Sanus Systems VisionMount VMSA Руководство пользователя

Категория
Аксессуары для плоских панелей
Тип
Руководство пользователя

Это руководство также подходит для

6901-170071<00>
OPT
OPT
Materialen en aanwijzingen voor verschillende montagemogelijkheden
worden bijgeleverd. Wanneer u dit symbool ziet, kies dan de conguratie die
het meest geschikt is voor uw wensen. Niet alle materialen worden gebruikt.
IT
PRECAUZIONE: Il presente
prodotto non deve essere usato per scopi diversi da quelli chiaramente
specicati da Sanus Systems. Un’installazione scorretta può esporre al
rischio di danni a cose o lesioni personali. Qualora le presenti istruzioni non
fossero comprese appieno, o in caso di dubbi per quanto attiene la sicurezza
d’installazione, contattare il Servizio Clienti di Sanus Systems o altra persona
qualicata. Sanus Systems non potrà essere ritenuta responsabile di alcun
danno o lesione derivante da montaggio, assemblaggio o uso scorretto.
Prodotto destinato a essere usato esclusivamente su montante in legno!
La parete deve essere in grado di sopportare no a cinque volte il peso del
monitor combinato al supporto a muro. In presenza di dubbio sulla capacità
della parete di sopportare il monitor, contattare l’Assistenza Clienti di Sanus o
rivolgersi a una persona qualicata.
AVVERTENZA! Questo prodotto contiene
piccoli elementi che, se ingeriti, potrebbero provocare soocamento. Tenere
questi piccoli elementi fuori dalla portata dei bambini!
OPT
OPT
Gli elementi di montaggio, completi delle relative procedure per le diverse
congurazioni di montaggio, sono compresi. In presenza di questo simbolo
scegliere la corretta congurazione a seconda delle proprie esigenze. Alcuni
degli elementi di montaggio forniti non saranno utilizzati.
EL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε το
προϊόν αυτό για χρήσεις οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά από τη Sanus
Systems. Τυχόν αντικανονική εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές
ή ατομικό τραυματισμό. Εάν δεν αντιλαμβάνεστε αυτές τις οδηγίες ή έχετε
αμφιβολίες για την ασφάλεια της εγκατάστασης, επαφή με την Εξυπηρέτηση
Πελατών της Sanus Systems ή επικοινωνήστε με εξειδικευμένο εγκαταστάτη.
Η Sanus Systems δε φέρει ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμό που ενδεχομένως
έχει προκληθεί από εσφαλμένη τοποθέτηση, συναρμολόγηση ή χρήση.
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί μόνο για τοίχους με ξύλινα δοκάρια. Ο τοίχος
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει έως πέντε φορές το συνολικό
βάρος της οθόνης και της βάσης. Αν έχετε αμφιβολίες για τη δυνατότητα του
τοίχου να στηρίξει την οθόνη, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών
της Sanus ή με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το προϊόν
περιέχει μικρά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό από πιθανή
κατάποση. Κρατήστε αυτά τα αντικείμενα μακριά από μικρά παιδιά!
OPT
OPT
Περιλαμβάνονται υλικά και οδηγίες για πολλές διαμορφώσεις
τοποθέτησης. Όταν δείτε αυτό το σύμβολο, επιλέξτε τη σωστή διαμόρφωση
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Δε θα χρησιμοποιηθούν όλα τα υλικά.
NO
FORSIKTIG: Bruk ikke dette produktet
til andre formål enn de som spesiseres av Sanus Systems. Feil installasjon
kan føre til personskade eller materielle skader. Hvis du ikke forstår disse
instruksjonene eller tviler på om installasjonen er trygg, bør du kontakte
Sanus Systems Customer Service eller tilkalle en kvalisert snekker. Sanus
Systems kan ikke holdes ansvarlig for skade eller legemsskade som skyldes feil
montering, feil sammenføyning eller feil bruk.
Dette produktet er kun konstruert for bruk på vegger med trestendere!
Veggen må kunne bære minst fem ganger den samlede vekten av skjermen
og festet. Hvis du tviler på om veggen er sterk nok til å bære skjermen, bør du
kontakte Sanus Customer Service eller en kvalisert snekker.
ADVARSEL! Dette produktet inneholder smådeler
som kan utgjøre en kvelningsrisiko hvis de svelges. Hold disse delene
utilgjengelige for småbarn!
OPT
OPT
Utstyr og framgangsmåter ved mangfoldige kongurasjoner følger med.
Når du ser dette symbolet, må du velge korrekt kongurasjon for dine behov.
Ikke alt utstyret vil bli brukt.
DA
FORSIGTIGHED Brug ikke dette
produkt til formål, som ikke er udtrykkelig specicerede af Sanus Systems.
Forkert installation kan medføre skade på materiale eller personskade.Hvis
du ikke forstår disse instruktioner, eller er i tvivl om installationssikkerhed,
kontakt Sanus Systems Kundeservice eller ring til en kvaliceret installatør.
Sanus Systems er ikke ansvarlig for skade eller kvæstelser forårsaget af forkert
ophæng, forkert montage eller forkert brug.
Dette produkt er kun designet til montering på vægge med underliggere af
træ. Væggen skal være i stand til at bære fem gange vægten af skærmen plus
montering. Hvis du tvivler på om væggen kan bære skærmen, kontakt Sanus
kundeservice eller et kvaliceret byggerma.
ADVARSEL! Dette produkt indeholder små dele,
der kan forårsage kvælningsfare, hvis de sluges. Hold disse dele væk fra børn.
OPT
OPT
Armatur og procedurer for forskellige monteringer er inkluderet. Når
du ser dette symbol, vælg den montering, som passer til dit behov. Ikke alt
armatur vil blive brugt.
