Sanus Systems VLT15 Инструкция по применению

Категория
Кронштейны для крепления плоских панелей на стене
Тип
Инструкция по применению
6901-002022 <00>
4
SV
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR – SPARA DESSA ANVISNINGAR
Tack för att du har valt ett VisionMount väggfäste från Sanus Systems. VLT15
är utformad för  atskärmar på med en maxvikt på 68 kg (150 lbs). VLT15 är
justerbar och kan vinklas upp till -10°.
OBSERVERA Använd inte produkten för
andra ändamål än de som uttryckligen omnämns av Sanus Systems. Felaktig
montering kan leda till skador på föremål och personer. Om du inte förstår
beskrivningen eller är tveksam om monteringen är säker, ta kontakt med
kundtjänst eller en kvali cerad tekniker. Sanus Systems kan inte hållas
ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig montering,
felaktig hopsättning eller felaktig användning.
OBSERVERA De metalldelar som levererats
för väggmonteringen är inte till för väggar med metallregler eller väggar med
slaggbetongblock. Om du är osäker på hur väggen är uppbyggd, ta kontakt
med en installationsentreprenör. Entreprenören måste kontrollera att alla
monteringsmetoder eller järnvaror som inte levererats eller rekommenderats
av Sanus Systems är säkra. Väggen måste tåla minst 5 gånger bildskärmens
vikt inklusive väggfäste. Om du tvekar på om väggen är tillräckligt stark för att
hålla bildskärmen, ta kontakt med Sanus Systems Kundtjänst eller en behörig
entreprenör.
VARNING! Den här produkten innehåller smådelar
som kan förorsaka kvävning om de sväljs ned. Förvara dessa delar utom
räckhåll för barn!
OPT
Fastsättningsmaterial och bruksanvisning för olika monteringssätt ingår.
När du ser den här symbolen väljer du det monteringssätt som passar dina
behov. Inte allt fastsättningsmaterial kommer att användas.
RU
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ –
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ Благодарим вас за то, что вы выбрали
настенное крепление Sanus Systems VisionMount. Крепление VLT15
разработано для поддержки плоских панелей мониторов шириной
и весом не более 68 кг. Возможно регулирование крепления VLT15,
позволяющее добиться наклона в -10°.
ОСТОРОЖНО Не используйте
изделие для каких бы то ни было целей, конкретно не оговоренных
компанией Sanus Systems. Неправильная установка может привести
к повреждению имущества и травме. Если не понимаете данных
инструкций или сомневаетесь в безопасности установки, обратитесь в
центр обслуживания или вызовите квалифицированного подрядчика.
Sanus Systems не несет ответственности за ущерб и травмы, вызванные
неправильной установкой, сборкой и использованием.
ОСТОРОЖНО Входящие в комплект
крепежные металлоизделия не предназначены для стенок, построенных
из стоек из тонкостенных профилей и стенок из старых шлакобетонных
блоков. Если не уверены в типе стенки, проконсультируйтесь с
подрядчиком по установке. Установщик обязан проверить безопасность
метода установки и безопасность использования металлоизделий, не
поставляемых или не рекомендованных Sanus Systems. Стена должна
выдерживать нагрузку, в пять раз превышающую суммарный вес
монитора и крепления. Если у вас есть какие-либо сомнения в том, сможет
ли стена выдержать монитор, обратитесь в сервисный центр Sanus
Systems или к квалифицированному подрядчику.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В этом
изделии содержатся небольшие предметы, способные представлять
опасность для здоровья в случае их проглатывания. Держите эти
предметы вдали от маленьких детей!
OPT
Прилагаются металлоизделия и описание процедур для нескольких
конфигураций монтажа. Увидев этот символ, выберите правильную
конфигурацию, отвечающую вашим потребностям. Будут использоваться
не все металлоизделия.
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — NIE
WYRZUCAĆ Dziękujemy za wybranie ściennego uchwytu montażowego
VisionMount™  rmy Sanus Systems. W VLT15 jest zaprojektowany do obsługi
płaskich telewizorów o wadze do 68 kg (150 lbs). W VLT15 jest regulowane,
pozwalające -10 ° nachylenia.
UWAGA Nie wykorzystuj tego produktu do celów
innych niż wyraźnie określone przez  rmę Sanus Systems. Nieprawidłowa
instalacja może spowodować zniszczenie mienia lub obrażenia ciała.
Jeśli poniższe wskazówki nie są zrozumiałe lub masz wątpliwości co do
bezpieczeństwa instalacji, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub
wezwij wykwali kowanego wykonawcę. Firma Sanus Systems nie ponosi
odpowiedzialności za szkody i obrażenia będące wynikiem nieprawidłowego
mocowania, montażu czy użytkowania.
UWAGA Dostarczony osprzęt do montażu ściennego
nie jest przeznaczony do ścian o stelażu z pro li stalowych lub zbudowanych
ze starych pustaków żużlowych. W razie wątpliwości co do konstrukcji ściany
należy skonsultować się z wykonawcą instalacji, który powinien sprawdzić
bezpieczeństwo każdej metody montażu i użytego sprzętu, niedostarczonych
lub niezatwierdzonych przez  rmę Sanus Systems. Ściana powinna wytrzymać
obciążenie równe pięciokrotnej wadze telewizora wraz z uchwytem. W razie
wątpliwości, czy ściana utrzyma telewizor, skontaktuj się z obsługą klienta
rmySanus Systems lub wykwali kowanym wykonawcą.
OSTRZEŻENIE! Produkt zawiera małe
elementy, które grożą zadławieniem w razie połknięcia. Przechowuj je poza
zasięgiem małych dzieci!
OPT
Zestaw zawiera osprzęt i procedury montażowe dla różnych kon guracji.
Ten symbol nakazuje wybór odpowiedniej kon guracji. Nie cały osprzęt
zostanie wykorzystany.
CS
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – BEZPEČNĚ JE ULOŽTE
Děkujeme, že jste si vybrali nástěnný držák Sanus Systems VisionMount. Držák
VLT15 je navržen pro ploché monitory s úhlopříčkou a do hmotnosti 68 kg.
Držák VLT15 je nastavitelný, s náklonem -10°.
POZOR Používejte tento výrobek výhradně pro účel
výslovně stanovený výrobcem Sanus Systems. Nesprávná instalace může vést
k poškození majetku nebo zranění osob. Pokud těmto pokynům nerozumíte
nebo máte jakékoli pochybnosti ohledně bezpečnosti instalace, kontaktujte
oddělení služeb zákazníkům společnosti nebo zavolejte kvali kovaného
odborníka. Společnost Sanus Systems neodpovídá za poškození nebo zranění
způsobená nesprávnou instalací, montáží nebo použitím.
POZOR Dodaný materiál pro montáž na zeď není určen
pro montáž do kovových sloupů nebo starých zdí ze škvárových cihel. Pokud
si nejste jisti, z jakého materiálu se zeď skládá, obraťte se na smluvní montážní
rmu. Montér musí ověřit bezpečnost veškerých způsobů instalace nebo
použití součástek, které neposkytla nebo nedoporučila společnost Sanus
Systems. Zeď musí udržet až pětinásobek hmotnosti monitoru a držáku
dohromady. Pokud si nejste jisti, zda zeď monitor udrží, kontaktujte oddělení
služeb zákazníkům společnosti Sanus Systems nebo zavolejte kvali kovaného
odborníka.
VAROVÁNÍ! Tento výrobek obsahuje malé části,
které mohou v případě spolknutí představovat riziko zadušení. Tyto části
ukládejte mimo dosah malých dětí!
OPT
Součástí balení je montážní materiál a návod pro různé varianty upevnění.
Když uvidíte tento symbol, vyberte si správnou kon guraci, která vyhovuje
vašim potřebám. Nebude potřeba všechen montážní materiál.
6901-002022 <00>
10
1-1
1/8 in.
EN
Wood Stud Mounting
CAUTION: Avoid potential injuries or property
damage! Do not over-tighten the lag bolts [04]. Tighten the lag bolts [04]
only until the washers [05] are pulled against the wall plate [01]. Any material
covering the wall must not exceed 16 mm (5/8 in.).
FR
Fixation sur montants de bois
ATTENTION! Évitez de possibles blessures
corporelles ou dommages matériels ! Ne pas trop serrer les boulons tire-fond
[04]. Serrez les tire-fond [04] uniquement jusqu’à ce que les rondelles [05]
soient appuyées contre la plaque murale [01]. Tout matériel couvrant le mur ne
doit pas excéder 16 mm.
DE
Montage an einer Holzrahmenwand
ACHTUNG Vermeiden Sie Verletzungen und
Sachschäden! Ziehen Sie die Ankerschrauben [04] nicht zu fest an. Ziehen Sie
die Ankerschrauben [04] nur so weit an, bis die Unterlegscheiben [05] fest an
der Wandplatte [01] anliegen. Jegliches Material, das die Decke bedeckt, darf
16 mm nicht überschreiten.
