Beurer GS 213 Инструкция по применению

Категория
Персональные весы
Тип
Инструкция по применению
9
Patlama tehlikesi! Pilleri ateşle atmayın.
Piller şarj edilmemeli veya kısa devre yaptırılmamalı-
dır.
Cihazı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda pil-
leri pil bölmesinden çıkarın.
Yalnız aynı tip veya eşdeğer tip piller kullanın.
Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştirin.
Şarj edilebilir pil kullanmayın!
Pilleri parçalarına ayırmayın, açmayın veya parçala-
mayın.
Kullanılmış, şarjı tamamen boşalmış piller özel işa-
retli toplama kutularına atılarak, özel çöp alma yer-
lerine veya elektrikli cihaz satıcılarına teslim edilerek
bertaraf edilmelidir. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal
olarak sizin sorumluluğunuzdadır.
Bu işaretler, zararlı madde içeren
pillerin üzerinde bulunur:
Pb = Pil kurşun içeriyor,
Cd = Pil kadmiyum içeriyor,
Hg = Pil cıva içeriyor.
Çevreyi korumak için, kullanım ömrü
sona erdikten sonra cihazı ev atıklarıyla birlikte
elden çıkarmayın. Cihaz, ülkenizdeki uygun
atık toplama merkezleri üzerinden bertaraf edilebilir.
Cihazı hurda elektrikli ve elektronik eşya direktifine –
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili
sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.
Ambalajı çevreye saygılı şekilde bertaraf edin.
Garanti / Servis
Garanti ile ilgili talepleriniz için bölgenizdeki yet
-
kili satıcınıza veya bölgenizdeki şubeye başvurun
(“Uluslararası servis” listesine bakın).
Cihazı geri gönderirken faturanızın bir kopyasını ve
arızanın kısa açıklamasını ekleyin.
Aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:
1.
BEURER ürünlerinin garanti süresi 5 yıldır veya –
daha uzun ise – ilgili ülkede geçerli olan satın alma
tarihinden itibaren garanti süresi kabul edilir.
Garanti talebinde satın alma tarihi bir satış fişi veya
fatura ile belgelenmelidir.
2. Onarım (cihazın tamamı veya parçaları) garanti süre-
sinin uzamasını sağlamaz.
3. Garanti aşağıdakiler sonucu oluşan hasarlar için
geçerli değildir:
a. Usulüne uygun olmayan kullanım, örn. kullanım
talimatlarına uyulmaması.
b. Müşteri veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan
onarımlar.
c. Üreticiden müşteriye nakliye veya servis merke-
zine nakliye sırasında oluşan hasarlar.
d. Normal yıpranmaya uğrayan aksesuarlar (manşet,
piller vb.) için garanti geçerli değildir.
4. Cihaz hasar gördüğünde bir garanti talebi kabul
edilmesi durumunda da cihazın neden olduğu
doğrudan veya dolaylı netice kabilinden doğan
hasarlar için sorumluluk üstlenilmez.
Hata ve değişiklik hakkı saklıdır
RU Общие указания
Максимальная нагрузка составляет
180
кг
(396lb / 28 st), Цена деления 100 г (0,2lb /
1 lb
).
Чистка: весы можно протирать влажной тряп-
кой, при необходимости с применением моющего
средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не
мойте весы под проточной водой.
Весы следует предохранять от ударов, влажно-
сти, пыли, химикатов, сильных колебаний темпе-
ратуры, электромагнитных полей и не устанавли-
вать их вблизи источников тепла.
Никогда не вставайте на один край весов: Опас-
ность опрокидывания!
Не давайте упаковочный материал детям!
Не предназначены для коммерческого
использования.
Если у Вас имеются вопросы об использовании
нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к
Вашему продавцу или в сервисную службу.
Перед заявлением претензий проверьте и при
необходимости замените батарейки.
Ремонт должен производиться только сервисной
службой или авторизованными торговыми пред-
ставителями.
При попадании жидкости из аккумулятора на
кожу или в глаза необходимо промыть соответ-
ствующий участок большим количеством воды и
обратиться к врачу.
Опасность проглатывания мелких частей!
Маленькие дети могут проглотить батарейки и
подавиться ими. Поэтому батарейки необходимо
хранить в недоступном для детей месте!
Обращайте внимание на обозначение полярно-
сти: плюс (+) и минус (-).
Если батарейка потекла, очистите отделение для
батареек сухой салфеткой, надев защитные пер-
чатки.
Защищайте батарейки от чрезмерного воздей-
ствия тепла.
Опасность взрыва! Не бросайте батарейки в
огонь.
Не заряжайте и не замыкайте батарейки нако-
ротко.
Если прибор длительное время не используется,
извлеките из него батарейки.
Используйте батарейки только одного типа или
равноценных типов.
Заменяйте все батарейки сразу.
Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте
батарейки.
Выбрасывайте использованные, полностью раз-
ряженные батарейки в специальные контейнеры,
сдавайте в пункты приема спецотходов или в
магазины электрооборудования. Закон обя-
зывает пользователей обеспечить утилизацию
батареек.
20
PAP
1 / 1

Beurer GS 213 Инструкция по применению

Категория
Персональные весы
Тип
Инструкция по применению

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ

Спросите документ