SV
OBSERVERA: Använd inte produkten
för andra ändamål än de som uttryckligen omnämns av Sanus Systems.
Felaktig montering kan leda till skador på föremål och personer. Om du inte
förstår beskrivningen eller är tveksam om monteringen är säker, ta kontakt
med Sanus Systems kundtjänst eller en kvalicerad tekniker. Sanus Systems
kan inte hållas ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig
montering, felaktig hopsättning eller felaktig användning.
Den här produkten är endast till för väggar med träbalkar! Väggen måste tåla
minst 5 gånger bildskärmens vikt inklusive väggfäste. Om du tvekar på om
väggen är tillräckligt stark för att hålla bildskärmen, ta kontakt med Sanus
Kundtjänst eller en behörig entreprenör.
VARNING! Den här produkten innehåller smådelar
som kan förorsaka kvävning om de sväljs ned. Förvara dessa delar utom
räckhåll för barn!
OPT
OPT
Fastsättningsmaterial och bruksanvisning för olika monteringssätt ingår.
När du ser den här symbolen väljer du det monteringssätt som passar dina
behov. Inte allt fastsättningsmaterial kommer att användas.
RU
ОСТОРОЖНО! Не используйте
изделие для каких бы то ни было целей, конкретно не оговоренных
компанией Sanus Systems. Неправильная установка может привести
к повреждению имущества и травме. Если не понимаете данных
инструкций или сомневаетесь в безопасности установки, обратитесь в
центр обслуживания Sanus Systems или вызовите квалифицированного
подрядчика. Sanus Systems не несет ответственности за ущерб и травмы,
вызванные неправильной установкой, сборкой и использованием.
Это изделие предназначено для использования только на деревянных
каркасных стенах! Стена должна выдерживать нагрузку, в пять раз
превышающую суммарный вес монитора и крепления. Если у вас есть
какие-либо сомнения в том, сможет ли стена выдержать монитор,
обратитесь в сервисный центр Sanus или к квалифицированному
подрядчику.
6901-170071<00>
1
EN
Wood Stud Mounting
CAUTION: Do not over-tighten the lag bolts [05].
Tighten the lag bolts only until they are pulled rmly against the wall plate
[01]. Any material covering the wall must not exceed 13 mm (1/2 in.).
FR
Fixation sur montants de bois
ATTENTION ! Ne pas trop serrer les boulons
tire-fond [05]. Serrez les boulons uniquement jusqu’à ce qu’ils soient contre la
plaque murale [01]. Tout matériel couvrant le mur ne doit pas excéder 13 mm.
DE
Montage an einer Holzrahmenwand
ACHTUNG Ziehen Sie die Ankerschrauben [05] nicht
zu fest an. Ziehen Sie die Ankerschrauben nur so weit an, bis sie fest an der
Wandplatte [01] anliegen. Jegliches Material, das die Decke bedeckt, darf
13 mm nicht überschreiten.
ES
Montaje en caso de montantes de madera
PRECAUCIÓN No apriete excesivamente los
pernos [05]. Apriete los pernos sólo hasta que estén rmemente ajustados
contra la placa para la pared [01]. Cualquier material que recubra la pared no
debe superar los 13 mm (1/2 pulg.)
PT
Montagem em Estruturas de Madeira
CUIDADO Não apertar os parafusos sextavados
em excesso [05]. Apertar os parafusos sextavados apenas até que estejam
encostados à placa de parede [01]. Qualquer material que cubra a parede não
deve exceder os 13 mm (1/2 pol.).
NL
Monteren aan een houtskeletmuur
VOORZICHTIG Draai de schroeven niet te strak
aan [05]. Draai de schroeven slechts aan totdat ze stevig tegen de muurplaat
worden geduwd [01]. Voorkom mogelijk letsel of apparatuurschade! Materiaal
op de muur mag niet dikker zijn dan 13 mm.
IT
Installazione su muro con intelaiatura in legno
AVVERTENZA Non serrare eccessivamente le
viti [05]. Serrare le viti solo no a quando si trovano saldamente a contatto con
la piastra a muro [01]. Evitare la possibilità di lesioni alle persone o danni alle
cose! Lo spessore del materiale di rivestimento della parete non deve superare
i 13 mm (1/2 pollice).
EL
Τοποθέτηση Ξύλινων Καρφιών
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη βιδώνετε τους κοχλίες υπερβολικά
σφιχτά [05]. Βιδώστε τους κοχλίες μόνο έως ότου να ακουμπήσουν στερεά
πάνω στην πλακέτα τοίχου [01]. Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή
πρόκληση υλικών βλαβών! Οποιοδήποτε υλικό που καλύπτει τον τοίχο δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 13 mm (1/2 in.).
NO
Montering på tresøyle
FORSIKTIG Ikke trekk sekskantboltene for hardt til
[05]. Trekk sekskantboltene til bare så hardt at de sitter godt inntil veggplaten
[01]. Unngå potensiell skade på person eller materiell! Kledningen på veggen
må ikke være mer enn 13 mm tykk.
DA
Montering på væg af (gips)plade lægter
ADVARSEL: Undgå at overspænde mellemboltene
[05]. Spænd kun mellemboltene, indtil de er trukket helt ind mod
vægpladen [01]. Undgå risiko for skader på personer og inventar! Eventuel
vægbeklædning må højst være 13 mm tyk.
SV
Montering mot vägg med regelverk av trä
RSIKTIGHET! Spänn inte de franska
träskruvarna överdrivet mycket [05]. Spänn endast de franska träskruvarna tills
de stadigt pressas mot väggplattan [01]. Undvik eventuella personskador och
materiella skador! Eventuella material som täcker väggen får inte överskrida
13mm (1/2 tum).
RU
Монтаж деревянной стойки
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не
следует слишком сильно затягивать шурупы [05]. Затягивайте шурупы
только до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к настенной
пластине [01]. Избегайте возможных травм или повреждений! Толщина
покрытия стены не должна превышать 13 мм.