ES
Montaje en caso de montantes de madera
PRECAUCIÓN ¡Evite posibles lesiones o daños
materiales! No apriete excesivamente los pernos [04]. Apriete los pernos [04]
sólo hasta que las arandelas [05] hagan tope contra la placa para la pared [01].
Cualquier material que recubra la pared no debe superar los 16 mm (5/8 pulg.)
PT
Montagem em Estruturas de Madeira
CUIDADO Evite potenciais danos físicos ou materiais!
Não apertar os parafusos sextavados em excesso [04]. Apertar os parafusos
sextavados [04] apenas até que as anilhas [05] sejam encostadas à placa de
parede [01]. Qualquer material que cubra a parede não deve exceder os 16
mm (5/8 pol.).
NL
Monteren aan een houtskeletmuur
VOORZICHTIG Voorkom mogelijk letsel
of apparatuurschade! Draai de schroeven niet te strak aan [04]. Draai de
schroeven [04] slechts aan totdat de ringen [05] tegen de muurplaat worden
geduwd [01]. Materiaal op de muur mag niet dikker zijn dan 16 mm.
IT
Installazione su muro con intelaiatura in legno
AVVERTENZA Evitare la possibilità di lesioni
alle persone o danni alle cose! Non serrare eccessivamente le viti [04]. Serrare
le viti [04] solo  no a quando le rondelle [05] vengono tirate contro la piastra
a muro [01]. Lo spessore del materiale di rivestimento della parete non deve
superare i 16 mm (5/8 pollice).
EL
Τοποθέτηση Ξύλινων Καρφιών
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή
πρόκληση υλικών βλαβών! Μη βιδώνετε τους κοχλίες υπερβολικά σφιχτά [04].
Βιδώστε τους κοχλίες [04] μόνο έως ότου οι δακτύλιοι [05] να τραβηχτούν
πάνω στην πλακέτα τοίχου [01]. Οποιοδήποτε υλικό που καλύπτει τον τοίχο
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16 mm (5/8 in.).
NO
Montering på tresøyle
FORSIKTIG Unngå potensiell skade på person eller
materiell! Ikke trekk sekskantboltene for hardt til [04]. Trekk sekskantboltene
[04] til bare så hardt at stoppskivene [05] trekkes inntil veggplaten [01].
Kledningen på veggen må ikke være mer enn 16 mm tykk.
DA
Montering på væg af (gips)plade lægter
ADVARSEL: Undgå risiko for skader på personer
og inventar! Undgå at overspænde mellemboltene [04]. Spænd kun
mellemboltene [04], indtil spændeskiverne [05] er trukket helt ind mod
vægpladen [01]. Eventuel vægbeklædning må højst være 16 mm tyk.
SV
Montering mot vägg med regelverk av trä
FÖRSIKTIGHET! Undvik eventuella
personskador och materiella skador! Spänn inte de franska träskruvarna
överdrivet mycket [04]. Spänn endast de franska träskruvarna [04] tills
skruvbrickorna [05] pressas mot väggplattan [01]. Eventuella material som
täcker väggen får inte överskrida 16 mm (5/8 tum).
RU
Монтаж деревянной стойки
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Избегайте
возможных травм или повреждений! Не следует слишком сильно
затягивать шурупы [04]. Затягивайте болты с квадратными головками
[04] только до тех пор, пока шайбы [05] не будут подтянуты к настенному
креплению [01]. Толщина покрытия стены не должна превышать 16 мм.
PL
Montaż na ścianie o szkielecie drewnianym
OSTROŻNIE Uwaga na możliwość obrażeń i
uszkodzenia sprzętu! Wkrętów montażowych [04] nie należy dokręcać za
mocno. Śruby [04] należy dokręcać tylko do momentu dociśnięcia podkładek
[05] do płyty ściennej [01]. Grubość materiału stanowiącego pokrycie ściany
nie może przekraczać 16 mm (5/8 cala).
CS
Montáž na dřevěný sloup
STRAHA Zabraňte možným úrazům a hmotným
škodám! Nadměrně neutahujte kotvicí šrouby [04]. Kotvicí šrouby [04]
utahujte jen do té míry, než se podložky [05] dotknou nástěnné desky [01].
Tloušťka prvků připevněných ke stěně nesmí přesáhnout 16 mm.
TR
Ahşap Saplama Montajı
DİKKAT Olası yaralanmalara veya ürünün hasar
görmemesine dikkat edin! Cıvataları gereğinden fazla sıkmayın [04]. Cıvataları
[04] yalnızca pullar [05] duvar plakasına [01] çekilene kadar sıkıştırın. Duvarın
kaplaması 16 mm’yi (5/8 inç) geçmemelidir.
JP
木製間柱に取り付け
注:ケガや破損が起こらないように注意してください。
グボルトを締めすぎないでください。ワッシャー [05] が壁面プ
レート
[01]にしっかりと取り付けられるまで、ラグボルト[04]
締めます。
壁を覆っている部材は16 mm(5/8インチ)を超えてはなりま
せん。
MD
木质螺栓安装
注意 避免潜在伤害或财产损坏!請勿將六角螺栓鎖得太緊!
只有在將墊圈 [05] 拉靠在牆板 [01] 上之後,才可以鎖緊六角螺栓 [04]
任何覆盖墙壁的材料厚度不应超过 16 毫米(5/8 英寸)。
OPT
6901-002022 <00>
12
1-2
5/16 in.
EN
Solid Concrete and Concrete Block Mounting
CAUTION: Avoid potential injuries or property damage!
Do not over-tighten the lag bolts [04]. Tighten the lag bolts [04] only until the
washers [05] are pulled against the wall plate [01]. Any material covering the
wall must not exceed 16 mm (5/8 in.). Be sure the anchors [06] seat  ush with
the block.
FR
Montage sur béton plein ou sur bloc de béton plein
ATTENTION! Évitez de possibles blessures
corporelles ou dommages matériels! Ne pas trop serrer les boulons tire-fond
[04]. Serrez les tire-fond [04] uniquement jusqu’à ce que les rondelles [05]
soient appuyées contre la plaque murale [01]. Tout matériel couvrant le mur ne
doit pas excéder 16 mm. Assurez-vous que les  xations a eurent [06] celui-ci.
DE
Montage an einer Wand aus Massivbeton oder Betonsteinen
ACHTUNG Vermeiden Sie Verletzungen und
Sachschäden! Ankerschrauben [04] nicht zu fest an. Ziehen Sie die
Ankerschrauben [04] nur so weit an, bis die Unterlegscheiben [05] fest an der
Wandplatte [01] anliegen. Jegliches Material, das die Decke bedeckt, darf
16 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher [06], dass die Dübel bündig mit
dem Block abschließen.
ES
Montaje en bloques de hormigón u hormigón simple
PRECAUCIÓN ¡Evite posibles lesiones o daños
materiales! No apriete excesivamente los pernos [04]. Apriete los pernos [04]
sólo hasta que las arandelas [05] hagan tope contra la placa para la pared [01].
Cualquier material que recubra la pared no debe superar los 16 mm (5/8 pulg.).
Asegúrese de que los anclajes [06] queden nivelados con el bloque.
PT
Betão armado e estrutura de blocos de betão
CUIDADO Evite potenciais danos físicos ou materiais!
Não apertar os parafusos sextavados em excesso [04]. Apertar os parafusos
sextavados [04] apenas até que as anilhas [05] sejam encostadas à placa de
parede [01]. Qualquer material que cubra a parede não deve exceder os 16
mm (5/8 pol.). Assicurarsi che i tasselli siano inseriti [06] a livello dei blocchi di
calcestruzzo.
NL
Bevestiging in massieve beton of in betonblokken
VOORZICHTIG Voorkom mogelijk letsel of
apparatuurschade! Draai de schroeven niet te strak aan [04]. Draai de schroeven
[04] slechts aan totdat de ringen [05] tegen de muurplaat worden geduwd
[01]. Ter a certeza que os pontos [06] de  xação cam bem alinhados com o
bloco.
IT
Montatura su calcestruzzo pieno o blocchi di calcestruzzo
AVVERTENZA Evitare la possibilità di lesioni alle
persone o danni alle cose! Non serrare eccessivamente le viti [04]. Serrare le viti
[04] solo  no a quando le rondelle [05] vengono tirate contro la piastra a muro
[01]. Lo spessore del materiale di rivestimento della parete non deve superare
i 16 mm (5/8 pollice). De ankers [06] dienen helemaal in het blok te worden
geplaatst.
EL
Στήριξη σε Συμπαγές σκυρόδεμα και Τσιμεντόλιθο
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή
πρόκληση υλικών βλαβών! Μη βιδώνετε τους κοχλίες υπερβολικά σφιχτά [04].
Βιδώστε τους κοχλίες [04] μόνο έως ότου οι δακτύλιοι [05] να τραβηχτούν
πάνω στην πλακέτα τοίχου [01]. Οποιοδήποτε υλικό που καλύπτει τον τοίχο δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 16 mm (5/8 in.). Dübellerin bloklara [06] çıkıntısız olarak
oturduğundan emin olun.
