Fagor SP-1250 Инструкция по применению

Категория
Фены для волос
Тип
Инструкция по применению

MOD.: SP-1250
ES 
PT  
EN 
FR
HU 
CS - 
SK - 
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
AR -
RO - MANUAL DE UTILIZARE
EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
DE 






A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
Producătorul isi rezerva dreptul de a modifica modelele descrise in prezentul manual de utilizare.
O k·t·ÛkÂv·Ût‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›ˆÌ· v· tpoooÈ‹Û› t· Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo O‰ËyÈÒv
.


SECADORES DE PELO / SECADORES DE CABELO / HAIR DRYERS /
SÈCHE-CHEVEUX / HAJSZÁRÍTÓ / SUŠI Č NA VLASY / ФЕНА /
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 
SECADORES DE PELO
 
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en
este manual de instrucciones
         
Marzo 2005
2005 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
/ USCATOR DE PAR / ¶I™∆O§AKIA MA§§IøN / HAARTROCKNER
16
BG
отклонява всякаква
отговорност за щети
в следствие на
неправилна употреба
или употреба,
различна от описаната в този
наръчник, както и за поправки от
неспециализиран персонал. В тези
случаи гаранцията се анулира.
В случай на повреда и/или не добро
функциониране, изключете го и не
се опитвайте да го поправяте.
Не използвайте апарата с мокри
ръце.
Не използвайте сешоара във ваната
или под душа, нито във влажни
помещения, нито в близост или
върху течности (над мивка или
вана, пълни с вода , например).
НЕ ПОТАПЯЙТЕ АПАРАТА,
НИТО КАБЕЛА, ВЪВ ВОДА И НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ДА СЕ ПРЪСКА С
КАПКИ ВОДА.
Когато сешоарът се ползва в
банята, изключвайте го от контакта,
когато приключите да работите с
него, тъй като близостта на водата
представлява опасност, дори когато
сешоарът е изключен.
Изключете апарата от контакта:
- ако не функционира добре;
- преди почистването му;
- след употреба.
Не дърпайте за кабела, за да
изключите.
Не навивайте кабела около
апарата.
Преди да включите или изключите
сешоара от контакта, уверете се,
че сте поставили прекъсвача на
позиция "0".
Не включвайте сешоара, ако:
- кабелът за захранването е
повреден;
- апаратът не е в перфектно
състояние;
- преди това е падал.
Не покривайте входа и изхода на
въздушната струя, когато апаратът
работи.
Не навивайте кабела около
апарата.
Прочетете целия наръчник и
го съхранете за по-нататъшни
справки – така ще избегнете
повреди и рискове, произтичащи
от неправилна употреба. Ако
дадете апарата на друго лице, не
забравяйте да включите и този
наръчник.
Преди да включите апарата,
уверете се, че напрежението на
електрическата мрежа във Вашия
дом съответства на посочената на
апарата.
След като го разопаковате,
уверете се, че апаратът е в добро
състояние.
Опаковъчният материал, като
найлоновите пликове, трябва да се
държат на недостъпни за децата
места.
Този апарат е за домашна употреба
и не следва да бъде използван за
цели, различни от описаните в този
наръчник.
Този апарт е проектиран за сушене
на човешка коса. Производителят
1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1. Прекъсвач I / 0 и ключ за избор
на Функции
2. Решетка на входа на въздушната
струя
3. Приставка за насочване на
въздушната струя
4. Халка за окачване
5. Бутон за избор на напрежение
Отстраняване на интерференциите:
Тоза апарат е проектиран в
съответствие Директивите за
отстраняване на интерференциите.
Електромагнитна съвместимост:
Този апарат е проектиран в
съответствие с Директивите за
електромагнитна съвместимост.
2. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
19
RU
от сети, так как его нахождение
вблизи воды представляет
опасность даже в том случае, если
фен выключен.
Не закрывать места входа и выхода
воздуха во время работы прибора.
Убедитесь, что выключатель
установлен в положение «0» раньше
чем вкючить или выключить фен.
Выключите фен из сети:
- если прибор работает не
нормально;
- прежде чем приступить к его
чистке;
- после использования.
Не выключайте фен из сети, дергая
за его шнур.
Не заматывайтк шнур вокруг фена.
Не включайте фен если:
- если его шнур имеет поврежден;
- прибор не находится в хорошем
состоянии;
- после падения фена.
В случае аварии или плохой
работы прибора, выключить фен
и не пытаться самостоятельно его
отремонтировать.
Чтобы не допустить, что волосы
повредят фен, не приближайте
черезмерно его к волосам.
Не допускайте пользование феном
детьми и инвалидов без присмотра.
Не ползуйтесь спрайтпми во время
пользования аппаратом.
Пользователь не должен
самостоятельно производить замену
электрическиго шнура. В случае
если он поврежден, необходимо
обратиться в соответсвующую
организацию, оговоренную
Фабрикантом.
Светящиеся индикаторы, не
превышают норм для лазерных
приборов IEC 824 -1, установленных
для приборов первого класса.
Этот прибор служит для домашнего
пользования и не должен
использоваться для других целей,