PL
Montaż na ścianie o szkielecie drewnianym
OSTROŻNIE Wkrętów montażowych [05] nie
należy dokręcać za mocno. Wkręty montażowe dokręcaj tylko do momentu, aż
będą dobrze przylegać do płyty ściennej [01]. Uwaga na możliwość obrażeń
i uszkodzenia sprzętu! Grubość materiału stanowiącego pokrycie ściany nie
może przekraczać 13 mm (1/2 cala).
CS
Montáž na dřevěný sloup
STRAHA Nadměrně neutahujte kotvicí šrouby
[05]. Kotvicí šrouby utahujte jen do té míry, dokud nejsou pevně přitaženy k
nástěnné desce [01]. Zabraňte možným úrazům a hmotným škodám! Tloušťka
prvků připevněných ke stěně nesmí přesáhnout 13 mm.
TR
Ahşap Saplama Montajı
KKAT Cıvataları gereğinden fazla sıkmayın [05].
Cıvataları yalnızca duvar plakasına [01] sıkıca yapışana kadar sıkın. Olası
yaralanmalara veya ürünün hasar görmemesine dikkat edin! Duvarın
kaplaması 13 mm’yi (1/2 inç) geçmemelidir.
JP
木製間柱に取り付け
注:ラグボルト[05]を締めすぎないでください。ラグボル
トが壁面プレート[01]にしっかりと取り付けられるまで、ラグボルトを
締め付けてください。壁を覆っている部材は13mm(1/2インチ)を超えて
はなりません。
MD
木质螺栓安装
注意请勿将木牙螺丝[06]拧得过紧。拧紧木牙螺丝,
直到其与墙板[02]连接牢固。任何覆盖墙壁的材料厚度不应超过13毫
米(1/2英寸)。
6901-170071<00>
000222.eps
LRF118 - Flat Back Monitor
M4
M5
M8
M6
[25]
[11]
[19]
[04]
[26]
[13]
[21]
[25]
[12]
[20]
[04]
[04]
EN
For Monitors with a Flat Back
FR
Pour les moniteurs à arrière plat
DE
Für Monitore mit acher Rückwand
ES
Para monitores de dorso plano
PT
Para monitores com Traseira Plana
NL
Voor monitors met een platte achterkant
IT
Per monitor con dorso piatto
EL
Για οθόνες με επίπεδη πλάτη
NO
For skjermer med rett bakside
DA
Skærm med ad bagside
SV
För bildskärmar med en platt baksida
RU
Для мониторов с плоской задней панелью
PL
Telewizory z płaskim tyłem
CS
U monitorů splochou zadní stranou
TR
Arkası Düz Monitörler İçin
JP
背面が平らなモニター
MD
带有平板背面的显示器
2
[04]
[26]
[14]
[22]
6901-170071 <00>
2-1
M4
M5
M8
M6
[25]
[19]
[25]
[15]
[23]
[21]
[17]
[24]
[22]
[26]
[18]
[24]
[25]
[20]
[25]
[16]
[23]
[04]
[04]
[04]
[04]
EN
For Monitors with a Curved Back or Obstruction
FR
Pour les moniteurs à arrière incurvé ou en cas de gêne
DE
Für Monitore mit gekrümmter Rückwand oder
einem Hindernis
ES
Para monitores de dorso curvo o con obstrucción
PT
Para Monitores com Parte Traseira Curva ou com Obstruções
NL
Voor monitors met een gebogen achterkant of een obstructie
IT
Per monitor con dorso curvo o con ostruzione
EL
Για οθόνες με κυρτή πλάτη ή με εξόγκωμα4
NO
For skjermer med buet bakside eller utstikkende del
DA
Skærm med buet bagside eller obstruktion
SV
För bildskärmar med en böjd baksida eller med
hindrande delar
RU
Для мониторов с выгнутой задней панелью или препятствием
PL
Telewizory z wygiętym lub nieregularnym tyłem
CS
U monitorů, jejichž zadní strana je zakřivená nebo obsahuje
překážky
TR
Arkası Kavisli veya Çıkıntılı Monitörler İçin
JP
背面に丸みがあるモニターやその他の凹凸があるモニター
MD
带有曲线背面或阻挡物的显示器
[26]
6901-170071<00>
[08]
[09]
[07]
EN
Secure Vise Assemblies to Brackets
NOTE Do not over-tighten the fasteners [09]; the vise assembly must rotate
freely arount the bolt [08]
FR
Serrez l'assemblage-étau aux pattes de xation
REMARQUE Ne pas trop serrer les xations [09] ; l'assemblage-étau doit
pivoter librement autour du boulon [08]
DE
Befestigen der Schraubzwingen-Einheiten an den Klammern
HINWEIS Ziehen Sie die Schrauben [09] nicht zu fest; die Schraubzwingen-
Einheit muss sich frei um die Schraube [08] drehen.
ES
Fije los conjuntos sujeciones de tornillo a los soportes
NOTA No apriete excesivamente los cierres [09]; el conjunto de sujeción de
tornillo debe girar libremente alrededor del perno [08]
PT
Prender as unidades de aperto aos suportes
NOTA Não apertar de mais os xadores [09]; a unidade de aperto deve rodar
livremente em torno do parafuso [08]
NL
Plaats de klemmen op de beugels
LET OP Draai de klemmen [09] niet te stevig aan; de klemmen moeten zich vrij
om de bout kunnen bewegen [08]
IT
Fissare i gruppi pinza alle stae
NOTA Non stringere eccessivamente gli elementi di serraggio [09]; il gruppo
pinza deve poter ruotare liberamente intorno alla vite [08].