NO
Festing på hel betong og betongbyggeblokker
FORSIKTIG Unngå potensiell skade på person eller
materiell! Ikke trekk sekskantboltene for hardt til [04]. Trekk sekskantboltene
[04] til bare så hardt at stoppskivene [05] trekkes inntil veggplaten [01].
Kledningen på veggen må ikke være mer enn 16 mm tykk. Βεβαιωθείτε ότι τα
αγκύρια [06] είναι επίπεδα με τον τσιμεντόλιθο.
DA
Montering på solid beton og betonblok
ADVARSEL: Undgå risiko for skader på personer
og inventar! Undgå at overspænde mellemboltene [04]. Spænd kun
mellemboltene [04], indtil spændeskiverne [05] er trukket helt ind mod
vægpladen [01]. Eventuel vægbeklædning må højst være 16 mm tyk.
Убедитесь, [06] что фиксаторы установлены заподлицо.
SV
Montering på massiv betong och betongblock
FÖRSIKTIGHET! Undvik eventuella
personskador och materiella skador! Spänn inte de franska träskruvarna
överdrivet mycket [04]. Spänn endast de franska träskruvarna [04] tills
skruvbrickorna [05] pressas mot väggplattan [01]. Eventuella material som
täcker väggen får inte överskrida 16 mm (5/8 tum). Sørg for, at ankrene [06]
ugter helt med blokken.
RU
Установка на стене из бетона и бетонного блока
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Избегайте
возможных травм или повреждений! Не следует слишком сильно
затягивать шурупы [04]. Затягивайте болты с квадратными головками
[04] только до тех пор, пока шайбы [05] не будут подтянуты к настенному
креплению [01]. Толщина покрытия стены не должна превышать 16 мм.
Kontrollera att inte plastpluggarna [06] sticker ut utanför blocket.
PL
Montaż na ścianie betonowej lub z pustaków betonowych
OSTROŻNIE Uwaga na możliwość obrażeń i
uszkodzenia sprzętu! Wkrętów montażowych [04] nie należy dokręcać za
mocno. Śruby [04] należy dokręcać tylko do momentu dociśnięcia podkładek
[05] do płyty ściennej [01]. Grubość materiału stanowiącego pokrycie ściany
nie może przekraczać 16 mm (5/8 cala). Pass på at ankrene [06] sitter jevnt med
blokken.
CS
Montáž na betonovou stěnu a na stěnu z betonových tvárnic
STRAHA Zabraňte možným úrazům a hmotným
škodám! Nadměrně neutahujte kotvicí šrouby [04]. Kotvicí šrouby [04] utahujte
jen do té míry, než se podložky [05] dotknou nástěnné desky [01]. Tloušťka
prvků připevněných ke stěně nesmí esáhnout 16 mm. Upewnić się, że punkt
zaczepienia [06] jest na tym samym poziomie, co powierzchnia bloku.
TR
Beton ve Beton Tuğla Üzerine Montaj
DİKKAT Olası yaralanmalara veya ürünün hasar
görmemesine dikkat edin! Cıvataları gereğinden fazla sıkmayın [04]. Cıvataları
[04] yalnızca pullar [05] duvar plakasına [01] çekilene kadar sıkıştırın. Duvarın
kaplaması 16 mm’yi (5/8 inç) geçmemelidir. Ujistěte se, že hmoždinky [06] lícují
s tvárnicemi.
JP
コンクリートおよびコンクリートブロックの取り付け
注:ケガや破損が起こらないように注意してください。ラグ
ボルトを締めすぎないでください。ワッシャー [05] が壁面プレー
[01]にしっかりと取り付けられるまで、ラグボルト[04]を締めま
す。
壁を覆っている部材は16 mm(5/8インチ)を超えてはなりません。コ
ンクリートブロック壁の場合[06] 、ブロック面に留め具を付けてくださ
い。
OPT
6901-002022 <00>
14
2
EN
Optimize Tilt
The VLT15 brackets are con gured, depending on TV thickness, to optimize
the tilt of your TV. To achieve optimal tilt, measure the thickness of your TV and
then adjust the bracket’s tilt setting as follows:
If your TV is greater than or equal to 50.8 mm (2 in.) thick, you DO NOT
need to adjust the tilt setting. Proceed to step 3.
If your TV is less than 50.8 mm (2 in.) thick, you need to adjust the tilt
setting. Continue on with this step.
FR
Optimisation de l’inclinaison
Les supports VLT15 sont conçus pour optimiser l’inclinaison de votre téléviseur
selon son épaisseur. Pour atteindre l’inclinaison optimale, mesurez l’épaisseur
de votre téléviseur et réglez la position d’inclinaison du support comme ceci:
Si l’épaisseur de votre téléviseur est égale ou supérieure à 50,8 mm (2po)
vous n’avez PAS à régler la position d’inclinaison. Passez à l’étape 3.
Si l’épaisseur de votre téléviseur a moins de 50,8 mm (2po), vous devez
régler la position d’inclinaison. Poursuivez avec l’étape suivante.
DE
Neigungsoptimierer
Die Anschlussplatten der VLT15 werden abhängig von der Fernseherstärke
kon guriert, um die Neigung Ihres Fernsehers zu optimieren. Um die optimale
Neigung zu erhalten, messen Sie zuerst die Stärke Ihres Fernsehers, und
passen Sie anschließend die Neigungseinstellung der Anschlussplatte wie
folgt an:
Wenn Ihr Fernseher mindestens 50,8 mm breit ist, brauchen Sie die
Neigungseinstellung NICHT anpassen. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.
Wenn Ihr Fernseher schmaler als 50,8 mm ist, müssen Sie die
Neigungseinstellung anpassen. Fahren Sie weiter mit diesem Schritt fort.
ES
Optimizador de inclinación
Los soportes del VLT15 están con gurados para optimizar la inclinación del
televisor, según su espesor. Para lograr una inclinación óptima, mida el espesor
de su televisor y ajuste el soporte de la siguiente manera:
Si el espesor de su televisor es igual o superior a 50,8 mm (2 pulgadas),
NO es necesario ajustar el soporte. Continúe con el paso 3.
Si el espesor de su televisor es inferior a 50,8 mm (2 pulgadas), deberá
ajustar el soporte. Continúe con este paso.
PT
Otimizador de inclinação
Dependendo da espessura da TV, os suportes VLT15 são con gurados para
otimizar a inclinação da TV. Para obter a inclinação ideal, meça a espessura da
sua TV e ajuste a con guração de inclinação do suporte como a seguir:
Se a espessura de sua TV for maior ou igual a 50,8 mm, NÃO será
necessário ajustar a con guração de inclinação. Vá para a etapa 3.
Se a espessura de sua TV for menor que 50,8 mm, será necessário ajustar
a con guração de inclinação. Continue nesta etapa.
NL
Kantelingsoptimalisering
De VLT15-beugels zijn zo gecon gureerd, afhankelijk van de dikte van uw
tv, dat de kanteling van uw tv geoptimaliseerd kan worden. Voor optimale
kanteling dient de dikte van uw tv gemeten te worden en vervolgens de
kantelingsinstelling van de beugel als volgt te worden aangepast:
Als uw tv groter of gelijk is aan 50.8 mm (2 inches) dan dient u de
kantelingsinstelling NIET aan te passen. Ga naar stap 3.
Als uw tv kleiner is dan 50.8 mm (2 inches) dan dient u de kantelings
instelling aan te passen. Ga verder met deze stap.
IT
Ottimizzatore dell’inclinazione
Le sta e del VLT15 sono con gurate in base allo spessore del televisore, per
ottimizzare l’inclinazione del televisore stesso. Per ottenere l’inclinazione
ottimale, misurare lo spessore del televisore, quindi regolare l’inclinazione
delle sta e come segue:
Se il televisore è più spesso o uguale a 50,8 mm (2 pollici.), NON C’È
BISOGNO di regolare l’impostazione dell’inclinazione. Passare al passo 3.
Se il televisore è meno spesso o uguale a 50,8 mm (2 pollici), c’è bisogno
di regolare l’impostazione dell’inclinazione. Procedere con questo passo.
EL
Βελτιστοποίηση κλίσης
Οι βραχίονες VLT15 διαμορφώνονται ανάλογα με το πάχος της τηλεόρασης για
να βελτιστοποιηθεί η κλίση της τηλεόρασής σας. Για να επιτύχετε τη βέλτιστη
κλίση, μετρήστε το πάχος της τηλεόρασης και στη συνέχεια προσαρμόστε τη
ρύθμιση κλίσης του βραχίονα ως εξής:
Αν η τηλεόραση έχει πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 50.8 mm (2 in.), ΔΕΝ
χρειάζεται να προσαρμόσετε τη ρύθμιση κλίσης. Προχωρήστε στο βήμα
3.
Αν η τηλεόραση έχει πάχος μικρότερο από 50.8 mm (2 in.), πρέπει να
προσαρμόσετε τη ρύθμιση κλίσης. Συνεχίστε σε αυτό το βήμα.
