Beurer GS 215 Руководство пользователя

Категория
Персональные весы
Тип
Руководство пользователя

Это руководство также подходит для

12
При попадании жидкости из аккумулятора на
кожу или в глаза необходимо промыть соответ-
ствующий участок большим количеством воды и
обратиться к врачу.
Опасность проглатывания мелких частей!
Маленькие дети могут проглотить батарейки и
подавиться ими. Поэтому батарейки необходимо
хранить в недоступном для детей месте!
Обращайте внимание на обозначение полярно-
сти: плюс (+) и минус (-).
Если батарейка потекла, очистите отделение для
батареек сухой салфеткой, надев защитные пер-
чатки.
Защищайте батарейки от чрезмерного воздей-
ствия тепла.
Опасность взрыва! Не бросайте батарейки в
огонь.
Не заряжайте и не замыкайте батарейки нако-
ротко.
Если прибор длительное время не используется,
извлеките из него батарейки.
Используйте батарейки только одного типа или
равноценных типов.
Заменяйте все батарейки сразу.
Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте
батарейки.
Выбрасывайте использованные, полностью раз-
ряженные батарейки в специальные контейнеры,
сдавайте в пункты приема спецотходов или в
магазины электрооборудования. Закон обя-
зывает пользователей обеспечить утилизацию
батареек.
Эти знаки предупреждают о
наличии в батарейках токсичных
веществ:
Pb = свинец,
Cd = кадмий,
Hg = ртуть.
В интересах защиты окружающей среды
по окончании срока службы следует утили-
зировать прибор отдельно от бытового
мусора. Утилизация должна производиться
через соответствующие пункты сбора в Вашей
стране. Прибор следует утилизировать согласно
Директиве ЕС по отходам электрического и
электронного оборудования – WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment). В случае
вопросов обращайтесь в местную коммунальную
службу, ответственную за утилизацию отходов.
Утилизировать упаковку всоответствии
спредписаниями поохране
окружающей среды.
Г
арантия/сервисное обслуживание
Б
олее подробная информация по гарантии/
сервису находится в гарантийном/сервисном
талоне,
к
оторый входит в комплект поставки.
Возможны ошибки и изменения
Q
Wskazówki ogólne
Maksymalne obciążenie wynosi 180 kg (396lb /
28 st), Dokładność 100g (0,2lb / 1 lb).
Czyszczenie: Wagę można czyścić zwilżoną ście-
reczką, na którą w razie potrzeby można nałożyć
trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno
zanurzać wagi w wodzie.
Wagę należy chronić przed wstrząsami, wilgocią,
kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami tempera-
tury oraz polami elektromagnetycznymi. Urządzenie
nie powinno znajdować się zbyt blisko źródeł ciepła.
Nie wolno stawać z jednej strony na krawędzi wagi
— waga może się przechylić!
Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci!
Waga nie jest przeznaczona do użytku komercyj-
nego.
W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowa-
nia naszych urządzeń prosimy o zwrócenie się do
sprzedawcy lub działu obsługi klienta firmy.
Przed złożeniem reklamacji należy zawsze sprawdzić
baterie i w razie potrzeby je wymienić
.
Naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez
serwis producenta lub autoryzowanego dystrybu-
tora.
Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub
oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skon-
taktować się z lekarzem.
Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia! Małe
dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić.
Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach
niedostępnych dla dzieci.
Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i
minus (-).
Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć ręka-
wice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie
suchą szmatką.
Baterie należy chronić przed nadmiernym działa-
niem wysokiej temperatury.
Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do
ognia.
Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
W przypadku niekorzystania z urządzenia przez
dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
Należy używać tylko tego samego lub równoważ-
nego typu baterii.
Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie
baterie.
Nie należy używać akumulatorów!
Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrab-
niać baterii.
20
PAP
1 / 1

Beurer GS 215 Руководство пользователя

Категория
Персональные весы
Тип
Руководство пользователя
Это руководство также подходит для

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ

Спросите документ