EL
Ασφαλίστε τις διατάξεις σύσφιξης στους βραχίονες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μη βιδώνετε τα προσδετικά υπερβολικά [09], η διάταξη σύσφιξης
πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από τον κοχλία [08].
NO
Fest skrustikkene til brakettene
MERK Ikke trekk til festene [09] for hardt; skrustikken må kunne rotere fritt
rundt bolten [08]
DA
Fastgør skruestikkene til bøjlerne
BEMÆRK: Undgå at spænde beslagene [09] for meget. Skruestikket skal kunne
dreje frit omkring bolten [08].
SV
Säkra skruvstycksenheterna vid fästena
OBS!! Dra inte åt fästanordningarna [09] överdrivet mycket, då
skruvstycksenheten måste kunna rotera fritt kring bulten [08]
RU
Прикрепите зажимы к кронштейнам.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не затягивайте крепежные детали слишком туго [09];
зажимы должны свободно вращаться вокруг шурупа [08].
PL
Załóż bloki zaciskowe na wspornikach.
UWAGA Nie dokręcaj łączników [09] zbyt mocno, bloki zaciskowe muszą
swobodnie obracać się wokół śruby [08].
CS
Připevněte upínací sestavy ke konzolám
POZNÁMKA Neutahujte upínače [09] nadměrně, upínací sestava se musí
volně otáčet okolo šroubu [08].
TR
Mengene Birimini Desteklere Takma
NOT Birleştirme elemanlarını [09] gereğinden fazla sıkmayın; mengene birimi
cıvatanın [08] etrafında serbestçe dönmelidir
JP
ブラケットに万力アセンブリを固定してください。
注記:万力アセンブリがボルト[08]周辺を自由に回転できるように、留
め具[09]を締めすぎないでください。
MD
将虎钳总成稳固于吊架
注意请勿将紧固件[09]拧得过紧;虎钳总成应能绕螺栓[08]自由转动
3
6901-170071 <00>
[03]
[04]
[07]
[07]
EN
Install Cross Tubes
FR
Installer les traverses tubulaires
DE
Montieren der Querrohre
ES
Instale los tubos cruzados
PT
Instalar os tubos transversais
NL
Plaats de dwarsbuizen
IT
Installare i tubi trasversali
EL
Εγκαταστήστε τους εγκάρσιους σωλήνες
NO
Monter tverrørene
DA
Installer tværrørene
SV
Montera korsrören
RU
Установите поперечные трубки.
PL
Załóż rury poprzeczne.
CS
Namontujte příčné trubky
TR
Çapraz Boruları Takma
JP
クロスチューブを取り付けてください。
MD
安装交叉管。
[03]
[02]
4
6901-170071<00>
EN
CAUTION: Avoid potential injuries or
property damage! Ensure the safety bolts [10] are secure. Periodic tightening
may be required.
FR
ATTENTION ! Évitez de possibles
blessures corporelles ou dommages matériels ! Veillez à bien serrer les verrous
de sécurité [10]. Un resserrage périodique peut être requis.
DE
ACHTUNG Vermeiden Sie Verletzungen
und Sachschäden! Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsschrauben [10] fest
sind. Regelmäßiges Festziehen kann erforderlich sein.
ES
PRECAUCIÓN Evite posibles lesiones
o daños materiales! Compruebe que los pernos de seguridad [10] estén bien
sujetos. Es posible que tenga que apretarlos periódicamente.
PT
CUIDADO Evite potenciais danos físicos ou
materiais! Assegurar que os parafusos de segurança [10] estão presos. Poderá
ser necessário um aperto periódico.
NL
VOORZICHTIG Voorkom mogelijk
letsel of apparatuurschade! Zorg ervoor dat de veiligheidsbouten [10] stevig
op hun plaats zitten. Het kan nodig zijn deze regelmatig aan te draaien.
IT
AVVERTENZA Evitare la possibilità
di lesioni alle persone o danni alle cose! Vericare che i bulloni di sicurezza
[10] siano correttamente installati. Potrà essere necessario serrare i bulloni
periodicamente.
EL
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε πιθανούς
τραυματισμούς ή πρόκληση υλικών βλαβών! Βεβαιωθείτε ότι οι κοχλίες
ασφαλείας [10] είναι ασφαλείς. Μπορεί να απαιτείται βίδωμα κατά καιρούς.
NO
FORSIKTIG Unngå potensiell skade på
person eller materiell! Pass på at sikkerhetsboltene [10] sitter godt. Periodisk
tiltrekking kan være påkrevd.
DA
ADVARSEL: Undgå risiko for skader på
personer og inventar! Sørg for, at sikkerhedsboltene [10] sidder helt fast. Disse
skal muligvis spændes efter med jævne mellemrum.
SV
RSIKTIGHET! Undvik
eventuella personskador och materiella skador! Kontrollera att
säkerhetsbultarna [10] är ordentligt fästa. Regelbunden efterspänning kan
vara nödvändig.
RU
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Избегайте возможных травм или повреждений! Убедитесь, что
предохранительные шурупы [10] надежно закреплены. Возможно,
потребуется периодически подтягивать их.
PL
OSTROŻNIE Uwaga na możliwość
obrażeń i uszkodzenia sprzętu! Upewnij się, że śruby zabezpieczające [10]
zostały dokręcone. Być może co pewien czas trzeba je będzie dokręcać.
CS
STRAHA Zabraňte možným úrazům a
hmotným škodám! Ujistěte se, že zajišťovací šrouby [10] jsou pevně utažené.
Může být nutné šrouby pravidelně utahovat.
TR
KKAT yaralanmalara veya ürünün hasar
görmemesine dikkat edin! Emniyet cıvatalarını [10] sağlam takıldığından emin
olun. Periyodik olarak sıkıştırmak gerekebilir.