NO
Vinkeloptimaliserer
VLT15-brakettene skal kon gureres i forhold til TV-apparatets tykkelse, for å
optimalisere vinkelen på TV-apparatet. Du oppnår optimal vinkel ved å måle
tykkelsen på TV-apparatet og deretter justere brakettens vinkelinnstilling på
følgende måte:
Hvis TV-apparatet har en tykkelse på over eller lik 50,8 mm (2 tommer),
behøver du IKKE å justere vinkelinnstillingen. Fortsett til trinn 3.
Hvis TV-apparatet har en tykkelse på under 50,8 mm (2 tommer), må du
justere vinkelinnstillingen. Fortsett videre med dette trinnet.
DA
Optimering af hældning
VLT15-beslag er indstillet til at sætte hældningen optimalt i forhold til TV-
apparatets dybde. Du kan  nde den optimale hældning ved at måle TV-
apparatets dybde og derefter justere som følger:
Hvis dit TV-apparatets dybde er større end eller lig med 50,8 mm. (2
tommer), har DU IKKE brug for at justere hældningen. Fortsæt til trin 3.
Hvis dit TV-apparatets dybde er mindre end 50,8 mm. (2 tommer), skal du
justere hældningen. Fortsæt med dette trin.
SV
Lutningsoptimering
VLT15-fästena är kon gurerade, beroende på tv:ns tjocklek, för att optimera
lutningen på din tv. För att få en optimal lutning, mät tjockleken på din tv och
anpassa sedan fästenas lutningsinställning enligt följande:
Om din tv är 50.8mm (2tum) tjock eller större behöver du inte ställa in
lutningen. Gå vidare till steg 3.
Om din tv är mindre än 50.8mm (2tum) måste du ställa in lutningen. Gå
vidare med detta steg.
RU
Метод оптимизации наклона
Кронштейны VLT15 регулируются в зависимости от толщины телевизора
для обеспечения оптимального наклона телевизора. Для получения
оптимального наклона замерьте толщину телевизора, а затем
отрегулируйте наклон кронштейна следующим образом:
Если толщина телевизора равна или больше 50,8 мм (2 дюйма), то
вам НЕ НУЖНО регулировать величину наклона. Перейдите к пункту
3.
Если толщина телевизора меньше 50,8 мм (2 дюйма), то вам нужно
отрегулировать величину наклона. Продолжайте действия согласно
этому пункту.
6901-002022 <00>
16
TV < 50.8 mm (2 in.)
EN
Adjust the tilt setting by turning the tilt
optimizer knobs [D] approximately 5 complete rotations.
Stop when you feel resistance.
NOTE: To ensure that your TV is balanced, turn the tilt
optimizer knobs [D] on both monitor brackets [02]/[03]
the same number of rotations.
FR
Réglez la position d’inclinaison en tournant le
bouton d’optimisation de l’inclinaison [D] environ 5 tours
complets. Arrêtez de tourner lorsque vous sentez de la
résistance.
REMARQUE: Pour vous assurer que votre téléviseur est
équilibré, tournez les boutons [D] optimiseurs d'inclinaison
sur les deux supports d’écran [02]/[03], en e ectuant le
même nombre de rotations.
DE
Passen Sie die Neigungseinstellung
mithilfe von ca. 5 vollständigen Umdrehungen der
Neigungsoptimiererknöpfe [D] an. Halten Sie an, wenn Sie
auf Widerstand stoßen.
HINWEIS: Um sicherzustellen, dass Ihr Fernseher richtig
ausgerichtet ist, drehen Sie die Neigungsoptimiererknöpfe
[D] an beiden Monitoranschlussplatten [02]/[03]
gleichmäßig.
ES
Ajuste el soporte dando aproximadamente
5 vueltas a la perilla de optimización de inclinación [D].
Deténgase al sentir resistencia.
NOT A: Para garantizar que el televisor esté equilibrado, gire
las perillas de optimización de inclinación [D] en ambos
soportes del monitor [02]/[03] la misma cantidad de veces.
PT
Ajuste a con guração de inclinação girando o
botão do otimizador de inclinação [D] aproximadamente
cinco voltas completas. Pare quando sentir resistência.
OBSERVAÇÃO: Para garantir que a TV está equilibrada, gire
os botões do otimizador de inclinação [D] em ambos os
suportes do monitor [02]/[03] o mesmo número de voltas.
NL
Pas de kantelingsinstelling aan door de
kantelingsoptimaliseringsknop [D] ongeveer 5 keer
helemaal rond te draaien. Stop wanneer u tegendruk voelt.
OPMERKING: Om uw tv uit te balanceren draait u de kante
lingsoptimaliseringsknoppen [D] aan beide schermbeugels
[02]/[03] een zelfde aantal keren.
IT
Regolare l’impostazione dell’inclinazione
girando completamente le manopole ottimizzatore di
inclinazione” [D] per cinque volte circa. Fermarsi non
appena si avverte resistenza.
NOT A: Per essere certi che il televisore sia bilanciato, dare
lo stesso numero di giri alle manopole di otttimizzazione
dell'inclinazione [D] situate su entrambe le sta e del
monitor [02]/[03].
EL
Προσαρμόστε τη ρύθμιση κλίσης
περιστρέφοντας τα κουμπιά βελτιστοποίησης κλίσης [D]
περίπου 5 πλήρεις περιστροφές. Σταματήστε όταν νιώσετε
αντίσταση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε ότι η τηλεόραση είναι
ισορροπημένη, στρέψτε τα κουμπιά βελτιστοποίησης
κλίσης [D] και στους δύο βραχίονες οθόνης [02]/[03] κατά
τον ίδιο αριθμό περιστροφών.
NO
Juster vinkelinnstillingen ved å vri knotten for
vinkeloptimering [D] ca. 5 hele omdreininger. Stopp når
du føler motstand.
MERK: Vri vinkelinnstillingsknottene [D] på begge
skjermbrakettene [02]/[03] like mange omdreininger, for
å sikre at TV-apparatet er i balanse.
DA
Juster vinklen ved at dreje
vinkeljusteringsknappen [D] ca. 5 hele omdrejninger.
Stop, når du mærker modstand.
BEMÆRK! Drej kapperne [D] til vinkeljustering på begge
skærmbeslag [02]/[03] rundt det samme antal gange.
SV
Ställ in lutningen genom att vrida
lutningsoptimeringsknapparna [D] ungefär 5 hela varv.
Sluta vrida när du känner motstånd.
OBS: För att se till att tv:n är balanserad, vrid
lutningsoptimeringsknapparna [D] på båda
bildskärmsfästena [02]/[03] samma antal varv.
RU
Отрегулируйте величину наклона,
повернув винт регулировки наклона [D] примерно
на 5 полных оборотов. Почувствовав сопротивление,
остановитесь.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы убедиться в том, что телевизор
находится в уравновешенном состоянии, поверните
винт регулировки наклона [D] на обоих кронштейнах
монитора [02]/[03] на одно и тоже число оборотов.
PL
Zmienić ustawienia nachylenia, przekręcając
pokrętło optymalnego ustawienia nachylenia [D]
pełnych 5 razy. Zatrzymać się w chwili wyczucia oporu.
UWAGA: Aby upewnić się, iż telewizor jest wyważony,
przekręcić pokrętło optymalnego ustawienia nachylenia
[D] na obu wspornikach monitora [02]/[03] o równą
ilość obrotów.
CS
Upravte nastavení náklonu otáčením kno íků
pro optimalizaci náklonu [D] asi o 5 celých otáček.
Zastavte, když cítíte odpor.
POZNÁMKA: Aby váš televizor byl vyvážený, otočte
kno íky pro optimalizaci náklonu [D] na obou držácích
monitoru [02]/[03] o stejný počet otáček.
TR
Eğim iyileştirici topuzları [D] yaklaşık 5 tam
tur çevirerek eğim ayarını yapın. Çevirmenin zorlaştığını
hissettiğiniz an durun.
NOT: Televizyonunuzun dengelendiğinden emin
olmak için monitör destekleri [02]/[03] üzerindeki
eğim iyileştirici topuzları [D] aynı miktarda olmak üzere
döndürün.
JP
傾斜最適化ノブ[D]を約 5 回転まわして傾
斜設定を調整します。抵抗を感じたら停止します。
注: テレビを平衡に保つには、両方のモニターブ
ラケット[02]/[03]の傾斜最適化ノブ[D]を同じ数だけ
回します。
MD
通过旋转竖向摆动优化旋钮 [D] 大约 5 个
整圈来调整竖向摆动设置。当感觉到有阻力时停止旋
转旋钮。
注意:为确保电视平衡,请将两个显示器支架 [02]/
[03] 上的竖向摆动优化旋钮 [D] 旋转相同的圈数。
[TV]
120
6901-002022 <00>
20
SV
Installera fästen
1. Innan du installerar fästena bör du fastställa bultdiametern på din tv och
vilken typ av tv du har:
för tv-apparater med plan/fri baksida, se steg 3-1.
för tv-apparater med ojämn/skrymmande baksida, se steg 3-2 eller 3-3.
