБ (A) (стандартное
отклонение: 3 dB), и вибрации - <2,5 м/с² (по методу
для рук; недостоверность K = 1,5 м/с²)
Гарантированный уровень звуковой мощности LWA,
измеренный согласно стандарту 2000/14/EC (EN/ISO
3744) ниже 93 дБ(A) (способ оценки соответствия
согласно Приложению VI)
Уполномоченный орган: KEMA, Arnhem, NL
Идентификационный номер уполномоченного
органа: 0344
AR
FA

0730
Сертификат о соответствии
KZ.7500052.22.01.00075
Срок действия сертификата о соответствии
по 09.07.2018
TOO «Центр Сертификации продукции и услуг»
г. Алматы, ул Кабанбай батыра,
уг. Калдаякова 51/78
2610Z05346 12/13 60
4825
/

Это руководство также подходит для