JP
注:ケガや破損が起こらないように注意してくだ
さい。安全ボルト[10]が固定されていることを確認してください。この
ボルトは定期的に締めなおす必要があります。
MD
注意避免潜在伤害或财产损坏!确保安全螺
栓[10]稳固。可能须定期紧固。
5
6901-170071<00>
6
[29]
EN
Adjust Monitor Position Adjust Level
CAUTION: Do not remove the Tension Nuts [T].
Removing the Tension Nuts may cause the television to fall, resulting in
property damage and possible personal injury.
FR
Ajuster la position du moniteur Ajuster le niveau
ATTENTION ! Ne pas enlever les écrous de tension
[T], ceci pourrait faire tomber le téléviseur et causer des dommages matériels
ou des blessures.
DE
Einstellen der Bildschirmposition Einstellen der Höhe
ACHTUNG Entfernen Sie nicht die [T] Spannmuttern.
Das Entfernen der Spannmuttern kann evtl. zum Herunterfallen des
Fernsehers und so zu Sachschaden und möglicherweise Personenschaden
führen.
ES
Ajuste la posición del monitor Ajuste el nivel
PRECAUCIÓN No quite las tuercas de tensión
[T]. Quitar dichas tuercas puede ocasionar la caída del televisor, lo que podría
tener como resultado daños a la propiedad y lesiones personales.
PT
Ajustar a posição do monitor Ajustar o nível
CUIDADO Não remova os porcas de tensão [T], pois
isso pode fazer com que a televisão caia, resultando em dano à propriedade e
possível ferimento pessoal.
NL
Beeldschermpositie bijstellen Niveau bijstellen
VOORZICHTIG Verwijder de spanningsmoeren
niet [T]. Het verwijderen van de spanningsmoeren kan de televisie doen
vallen, wat resulteert in materiële schade en mogelijk in persoonlijk letsel.
IT
Regolare la posizione dello schermo Regolare il livello
AVVERTENZA non rimuovere i dadi della
tensione [T]. La rimozione dei dadi della tensione potrebbe causare la caduta
del televisore, con conseguenti danni alle cose e possibili lesioni alle persone.
EL
Προσαρμόστε τη θέση της οθόνης Προσαρμόστε το επίπεδο
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αφαιρείτε τα περικόχλια τάσης
[T]. Η αφαίρεση των περικοχλίων τάσης μπορεί να προκαλέσει πτώση της
τηλεόρασης και να οδηγήσει σε υλική βλάβη ή τραυματισμό.
NO
Juster skjermstillingen Juster nivået
FORSIKTIG Strammeskruene må ikke ernes Hvis
strammeskruene ernes, kan ernsynet falle ned [T]. Dette innebærer fare for
personskade og materielle skader.
DA
Juster skærmpositionen Juster niveauet
ADVARSEL: Fjern ikke strammemøtrikkerne. Hvis du
erner strammemøtrikkerne kan tvet vælte og beskadige inventar og muligvis
personer.
SV
Justera bildskärmsläget Justera nivån
RSIKTIGHET!Ta inte bort spännmuttrarna
[T]. Om spännmuttrarna tas bort kan TVn lossna, vilket kan leda till
personskador eller skador på TVn.
RU
Отрегулируйте положение монитора Отрегулируйте наклон
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не
снимайте натяжные гайки [T]! Снятие натяжных гаек может повлечь за
собой падение телевизора, что приведет к повреждению имущества и,
возможно, к серьезной травме.
PL
Wyreguluj położenie monitora Wyreguluj poziomowanie
OSTROŻNIE : nie wolno zdejmować nakrętek
regulacyjnych [T]. Zdjęcie nakrętek regulacyjnych może doprowadzić
do upadku telewizora, a w konsekwencji do strat materialnych i obrażeń
cielesnych.
CS
Nastavení pozice monitoru Nastavení výšky
STRAHA Nedemontujte napínací matice [T].
V důsledku odšroubování napínacích matic může dojít k pádu televize a
následným škodám na majetku a možnému zranění osob.
TR
Monitörün Pozisyonunu Ayarlama Seviyeyi Ayarlama
KKAT Gerilim Somunlarını çıkarmayın [T]. Gerilim
Somunları çıkarılırsa, televizyon düşerek maddi hasara ve olasılıkla kişisel
yaralanmaya neden olabilir.
JP
モニターの位置を調整する水平になるように調節する
注:テンションナットを外さないでください[T]。テンショ
ンナットを外すと、テレビが落下して破損したりケガをしたりしする恐
れがあります。
MD
调节显示器位置调节程度
注意不要拆卸压紧螺母[T]。拆卸压紧螺母可能导致电视下
落,从而引发财产损毁和人身伤害风险。
6901-170071<00>
6-1
EN
Adjust Monitor Position
Adjust Left / Right Swivel
CAUTION: Avoid potential injuries or property
damage! Remove the safety bracket [B] only to adjust the swivel tension nut
[C]. Be sure to replace the safety bracket after adjusting the swivel tension nut.
The hex hole in the safety bracket must seat over the swivel tension nut.
FR
Ajuster la position du moniteur
Ajuster le pivotement gauche / droit
ATTENTION!Évitez de possibles blessures
corporelles ou dommages matériels ! Retirez la patte de xation [B]
uniquement pour ajuster l’écrou de tension de pivotement [C]. Vous devez
remplacer la patte de xation uniquement après avoir ajusté l’écrou de tension
de pivotement. Le trou hexagonal dans la patte de xation doit reposer
directement au-dessus de l’écrou de tension de pivotement.
DE
Einstellen der Bildschirmposition
Einstellen der Drehung nach links/rechts
ACHTUNG Vermeiden Sie Verletzungen und
Sachschäden! Entfernen Sie die Sicherungsklammer [B] nur, um die
Sicherungsmutter [C] nachzustellen. Bringen Sie die Sicherungsklammer
nach dem Nachstellen der Sicherungsmutter unbedingt wieder an. Das
Sechskantloch in der Sicherungsklammer muss über der Sicherungsmutter
sitzen.