Välj en av de installationsmöjligheter (3-2 eller 3-3) som använder
distansanordningar om du behöver extra utrymme för kablar, fördjupningar
eller utskjutande delar.
2. Installera fästena på tv:ns nedre del för att säkerställa en korrekt lutning.
3. Kontrollera att fästena sitter på samma höjd baktill på bildskärmen.
Standardkon gurationer visas. För specialinstallationer, kontakta kundtjänst.
OBSERVERA: Använd den kortaste kombination
av skruv och bricka som behövs för att avlägsna ev. hinder eller anpassa till
en böjd baksida. Om du använder beslag som är för långa kan bildskärmens
interna komponenter skadas.
RU
Установите кронштейны
1. Перед установкой кронштейнов определите требуемый диаметр
болтов для вашего телевизора и тип конструкции телевизора:
для телевизоров с плоской/без выступов задней панелью см. пункт
3-1.
для телевизоров с неровной/с выступами задней панелью см. пункт
3-2 или 3-3.
Если требуется дополнительное пространство, чтобы уложить кабель,
подогнать утопленные или выпуклые поверхности, см. один из вариантов
установки (3-2 или 3-3) с использованием втулок.
2. Установите кронштейны у нижней части телевизора, чтобы
обеспечить его нужный наклон.
3. Убедитесь в том, что кронштейны на задней части монитора
установлены на одном уровне.
На рисунке показаны стандартные конфигурации. Информацию о
нестандартных вариантах использования можно получить в отделе
технической поддержки.
ОСТОРОЖНО! Используйте максимально
короткий винт и прокладку, чтобы предотвратить возникновение
препятствий или подогнать изогнутую обратную сторону. Использование
слишком длинного крепежа может привести к повреждению внутренних
компонентов монитора.
PL
Montaż wsporników
1. Przed rozpoczęciem montażu wsporników, określić średnicę śruby
telewizora i typ telewizora:
Dla telewizorów z płaskim tyłem/bez przeszkód, patrz punkt 3-1.
Dla telewizorów z nieregularnym tyłem/z przeszkodami, patrz punkty 3-2
lub 3-3.
Jeżeli potrzeba będzie więcej miejsca na kable, wgłębienia lub występy, patrz
opcje montażowe (3-2 or 3-3) wykorzystujące dystanse.
2. Aby zapewnić odpowiednie nachylenie telewizora, należy zamontować
wsporniki blisko dołu telewizora.
3. Wsporniki z tyłu monitora muszą być wypoziomowane.
Na rysunku pokazano standardowe kon guracje. Informacje na temat
zastosowań specjalnych uzyskać można w Dziale Obsługi Klienta.
UWAGA: Aby usunąć wszelkie przeszkody lub
dopasować uchwyt do zaokrąglonego tyłu monitora, należy skorzystać z
możliwie najkrótszego połączenia wkrętów i podkładek dystansowych. Zbyt
długie oprzyrządowanie może spowodować uszkodzenie wewnętrznych
elementów monitora.
CS
Instalace konzol
1. Než nainstalujete konzoly, stanovte průměr šroubů pro váš televizor a
pro váš typ televizoru:
Pro televizory s plochou/nečlenitou zadní stěnou viz krok 3-1.
Pro televizory s nepravidelnou/členitou zadní stěnou viz krok 3-2 nebo
3-3.
Pokud potřebujete dodatečný prostor pro kabely, výklenky nebo výstupky,
podívejte se na jeden z instalačních doplňků (3-2 nebo 3-3), který používá
rozpěrky.
2. Nainstalujte konzoly blízko spodní strany televizoru, aby se televizor
správně nakláněl.
3. Zajistěte, aby konzoly na zadní straně monitoru byly v rovině.
Na obrázku jsou uvedeny standardní kon gurace. U speciálních aplikací se
obraťte na oddělení péče o zákazníky.
POZOR: Použijte co nejkratší kombinaci šroubu a
podložky, jaká je zapotřebí kpřekonání jakýchkoli překážek nebo kvůli
zakřivené zadní straně. Použití příliš dlouhého spojovacího materiálu by mohlo
způsobit poškození vnitřních komponent monitoru.
TR
Destekleri Monte Edin
1. Destekleri monte etmeden önce televizyonunuza takılan cıvata çapını ve
televizyonunuzun türünü saptayın:
Arkası düz/engelsiz televizyonlar için bkz. adım 3-1.
Arkası asimetrik/engelli televizyonlar için bkz. 3-2 veya 3-3.
Kablolar, girintiler veya çıkıntılar için fazladan yere ihtiyacınız varsa, ara
parçaların kullanıldığı montaj seçeneklerinden birine bakın (3-2 veya 3-3)
2. Televizyonun doğru eğimi almasını sağlamak için destekleri televizyonun
altına yakın bir yere yerleştirin.
3. Desteklerin monitörün arkasıyla aynı seviyede olduğundan emin olun.
Standart yapılandırmalar gösterilmektedir. Özel uygulamalar için Müşteri
Hizmetleri ile irtibata geçin.
DİKKAT: Engellerden kurtarmak veya eğimli yüzeye
monte edebilmek için en kısa vida - ara parçası kombinasyonunu kullanın. Fazla
uzun donanım kullanılması monitörünüzün dâhili parçalarına zarar verebilir.
JP
ブラケットの取り付け
1. ブラケットを取り付ける前に、テレビの種類に応じたボルト径を判
断します。
テレビの背面が平らで障害物がない場合、手順3-1を参照してくだ
さい。
テレビの背面が平らではなく障害物がある場合、手順3-2または3-3
を参照してください。
ケーブル、くぼみ、突起物を収める余分なスペースが必要な場合、スペ
ーサーを利用する取り付けオプション(3-2または3-3を参照してくださ
い。
2. テレビの下部付近にブラケットを取り付け、テレビの傾斜が適切で
あることを確認します。
3. ブラケットがモニター背面と水平になるようにしてください。
標準のハードウェア設定は図のとおりです。特殊なアプリケーションに
ついては、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
注: モニター取り付けの障害にならず、背面の湾曲に対応
するため、最小のネジとスペーサーを組み合わせて使用してください。
使用するハードウェアが長すぎる場合、モニター内部のコンポーネント
を破損する恐れがあります。
6901-002022 <00>
22
4x
M4
[07]
[13]
[20]
[21]
M5
[10]
[20]
M6 M8
[16]
[21]
3-1
EN
TVs with a Flat/Unobstructed Back
FR
Les téléviseurs dont l’arrière est plat ou sans obstruction
DE
Bei Fernsehern mit  acher/hindernisfreier Rückseite
ES
La parte posterior del televisor es plana o no presenta obstruc-
ciones
PT
Para TVs com a parte traseira plana/desobstruída
NL
Voor tvs met een vlakke achterkant zonder uitsteeksels
IT
Per televisori a dorso piatto/liberoo
EL
Για τηλεοράσεις με επίπεδη/χωρίς εμπόδια πλάτη
NO
TV-er med  ate/uhindrede baksider
DA
TV-apparater med  ad/uhindret bagside
SV
TV-apparater med plan/fri baksida
RU
для телевизоров с плоской/без выступов задней панелью см
PL
Dla telewizorów z płaskim tyłem/bez przeszkód
CS
Pro televizory s plochou/nečlenitou zadní stěnou
TR
Arkası düz/engelsiz televizyonlar için bkzr
JP
テレビの背面が平らで障害物がない場合
MD
对于后部平直/无阻挡物的电视
OPT
6901-002022 <00>
23
3-2
EN
TVs with Irregular/Obstructed Backs
FR
Les téléviseurs dont l’arrière est irrégulier ou obstrué
DE
Bei Fernsehern mit ungleichförmiger Rückseite mit Hindernis-
sen
ES
La parte posterior del televisor es irregular o presenta obstruc-
ciones
PT
Para TVs com a parte traseira irregular/obstruída
NL
Voor tvs met een ongelijkmatige achterkant/achterkant met
uitsteeksels
IT
Per televisori a dorso irregolare/ostruito
EL
Για τηλεοράσεις με ακανόνιστη/με εμπόδια πλάτη
OPT
M4
[08]
[14]
[20]
[21]
[22] [22]
[22]
[22]
[19]
[19]
[19]
[19]
M5
[11]
[20]
M6 M8
[17]
[21]
4x
NO
TV-er med uregelmessige baksider eller baksider med hindringer
DA
TV-apparater med irregulær/blokeret bagside
SV
Tv-apparater med ojämn/skrymmande baksida
RU
для телевизоров с неровной/с выступами задней панелью см
PL
Dla telewizorów z nieregularnym tyłem/z przeszkodami
CS
Pro televizory s nepravidelnou/členitou zadní stěnou
TR
Arkası asimetrik/engelli televizyonlar için bkz.
JP
テレビの背面が平らではなく障害物がある場合
MD
对于后部不规则/有阻挡物的电视
6901-002022 <00>
24
4x
3-3
EN
TVs with Irregular/Obstructed Backs
FR
Les téléviseurs dont l’arrière est irrégulier ou obstrué
DE
Bei Fernsehern mit ungleichförmiger Rückseite mit Hindernis-
sen
ES
La parte posterior del televisor es irregular o presenta obstruc-
ciones
PT
Para TVs com a parte traseira irregular/obstruída
NL
Voor tvs met een ongelijkmatige achterkant/achterkant met
uitsteeksels
IT
Per televisori a dorso irregolare/ostruito
EL
Για τηλεοράσεις με ακανόνιστη/με εμπόδια πλάτη
OPT
NO
TV-er med uregelmessige baksider eller baksider med hindringer
DA
TV-apparater med irregulær/blokeret bagside
SV
Tv-apparater med ojämn/skrymmande baksida
RU
для телевизоров с неровной/с выступами задней панелью см
PL
Dla telewizorów z nieregularnym tyłem/z przeszkodami
CS
Pro televizory s nepravidelnou/členitou zadní stěnou
TR
Arkası asimetrik/engelli televizyonlar için bkz.
JP
テレビの背面が平らではなく障害物がある場合
MD
对于后部不规则/有阻挡物的电视
M4
[09]
[15]
[20]
[21]
[23] [23]
[23]
[23]
[19]
[19]
[19]
[19]
M5
[12]
[20]
M6 M8
[18]
[21]
6901-002022 <00>
25
EN
Hang the TV onto the Wall Plate
HEAVY! You will need assistance with this step.
FR
Suspendez le téléviseur sur la plaque murale
TRÈS LOURD! Cette étape requiert deux personnes.
DE
Aufhängen des Fernsehgeräts an der Wandplatte
VORSICHT, SCHWER! Bei diesem Schritt werden Sie Hilfe benötigen.
ES
Cuelgue el televisor en la placa de la pared
¡PESADO! Necesitará ayuda para realizar esta operación.
PT
Suspenda a televisão na Placa de Parede
PESADO! Necessitará de ajuda nesta etapa.
NL
Hang de tv aan de muurplaat
ZWAAR! Voor het uitvoeren van deze stap is assistentie vereist.
IT
Appendere il televisore sulla piastra a muro
PESANTE! Per questa operazione, si avrà bisogno di aiuto.
EL
Αναρτήστε την τηλεόραση πάνω στην πλάκα τοίχου
ΒΑΡΥ! Θα χρειαστείτε βοήθεια σ’ αυτό το βήμα.
NO
Henge TV-en på veggplaten
TUNGT! Du vil trenge hjelp til denne operasjonen.
DA
Hæng tv’et på vægpladen
TUNGT! Du skal bruge hjælp, når du udfører dette trin.
SV
Häng TV:n på väggplattan
TUNGT! Du kommer att behöva hjälp under det här steget.
RU
Крепление телевизора к настенной пластине
БОЛЬШОЙ ВЕС! При выполнении данной операции вам понадобится
помощь.
PL
Zawieś telewizor na płycie ściennej
CIĘŻKIE! W tej czynności potrzebna będzie pomoc drugiej osoby.
CS
Zavěste televizor na nástěnnou desku
TĚŽKÉ! K tomuto kroku budete potřebovat pomocníka.
TR
TV’yi Duvar Plakasına Asma
AĞIR MALZEME! Bu aşamada yardıma ihtiyacınız vardır.
JP
テレビを壁面プレートに掛けます。
重量あり!この操作は2人で行ってください。
MD
将电视挂在墙壁托板上
支架臂很重! 该步骤需要协助。
4
[01]
[03]
[03]
[01]
[02]
6901-002022 <00>
27
6
EN
ProSet – Post Installation Leveling
FR
ProSet – Mise au niveau après l’installation
DE
ProSet – Ausrichten nach der Installation
ES
ProSet – Nivelación posterior a la instalación
PT
ProSet – Nivelamento pós-instalação
NL
ProSet – Waterpas plaatsen na de installatie
IT
ProSet – Livellamento dopo l’installazione
EL
ProSet – Ευθυγράμμιση μετά από την εγκατάσταση
NO
ProSet – Rettstilling etter installasjon
DA
ProSet – justering efter installation
SV
ProSet – utjämning efter installation
RU
ProSet – выравнивание после установки
PL
ProSet – Wyrównywanie poziomu po instalacji
CS
ProSet – vyrovnání po dokončení instalace
TR
ProSet – Montaj Sonrası Hizalama
JP
ProSet - インストール後の水平調整
MD
ProSet – 安装后校平
[24]
±1.25
o
±1.25
o
[02], [03]
± 12.7 mm
(.5 in.)
± 12.7 mm
(.5 in.)
± 12.7 mm
(.5 in.)
6901-002022 <00>
29
SV
ClickStand – hantering av kablar
7.1 För att placera din tv i ClickStand-position, dra ner lossningsnörena och dra
ut tv:n.
7.2 För att återigen placera tv:n i det säkra läget, dra upp ClickStand och dra in
tv:n.
OBSERVERA: När TV:n är i ClickStand-läge är den
inte säker.
Vi rekommenderar att du får hjälp med detta steg.
RU
Работа с креплением ClickStand и кабелями
7.1 Чтобы отвести телевизор от стены на креплении ClickStand, потяните
шнуры вниз, а телевизор – от крепления.
7.2 Чтобы вернуть телевизор в безопасное положение толкните ClickStand
вверх, а телевизор – к креплению.
ОСТОРОЖНО! В положении ClickStand
телевизор не зафиксирован.
Для выполнения данного действия рекомендуется воспользоваться
дополнительной помощью.
PL
ClickStand – Zarządzanie kablami
7.1 Aby umieścić telewizor w pozycji ClickStand, pociągnąć przewody luzujące
w dół a telewizor na zewnątrz.
7.2 Z powrotem umieścić telewizor w pozycji bezpiecznej, popchnąć Click-
Stand do góry i przycisnąć telewizor do ściany.
UWAGA: Telewizor w pozycji ClickStand nie jest bezpiec-
zny.
Przy wykonywaniu tych czynności zaleca się skorzystanie z pomocy innych
osób.
CS
ClickStand - uspořádání kabelů
7.1 Chcete-li umístit televizor do pozice ClickStand, táhněte uvolňovací kabely
směrem dolů a televizor ven.
7.2 Chcete-li vrátit televizor zpět do bezpečné pozice, zatlačte prvky ClickStand
nahoru a televizor dovnitř.
POZOR: Když je televizor vpoloze ClickStand, televizor
není vzajištěné poloze.
Pro tento krok doporučujeme použít něčí pomoc.
TR
ClickStand – Kablo Yönetimi
7.1 Televizyonunuzu ClickStand konumuna getirmek için çözme kablolarını
aşağı ve televizyonu dışarı doğru çekin.
7.2 Televizyonunuzu yeniden güvenli konuma getirmek için ClickStand’leri
yukarı ve televizyonu içeri itin.
DİKKAT: Televizyon, ClickStand konumundayken güvenli
değildir.
Bu adım için yardım almanız önerilir.
JP
ClickStand - ケーブル管理
7.1 テレビをClickStand位置にするには、リリースコードを下方向に引
き、テレビを壁面から手前に引きます。
7.2 テレビを安全な位置に戻すには、ClickStandを上方向に押して、テレ
ビを壁面に向かって押します。
注: テレビがClickStandの位置になっていると、テレビは
固定されていません。
この手順には手助けが必要です。
MD
ClickStand – 线缆管理
7.1 要将电视放置到 ClickStand 位置,向下拉动释放索,同时向外移动
电视。
7.2 要将电视放置到安全位置,向上推 ClickStands,同时向内移动电视。
注意 电视位于 ClickStand 位置时是不牢固的。
此步骤建议寻求帮助。
6901-002022 <00>
32
8
EN
Remove the TV from the Wall
To remove the TV from the wall plate, simultaneously pull release cords down
and TV out, and then lift the TV up and out away from the wall.
HEAVY! You will need assistance with this step.
FR
Retirer le téléviseur du mur
Pour retirer le téléviseur de la plaque murale, il faut tirer sur les câbles vers
le bas et sortir le téléviseur simultanément, puis soulevez le téléviseur en
l’éloignant du mur.
TRÈS LOURD! Cette étape requiert deux personnes.
DE
Entfernen Sie den Fernseher von der Wand
Um den Fernseher von der Wandplatte zu entfernen, ziehen Sie gleichzeitig
die Kabel nach unten und den Fernseher raus, und heben Sie den Fernseher
anschließend nach oben und von der Wand weg.
VORSICHT, SCHWER! Bei diesem Schritt werden Sie Hilfe benötigen.
ES
Retire el televisor de la pared
Para retirar el televisor de la placa mural, debe tirar los cables hacia abajo y
retirar el televisor, levante el aparato y extráigalo.
¡PESADO! Necesitará ayuda para realizar esta operación.
PT
Remova a TV da parede
Para remover a TV da placa de parede, puxe os  os para baixo e a TV para fora
ao mesmo tempo, para longe da parede.
PESADO! Necessitará de ajuda nesta etapa.