ES
Ajuste la posición del monitor
Ajuste el ángulo hacia la izquierda / derecha
PRECAUCIÓN¡ Evite posibles lesiones o
daños materiales! Retire el soporte de seguridad [B] solamente para ajustar la
tuerca de tensión del ángulo de giro [C]. Asegúrese de sustituir el soporte de
seguridad después de ajustar la tuerca de tensión del ángulo de giro. El oricio
hexagonal del soporte de seguridad debe asentarse en la tuerca de tensión
del ángulo de giro.
PT
Ajustar a posição do monitor
Ajustar a rotação para a esquerda/direita
CUIDADO Evite potenciais danos físicos ou materiais!
Remover o suporte de segurança [B] apenas para ajustar a porca de tensão
da rotação [C]. Assegurar que o suporte de segurança é substituído depois
de se ajustar a porca de tensão da rotação. O furo sextavado no suporte de
segurança deve assentar por cima da porca de tensão da rotação.
NL
Beeldschermpositie bijstellen
Draaien naar links / rechts bijstellen
VOORZICHTIG Voorkom mogelijk letsel of
apparatuurschade! Verwijder de veiligheidsbeugel [B] enkel voor bijstelling
van de spanningsmoer voor het draaien. Plaats na het bijstellen van de
spanningsmoer de veiligheidsbeugel weer terug. Het zeskantig gat in de
veiligheidsbeugel moet over de spanningsmoer worden geplaatst.
IT
Regolare la posizione dello schermo
Regolare la rotazione verso sinistra o verso destra
AVVERTENZA Evitare la possibilità di lesioni
alle persone o danni alle cose! Rimuovere la staa di sicurezza [B] solo per
regolare il dado della tensione di rotazione [C]. Assicurarsi di rimettere la staa
di sicurezza in posizione dopo avere regolato il dado della tensione. Il foro
esagonale della staa di sicurezza deve trovarsi sopra il dado della tensione di
rotazione.
EL
Προσαρμόστε τη θέση της οθόνης
Προσαρμόστε την περιστροφή αριστερά/δεξιά
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή
πρόκληση υλικών βλαβών! Αφαιρέστε τον βραχίονα ασφαλείας [B] μόνο για
να προσαρμόσετε το περικόχλιο τάσης περιστροφής [C]. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
τοποθετήσει τον βραχίονα ασφαλείας στη θέση του αφού προσαρμόσετε το
περικόχλιο τάσης περιστροφής. Η εξαγωνική οπή στον βραχίονα ασφαλείας
πρέπει να θηλυκώσει πάνω από το περικόχλιο τάσης περιστροφής.
NO
Juster skjermstillingen
Juster venstre/høyre dreietapp
FORSIKTIG Unngå potensiell skade på person
eller materiell! Fjern sikkerhetsbraketten [B] bare for å justere dreietappens
strammemutter [C]. Pass på å sette sikkerhetsbraketten på plass når
strammemutteren er justert. Sekskanthullet i sikkerhetsbraketten skal sitte
over dreietappens strammemutter.
DA
Juster skærmpositionen
Juster drejning mod venstre/højre
ADVARSEL Undgå risiko for skader på personer og
inventar! Fjern kun sikkerhedsbøjlen [B], når du vil justere strammemøtrikken
til drejningen [C]. Sørg for at sætte sikkerhedsbøjlen på plads igen, når
du har justeret strammemøtrikken til drejningen. Det sekskantede hul i
sikkerhedsbøjlen skal sidde over strammemøtrikken til drejningen.
SV
Justera bildskärmsläget
Anpassa svängning – höger/vänster
FÖRSIKTIGHET! Undvik eventuella
personskador och materiella skador! Säkerhetsfästet [B] får endast avlägsnas
för justering av muttern för svängningsspänning [C]. Var noga med att sätta
tillbaka säkerhetsfästet efter att ha justerat muttern för svängningsspänning.
Det sexkantiga hålet i säkerhetsfästet måste vara placerat över muttern för
svängningsspänning.
RU
Отрегулируйте положение монитора
Отрегулируйте поворот налево / направо.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Избегайте возможных травм или повреждений! Снимайте
предохранительный кронштейн [В] только для того, чтобы
отрегулировать натяжение гайки поворотного механизма [C]. После
регулировки натяжения гайки поворотного механизма установите
предохранительный кронштейн обратно. Шестигранное отверстие
предохранительного кронштейна должно быть расположено над гайкой
поворотного механизма.
6901-170071<00>
6-2
EN
Adjust Monitor Position
Adjust Up / Down Tilt
NOTE Adjust the pitch tension by tightening or loosening the tension knobs
[D].
FR
Ajuster la position du moniteur
Ajuster l’inclinaison vers le haut / le bas
REMARQUE Ajuster la tension d’inclinaison en serrant ou
desserrant les boutons de tension [D].
DE
Einstellen der Bildschirmposition
Einstellen der Neigung nach oben/unten
HINWEIS Stellen Sie die Neigungsspannung durch Anziehen oder
Lösen der Spannknöpfe [D] ein.
ES
Ajuste la posición del monitor
Ajuste la inclinación hacia arriba / abajo
NOTA Ajuste la tensión de inclinación apretando o aojando los
mandos de tensión [D].
PT
Ajustar a posição do monitor
Ajustar a inclinação para cima / para baixo
NOTA Ajustar a tensão de inclinação apertando ou afrouxando os
botões de tensão [D].
NL
Beeldschermpositie bijstellen
Kanteling naar boven / beneden bijstellen
LET OP Stel de spanning in door de spanningsknoppen strakker of
losser te draaien [D].