NL
De tv van de wand verwijderen
Om de tv van de wand te verwijderen dient u de ontgrendelingskoorden naar
beneden te trekken en vervolgens de tv omhoog en van de wand weg te
tillen.
ZWAAR! Voor het uitvoeren van deze stap is assistentie vereist.
IT
Rimuovere il televisore dalla parete
Per rimuovere il televisore dalla piastra a muro, tirare i cordoncini verso il basso
e simultaneamente il televisore verso l’esterno, quindi sollevare il televisore e
staccarlo dalla parete.
PESANTE! Per questa operazione, si avrà bisogno di aiuto.
EL
Αφαιρέστε την τηλεόραση από τον τοίχο
Για να αφαιρέσετε την τηλεόραση από την πλακέτα τοίχου, τραβήξτε τα
καλώδια απελευθέρωσης προς τα κάτω και στη συνέχεια σηκώστε την
τηλεόραση προς τα επάνω και μακριά από τον τοίχο.
ΒΑΡΥ! Θα χρειαστείτε βοήθεια σ’ αυτό το βήμα.
NO
Ta TV-apparatet ned fra veggen
TV-apparatet tas av veggplaten ved å trekke utløsersnorene ned, og deretter
løfte TV-apparatet opp og ut fra veggen.
TUNGT! Du vil trenge hjelp til denne operasjonen.
DA
Nedtagelse af TV-apparatet fra væggen
Du kan tage TV-apparatet ned fra vægpladen ved at skubbe ned på
udløserledningerne og derefter løfte TV-apparatet op og ud fra væggen.
TUNGT! Du skal bruge hjælp, når du udfører dette trin.
SV
Ta bort tv:n från väggen
För att ta bort tv:n från väggen, dra ner lossningssnörena och lyft sedan tv:n
upp och ut från väggen.
TUNGT! Du kommer att behöva hjälp under det här steget.
RU
Снимите телевизор со стены
Чтобы снять телевизор со стеновой пластины, потяните вниз за
отсоединяющие шнуры, приподнимите телевизор вверх, а затем потяните
от стены.
БОЛЬШОЙ ВЕС! При выполнении данной операции вам понадобится
помощь.
PL
Zdjąć telewizor ze ściany
Aby zdjąć telewizor z płyty ściennej, należy pociągnąć za przewody luzujące a
następnie podnieść telewizor w górę i od ściany.
CIĘŻKIE! W tej czynności potrzebna będzie pomoc drugiej osoby.
CS
Demontáž televizoru ze zdi
Chcete-li demontovat televizor ze zdi, táhněte uvolňovací kabely směrem dolů
a potom nakloňte televizor nahoru a ven směrem od zdi.
TĚŽKÉ! K tomuto kroku budete potřebovat pomocníka.
TR
Televizyonu Duvardan Sökün
Televizyonu duvar plakasından çıkarmak için çözme kablolarına asılın ve
ardından televizyonu yukarı kaldırıp duvardan sökün.
AĞIR MALZEME! Bu aşamada yardıma ihtiyacınız vardır.
JP
壁面からのテレビの取り外し
壁面プレートからテレビを取り外すには、リリースコードを下方向に引
き、テレビを壁面から離しながら上方向に持ち上げます。
重量あり!この操作は2人で行ってください。
MD
从墙壁上拆卸电视
要从壁板上拆卸电视,向下拉释放索,然后向上抬电视,使其脱离墙壁。
支架臂很重! 该步骤需要协助。
6901-002022 <00>
35
SV
Felsökning – ställa in lutningen
Innan du ställer in lutningen ska du placera tv:n i ClickStand-läget. När du har
ställt in lutningen placerar du tv:n i det säkra läget igen (se steg 7).
A. Om tv:n lätt lutar från väggen, men det är svårt att skjuta den
bakåt mot väggen kan du justera lutningen genom att vrida
lutningsoptimeringsknappen [D] medsols tills önskad lutning uppnås.
B. Om det är svårt at luta tv:n från väggen, men det är lätt att skjuta
den bakåt mot väggen kan du justera lutningen genom att vrida
lutningsoptimeringsknappen [D] motsols tills önskad lutning uppnås.
RU
Устранение неисправностей – Регулировка наклона
Перед регулировкой наклона установить телевизор в положение
ClickStand. После выполнения регулировки наклона снова установить
телевизор в фиксированное положение (см. пункт 7).
A. Если телевизор легко отклоняется от стены и при этом с трудом
прижимается к стене, установите оптимальный наклон, поворачивая
винт регулировки наклона [D] по часовой стрелке.
B. Если телевизор с трудом отклоняется от стены и при этом легко
прижимается к стене, установите оптимальный наклон, поворачивая
винт регулировки наклона [D] против часовой стрелки.
PL
Rozwiązywanie problemów – Regulacja ustawień nachylenia
Przed zmianą ustawień nachylenia, umieścić telewizor w pozycji ClickStand. Po
zakończeniu regulacji ustawień nachylenia, z powrotem umieścić telewizor w
pozycji bezpiecznej (patrz krok 7).
A. Jeśli telewizor łatwo odchyla się od ściany, ale trudno go do niej z
powrotem docisnąć, zmienić ustawienia nachylenia za pomocą pokrętła
optymalnego ustawienia nachylenia [D], zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, do osiągnięcia optymalnego nachylenia.
B. Jeśli telewizor trudno odchyla się od ściany, ale łatwo go do niej
z powrotem docisnąć, zmienić ustawienia nachylenia za pomocą
pokrętła optymalnego ustawienia nachylenia [D], przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, do osiągnięcia optymalnego nachylenia.
CS
Řešení problémů- Nastavení náklonu
Než nastavíte náklon, umístěte váš televizor do polohy ClickStand. Až
dokončíte nastavení náklonu, nastavte váš televizor zpět do pevné polohy (viz
krok 7).
A. Pokud se váš televizor snadno odklání od zdi, ale je těžké jej zatlačit zpět
ke zdi, upravte nastavení náklonu otáčením kno íku pro optimalizaci
náklonu [D] doprava, až dosáhnete optimálního náklonu.
B. Pokud se váš televizor obtížně odklání od zdi, ale je snadné jej
zatlačit zpět ke zdi, upravte nastavení náklonu otáčením kno íku pro
optimalizaci náklonu [D] doleva, až dosáhnete optimálního náklonu.
TR
Sorun Giderme – Eğim Ayarını Yapma
Eğim ayarını yapmadan önce televizyonunuzu ClickStand konumuna getirin.
Eğim ayarını yaptıktan sonra televizyonunuzu yeniden güvenli konuma getirin
(bkz. 7. adım).
A. Televizyonunuz duvarın aksi yönüne kolayca eğiliyor ancak duvara geri
itmesi zor oluyorsa eğim iyileştirici topuzu [D] saat yönünde çevirerek en
uygun eğimi elde edene kadar eğim ayarı yapın.
B. Televizyonunuz duvarın aksi yönüne zor eğiliyor ancak duvara geri itmesi
kolay oluyorsa eğim iyileştirici topuzu [D] saatin tersi yönde çevirerek en
uygun eğimi elde edene kadar eğim ayarı yapın.
JP
トラブルシューティング – 傾斜設定の調整
傾斜設定を調整する前に、テレビをクリックスタンドの位置にしてくだ
さい。傾斜設定の調整が終了したら、テレビを固定位置に戻します(ス
テップ 7 を参照)。
A. テレビが壁に対して傾斜させることが簡単に行えるけれども、壁に
押し戻すことが難しい場合、最適な傾斜設定を得るために、傾斜最
適化ノブ[D]を時計回りにまわして傾斜設定を調整します。
B. テレビが壁に対して傾斜させることが難しいけれども、壁に押し戻
すことが簡単に行える場合、最適な傾斜設定を得るために、傾斜最
適化ノブ[D]を反時計回りにまわして傾斜設定を調整します。
MD
故障排除 – 调整竖向摆动设置
在调整竖向摆动设置之前,先将电视放置到 ClickStand 位置。调整好竖
向摆动设置后,将电视恢复到安全位置(参见步骤 7)。
A. 如果将电视斜离墙面不费力,但将其推向墙面很费力,请按下列方法
调整竖向摆动设置:顺时针旋转竖向摆动优化旋钮 [D],直至达到最
佳竖向摆动设置。
B. 如果将电视斜离墙面很费力,但将其推向墙面不费力,请按下列方法
调整竖向摆动设置:逆时针旋转竖向摆动优化旋钮 [D],直至达到最
佳竖向摆动设置。
6901-002022 <00>
38
EN
Milestone AV Technologies and its a liated corporations and subsidiaries (collectively,
“Milestone”), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim
that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for
every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information
contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone
makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein.
Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or su ciency of the information con-
tained in this document.
FR
Milestone AV Technologies et ses sociétés a liées et ses  liales (collectivement dénom-
mées « Milestone »), se sont e orcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone ne
garantit pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions ou varia-
tions. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation ou à l’utilisation de ce produit. Les
informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modi cations sans avertissement ou
obligation préalable quelconque. Milestone ne donne aucune garantie explicite ou implicite quant aux
informations contenues dans le manuel. Milestone n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude,
l’exhaustivité ou la su sance des informations contenues dans ce document.
DE
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und Tochterge-
sellschaften (Sammelbegri : “Milestone”) sind um genaue und vollständige Abfassung dieser Anleitung
bemüht. Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen alle Details,
Bedingungen oder Varianten umfassen. Auch sind darin nicht alle Eventualitäten in Verbindung mit Mon-
tage oder Gebrauch dieses Produkts abgedeckt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
können ohne Ankündigung oder Verp ichtung jeder Art geändert werden. Milestone haftet weder
ausdrücklich noch stillschweigend für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Milestone
übernimmt keine Haftung für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Informationen.
ES
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y  liales (colectivamente “Milestone”)
tienen la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no sostiene que
la información que contiene cubra todos los detalles, condiciones y variaciones. Ni que contemple toda
posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información contenida
en este documento es susceptible de ser modi cada sin aviso ni obligación de ningún tipo. Milestone no
hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la información contenida en él.
Milestone no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o su ciencia de la información
contenida en este documento.
PT
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (colectivamente:
“a Milestone”), tencionam elaborar um manual exacto e completo. No entanto a Milestone não alega que
a informação no presente manual cubra todos os detalhes, condições ou alternativas Nem alega que o
manual descreva todas as possíveis situações de contingência em relação à instalação ou utilização deste
produto. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio ou obrigação
qualquer. A Milestone não oferece garantias de natureza alguma, expressa ou implícita, em relação à
informação contida no presente documento. A Milestone não assume responsabilidade pela precisão,
integridade ou su ciência da informação contida neste documento.
NL
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen
(verder samen te noemen: “MIlestone”) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en
volledig mogelijk te maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding
een weergave vormt van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat
het rekening heeft gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het ge-
bruik van dit product. De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering zonder
dat Milestone verplicht is zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande enigerlei andere
verplichtingen heeft. Milestone doet geen enkele uitspraak van waarborg, hetzij expliciet of impliciet,
met betrekking tot de informatie die in deze montagehandleiding is opgenomen. Milestone aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid of adequatie van de informatie die
in dit document is opgenomen.
IT
Milestone AV Technologies e le sue società a liate e controllate (congiuntamente
denominate (“Milestone”) si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e completo.
Milestone, tuttavia, non rilascia alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute coprano tutti i dettagli,
le condizioni o le modi che, né che lo stesso preveda tutti i possibili imprevisti connessi all’installazione
o all’uso del presente prodotto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette
a modi ca senza preavviso od obbligo di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia,
espressa o implicita, circa le informazioni ivi contenute. Milestone declina ogni responsabilità in merito
all’accuratezza, completezza o su cienza delle informazioni contenute nel presente documento.
EL
Η Milestone AV Technologies και οι συνεργαζόμενες εταιρείες και θυγατρικές της (οι οποίες
συλλογικά αναφέρονται σαν “Milestone”), καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν εγχειρίδιο
να είναι ακριβές και άρτιο. Ωστόσο, η Milestone δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες, συνθήκες ή παραλλαγές. Επιπλέον, δεν μπορεί να προβλέψει
όλα τα απρόοπτα σχετικά με την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος αυτού. Οι πληροφορίες που
περιέχει αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση ή οποιουδήποτε είδους
υποχρέωση. Η Milestone δεν προβαίνει σε δηλώσεις εγγυήσεων, ρητών ή υποννοούμενων, όσον
αφορά τις πληροφορίες που περιέχει το παρόν. Η Milestone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια,
πληρότητα ή επάρκεια των πληροφοριών που περιέχει αυτό το έγγραφο.
NO
Milestone AV Technologies og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt
“Milestone”), har til hensikt å gjøre denne bruksanvisningen nøyaktig og fullstendig. Milestone hevder
imidlertid ikke at informasjonen i bruksanvisningen dekker alle detaljer, forhold eller variasjoner. Den
dekker heller ikke alle tenkelige muligheter hva angår montering eller bruk av produktet. Informasjonen
i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel og uten noen form for forpliktelser. Milestone
gir ingen fremstilling om garanti, uttrykt eller underforstått, angående informasjonen som gjengis her.
Milestone påtar seg ikke ansvar for hvor nøyaktig, fullstendig eller tilstrekkelig informasjonen i dette
dokumentet er.
DA
Milestone AV Technologies og dets associerede selskaber og datterselskaber (samlet,
“Milestone”), har til hensigt at gøre denne manual nøjagtig og fuldstændig. Dog hævder Milestone ikke
at informationen indeholdt heri dækker alle detaljer, betingelser eller variationer. Den formidler heller
ikke hver mulig uforudsete hændelse i forbindelse med installationen og brugen af produktet. Informa-
tionen indeholdt i dette dokument kan ændres uden varsel eller forpligtigelse af nogen art. Milestone
fremsætter ingen indsigelse for garanti, udtrykkelig eller underforstået, vedrørende informationen
indeholdt heri. Milestone påtager sig intet ansvar for nøjagtighed, fuldstændighed eller tilstrækkelighed
af informationen indeholdt i dette dokument.
SV
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet “Mile-
stone”), strävar efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone kan dock inte
garantera att den information som ges här är fullständig och att den täcker alla detaljer, tillstånd eller
variationer. Den täcker inte heller alla tänkbara möjligheter vad det gäller monteringen av produkten.
Informationen som ingår i detta dokument kan ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser
av något slag. Milestone gör inga föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående
informationen som ingår här. Milestone tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller
tillräcklig information som ingår i dokumentet är.
RU
Milestone AV Technologies и связанные с ней корпорации и дочерние предприятия
(упоминаемые здесь под общим названием “Milestone”) стремятся сделать это руководство точным
и полным. Однако Milestone не гарантирует, что содержащаяся в нем информация охватывает
все детали, условия и модификации. Кроме того, в нем рассматриваются не все возможные
нештатные ситуации, касающиеся установки и использования данного изделия. Информация,
содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и
каких-либо обязательств. Milestone не дает гарантии, как прямой, так и косвенной, относительно
содержащейся в нем информации. Milestone не несет ответственности за точность, полноту и
достаточность информации, содержащейся в данном документе.
PL
Zamiarem rmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i  lii (nazwa
zbiorowa “Milestone”) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże  rma Milestone
zastrzega, że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów, warunków lub wersji. Ani też
wszelkich innych możliwych okoliczności związanych z instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje
zawarte w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Mile-
stone nie składa żadnych zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie
informacji tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
CS
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně
nazývané Milestone“) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone ovšem nijak
netvrdí, že informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti, podmínky nebo varianty.
Ani nezajišťuje veškeré možné eventuality, které mohou nastat ve spojení s instalací nebo používáním
tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo
jakýchkoli povinností. Společnost Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení
se zde obsaženými informacemi. Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo
dostatečnost informací, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
TR
Milestone AV Technologies, bağlı şirket ve yan kuruluşlar (tümü “Milestone” adıyla anılır) bu
kılavuzun doğru ve tam olarak hazırlanmasını hede emektedir. Ancak, Milestone burada yer alan bilgile-
rin tüm ayrıntı, şart ve değişiklikleri içerdiğini ileri sürmez. Ayrıca, ürünün kurulumu ya da kullanımı ile
ilgili beklenmedik durumların tümü hakkında da bilgi vermez. Bu belgede yer alan bilgiler bildirilmeden
veya herhangi bir şekilde yükümlülük alınmadan değiştirilebilir. Milestone burada belirtilen bilgiler ile
ilgili yapılan açıklama veya imalar hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Milestone bu belgede yer alan
bilgilerin doğru, tam ve yeterli olduğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
JP
Milestone AV Technologiesおよびその関連会社と支店(総称してMilestone)は、本
説明書の内容が正確であり漏れがないよう万全を期しておりますが、あらゆる詳細、状態、バリ
エーションが本書に記載されているわけではありません。また、本製品の取り付けもしくは使用
に関し、起こり得るあらゆる不測の事態を説明しているわけでもありません。本書に記載された
情報は、予告またはその義務なしに変更されることがあります。Milestoneは本書の内容に関し
て、明示または黙示に関わりなく、一切の保証をいたしません。また、本書の情報の正確さ、完
全性、または十分性に関しても、一切の責任を負いかねます。
MD
Milestone AV Technologies 及其联营公司和子公司(通称为“Milestone")旨在
使本手册准确而完整。 然而,Milestone 无法断言此处所含信息包括所有详情、条件或变更。
Milestone 也无法保证安装或使用本产品不会出现任何可能的意外。 本文档所含信息如需变更,恕
不另行通知或承担任何义务。 在此处所含信息内,无论明示或隐含,Milestone 未做出任何保修陈
述。 对于本文档所含信息的准确性、完整性或充分性,Milestone 概不负责。
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38

Sanus Systems VLT15 Инструкция по применению

Категория
Кронштейны для крепления плоских панелей на стене
Тип
Инструкция по применению

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ

Модели других брендов