IT
Regolare la posizione dello schermo
Regolare l’inclinazione verso l’alto o verso il basso
NOTA Regolare la tensione dell’inclinazione serrando o allentando
le manopole della tensione [D].
EL
Προσαρμόστε τη θέση της οθόνης
Προσαρμόστε την κλίση πάνω/κάτω
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προσαρμόστε την τάση βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας
τα κουμπιά τάσης [D].
NO
Juster skjermstillingen
Juster hellingen opp/ned
MERK Juster vinkelstrammingen ved å trekke til eller løsne
strammeknottene [D].
DA
Juster skærmpositionen
Justerer hældningen op/ned
BEMÆRK Tilpas vinkelstramningen ved at stramme eller løsne
spændingsgrebene [D].
SV
Justera bildskärmsläget
Anpassa lutning – uppåt/nedåt
OBS Justera lutningsvinkeln genom att dra åt eller lossa på
spänningsreglagen [D].
RU
Отрегулируйте положение монитора
Отрегулируйте наклон.
ПРИМЕЧАНИЕ Отрегулируйте натяжение путем затягивания
или ослабления круглых ручек [D].
PL
Wyreguluj położenie monitora
Wyreguluj pochylenie w górę / w dół.
UWAGA Wyreguluj opór regulacji nachylenia dokręcając lub
poluzowując pokrętła dociskające [D].
CS
Nastavení pozice monitoru
Nastavení náklonu nahoru/dolů
POZNÁMKA Nastavte napnutí náklonu utažením nebo povolením
stavěcích šroubů [D].
TR
Monitörün Pozisyonunu Ayarlama
Yukarı / Aşağı Eğim Ayarı
NOT Eğim gerilimini gerilim topuzlarını [D] sıkıp gevşeterek
ayarlayın.
JP
モニターの位置を調整する
上下傾斜の調整
注記調整ノブ[D]を締めたり緩めたりして、ピッチテンショ
ンを調整してください。
MD
调节显示器位置
调节上/下倾斜度
注意通过拧紧或松动张力旋钮[D]斜度张力。
6901-170071 <00>
EN
Milestone AV Technologies and its aliated corporations and subsidiaries (collectively,
Milestone), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim
that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for
every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information
contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone
makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein.
Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or suciency of the information con-
tained in this document.
FR
Milestone AV Technologies et ses sociétés aliées et ses liales (collectivement dénom-
mées « Milestone »), se sont eorcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone ne
garantit pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions ou varia-
tions. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation ou à l’utilisation de ce produit. Les
informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modications sans avertissement ou
obligation préalable quelconque. Milestone ne donne aucune garantie explicite ou implicite quant aux
informations contenues dans le manuel. Milestone n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude,
l’exhaustivité ou la susance des informations contenues dans ce document.
DE
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und Tochterge-
sellschaften (Sammelbegri: Milestone) sind um genaue und vollständige Abfassung dieser Anleitung
bemüht. Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen alle Details,
Bedingungen oder Varianten umfassen. Auch sind darin nicht alle Eventualitäten in Verbindung mit Mon-
tage oder Gebrauch dieses Produkts abgedeckt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
können ohne Ankündigung oder Verpichtung jeder Art geändert werden. Milestone haftet weder
ausdrücklich noch stillschweigend für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Milestone
übernimmt keine Haftung für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Informationen.
ES
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y liales (colectivamente Milestone)
tienen la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no sostiene que
la información que contiene cubra todos los detalles, condiciones y variaciones. Ni que contemple toda
posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información contenida
en este documento es susceptible de ser modicada sin aviso ni obligación de ningún tipo. Milestone no
hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la información contenida en él.
Milestone no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o suciencia de la información
contenida en este documento.
PT
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (colectivamente:
a Milestone), tencionam elaborar um manual exacto e completo. No entanto a Milestone não alega que
a informação no presente manual cubra todos os detalhes, condições ou alternativas Nem alega que o
manual descreva todas as possíveis situações de contingência em relação à instalação ou utilização deste
produto. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio ou obrigação
qualquer. A Milestone não oferece garantias de natureza alguma, expressa ou implícita, em relação à
informação contida no presente documento. A Milestone não assume responsabilidade pela precisão,
integridade ou suciência da informação contida neste documento.
NL
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen
(verder samen te noemen: MIlestone) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en
volledig mogelijk te maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding
een weergave vormt van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat
het rekening heeft gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het ge-
bruik van dit product. De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering zonder
dat Milestone verplicht is zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande enigerlei andere
verplichtingen heeft. Milestone doet geen enkele uitspraak van waarborg, hetzij expliciet of impliciet,
met betrekking tot de informatie die in deze montagehandleiding is opgenomen. Milestone aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid of adequatie van de informatie die
in dit document is opgenomen.
IT
Milestone AV Technologies e le sue società aliate e controllate (congiuntamente
denominate (Milestone) si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e completo.
Milestone, tuttavia, non rilascia alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute coprano tutti i dettagli,
le condizioni o le modiche, né che lo stesso preveda tutti i possibili imprevisti connessi all’installazione
o all’uso del presente prodotto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette
a modica senza preavviso od obbligo di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia,
espressa o implicita, circa le informazioni ivi contenute. Milestone declina ogni responsabilità in merito
all’accuratezza, completezza o sucienza delle informazioni contenute nel presente documento.
EL
Η Milestone AV Technologies και οι συνεργαζόμενες εταιρείες και θυγατρικές της (οι οποίες
συλλογικά αναφέρονται σαν Milestone), καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν εγχειρίδιο
να είναι ακριβές και άρτιο. Ωστόσο, η Milestone δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες, συνθήκες ή παραλλαγές. Επιπλέον, δεν μπορεί να προβλέψει
όλα τα απρόοπτα σχετικά με την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος αυτού. Οι πληροφορίες που
περιέχει αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση ή οποιουδήποτε είδους
υποχρέωση. Η Milestone δεν προβαίνει σε δηλώσεις εγγυήσεων, ρητών ή υποννοούμενων, όσον
αφορά τις πληροφορίες που περιέχει το παρόν. Η Milestone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια,
πληρότητα ή επάρκεια των πληροφοριών που περιέχει αυτό το έγγραφο.
NO
Milestone AV Technologies og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt
Milestone), har til hensikt å gjøre denne bruksanvisningen nøyaktig og fullstendig. Milestone hevder
imidlertid ikke at informasjonen i bruksanvisningen dekker alle detaljer, forhold eller variasjoner. Den
dekker heller ikke alle tenkelige muligheter hva angår montering eller bruk av produktet. Informasjonen
i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel og uten noen form for forpliktelser. Milestone
gir ingen fremstilling om garanti, uttrykt eller underforstått, angående informasjonen som gjengis her.
Milestone påtar seg ikke ansvar for hvor nøyaktig, fullstendig eller tilstrekkelig informasjonen i dette
dokumentet er.
DA
Milestone AV Technologies og dets associerede selskaber og datterselskaber (samlet,
Milestone), har til hensigt at gøre denne manual nøjagtig og fuldstændig. Dog hævder Milestone ikke
at informationen indeholdt heri dækker alle detaljer, betingelser eller variationer. Den formidler heller
ikke hver mulig uforudsete hændelse i forbindelse med installationen og brugen af produktet. Informa-
tionen indeholdt i dette dokument kan ændres uden varsel eller forpligtigelse af nogen art. Milestone
fremsætter ingen indsigelse for garanti, udtrykkelig eller underforstået, vedrørende informationen
indeholdt heri. Milestone påtager sig intet ansvar for nøjagtighed, fuldstændighed eller tilstrækkelighed
af informationen indeholdt i dette dokument.
SV
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet Mile-
stone), strävar efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone kan dock inte
garantera att den information som ges här är fullständig och att den täcker alla detaljer, tillstånd eller
variationer. Den täcker inte heller alla tänkbara möjligheter vad det gäller monteringen av produkten.
Informationen som ingår i detta dokument kan ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser
av något slag. Milestone gör inga föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående
informationen som ingår här. Milestone tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller
tillräcklig information som ingår i dokumentet är.
RU
Milestone AV Technologies и связанные с ней корпорации и дочерние предприятия
(упоминаемые здесь под общим названием Milestone) стремятся сделать это руководство точным
и полным. Однако Milestone не гарантирует, что содержащаяся в нем информация охватывает
все детали, условия и модификации. Кроме того, в нем рассматриваются не все возможные
нештатные ситуации, касающиеся установки и использования данного изделия. Информация,
содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и
каких-либо обязательств. Milestone не дает гарантии, как прямой, так и косвенной, относительно
содержащейся в нем информации. Milestone не несет ответственности за точность, полноту и
достаточность информации, содержащейся в данном документе.
PL
Zamiarem rmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i lii (nazwa
zbiorowa Milestone) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże rma Milestone
zastrzega, że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów, warunków lub wersji. Ani też
wszelkich innych możliwych okoliczności związanych z instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje
zawarte w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Mile-
stone nie składa żadnych zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie
informacji tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
CS
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně
nazývané Milestone) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone ovšem nijak
netvrdí, že informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti, podmínky nebo varianty.
Ani nezajišťuje veškeré možné eventuality, které mohou nastat ve spojení s instalací nebo používáním
tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo
jakýchkoli povinností. Společnost Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení
se zde obsaženými informacemi. Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo
dostatečnost informací, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
TR
Milestone AV Technologies, bağlı şirket ve yan kuruluşlar (tümü Milestone adıyla anılır) bu
kılavuzun doğru ve tam olarak hazırlanmasını hedeemektedir. Ancak, Milestone burada yer alan bilgile-
rin tüm ayrıntı, şart ve değişiklikleri içerdiğini ileri sürmez. Ayrıca, ürünün kurulumu ya da kullanımı ile
ilgili beklenmedik durumların tümü hakkında da bilgi vermez. Bu belgede yer alan bilgiler bildirilmeden
veya herhangi bir şekilde yükümlülük alınmadan değiştirilebilir. Milestone burada belirtilen bilgiler ile
ilgili yapılan açıklama veya imalar hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Milestone bu belgede yer alan
bilgilerin doğru, tam ve yeterli olduğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
JP
MilestoneAVTechnologiesおよびその関連会社と支店(総称してMilestone)は、本
説明書の内容が正確であり漏れがないよう万全を期しておりますが、あらゆる詳細、状態、バリ
エーションが本書に記載されているわけではありません。また、本製品の取り付けもしくは使用
に関し、起こり得るあらゆる不測の事態を説明しているわけでもありません。本書に記載された
情報は、予告またはその義務なしに変更されることがあります。Milestoneは本書の内容に関し
て、明示または黙示に関わりなく、一切の保証をいたしません。また、本書の情報の正確さ、完
全性、または十分性に関しても、一切の責任を負いかねます。
MD
MilestoneAVTechnologies及其联营公司和子公司(通称为“Milestone”)旨在
使本手册准确而完整。然而,Milestone无法断言此处所含信息包括所有详情、条件或变更。
Milestone也无法保证安装或使用本产品不会出现任何可能的意外。本文档所含信息如需变更,恕
不另行通知或承担任何义务。在此处所含信息内,无论明示或隐含,Milestone未做出任何保修陈
述。对于本文档所含信息的准确性、完整性或充分性,Milestone概不负责。
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23

Sanus Systems VisionMount VMSA Руководство пользователя

Категория
Аксессуары для плоских панелей
Тип
Руководство пользователя
Это руководство также подходит для

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