кроме описанных.
Этот аппарат предназначен
для сушки волос человека.
Производитель не несет
Прочесть полностью настоящие
руководство и сохранить его для
последующих консультаций.
Прежде чем использовать фен,
убедиться, что напряжение
электрической сети соответсвует,
указанному на приборе.
После распаковки убедиться,
что прибор находится в хорошем
состоянии.
Упаковочный материал, такой
как пластиковые кульки, должны
храниться в местах недоступных
для детей.
Не пользоваться аппаратом имея
влажные руки.
Не использовать фен в ванной или
душе, ни во влажных
помещениях, ни в близи
или над жидкостями
(например, ни над
умывальниками или
ванными, наполненными
водой).
Не погружайте фен и его шнур в
воду, не допускайте увлажнение
аппарата капельками воды.
При пользовании феном в ванной
после завершения сушки волос
прибор необходимо отключить
1. ОПИСАНИЕ
1. Переключатель I / O - селектор
2. Решетка входящего воздуха
3. Сопло
4. Кольцо для подвешивания фена
5. Переключатель напряжения
Отсутствие радиопомех: Этот
прибор изготовлен в соответсвии
с Директивами по не допущению
возникновения радиопомех.
Электромагнитная совместимость:
Этот прибор изготовлен в соответсвии
с Директивами по электромагнитной
совместимости.
2. ВАЖНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
20
ответсвенности из-за
неисправностей, возникших
по причине неправильного или
использования не по назначению, а
так же если прибор ремонтировался
не профессионально. В этих случаях
заводская гарантия анулируется.
Детям старше 8 лет и лицам с
ограниченными физическими,
психическими или сенсорными
возможностями, а также лицам с
недостаточным опытом и знаниями
разрешается пользоваться этим
прибором только под присмотром
или после инструктажа по
пользованию им с соблюдением
правил техники безопасности
и при условии, что такие лица
осознают опасности, связанные с
пользованием прибором. Прежде
чем наливать воду в устройство,
отключите устройство от сети.
Не позволяйте детям выполнять
пользовательские операции по
чистке и обслуживанию прибора без
присмотравзрослых.
Для повышения степени
безопасности использования
прибора рекомендуется
установка устройства защитного
отключения (УЗО) для силы
тока, не превышающей 30 мА.
Воспользуйтесь при этом советом
монтажника.
3. БЕЗОПАСНОТЬ
Фен не имеет защиты на случай его
перегрева (на пример, если пути выхода
и входа воздуха оказались закрытыми).
Если фен отключиться в процессе его
использования, установите выключатель
в положение «0» и подождите примерно
5 минут. Ликвидируйте причину
блокировки и вновь включите его.
4. ПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНОМ
После мытья волос их следует
вытереть полотенцем и расчесать.
Для ухода за волосами нельзя
использовать распыляющиеся
средства и легковоспламеняющиеся
химические средства.
Включите прибор в сеть и
выровняйте подставку. Установите
переключатель в положение, при
котором обеспечивается требуемая
температура и интенсивность подачи
воздуха.
Выключатель включения-
выключения (I/0) и переключатель
С помощью этого выключателя можно
включать и выключать прибор и
задавать объем воздуха и температуру.
0 = отсоединение.
1 = средняя температура; малая
интенсивность подачи воздуха.
2 = высокая температура; большая
интенсивность подачи воздуха.
Выбор величины напряжения: Прибор
этой модели можно подключать к сети
питания напряжением как 120 В, так и
230 В переменного тока.
Перед тем как пользоваться прибором,
необходимо удостовериться в том, что
выбранное напряжение совпадает
с напряжением в домашней сети,
так как в противном случае прибору
могут быть нанесены повреждения, не
поддающиеся ремонту.
5. ЧИСТКА
Прежде чем приступить к чистке,
отключите фен от сети.
Никогда не погружайте аппарат в
воду, не допускайте попадания влаги
во внутрь фена.
Решетку, через которую
осуществляется забор воздуха,
необходимо регулярно чистить
щеткой, удаляя пыль и волосы,
которые могут застревать в решетке.
Чистите наружные поверхности фена
слегка влажной ветошью и высушите
его сухой тканью.
Снимите насадки, чтобы их почистить.
21
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЬНОЙ
УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
После окончания
срока службы, данный
прибор не должен
утилизироваться вместе
с бытовыми отходами.
Он может быть передан
в специальные центры
дифференцированного сбора
отходов, находящиеся в ведомстве
муниципальных властей, или агентам,
работающим в данной сфере услуг.
Раздельная утилизация бытовых
электроприборов позволяет избежать
возможных негативных последствий
для окружающей среды и здоровья
людей, которые могут иметь место
вследствие неправильной утилизации, а
также позволяет повторно использовать
материалы, входящие в состав этих
приборов, и добиться, таким образом,
существенной экономии энергии и
ресурсов.
Чтобы подчеркнуть необходимость
раздельной утилизации, на
данном приборе нанесен знак,
предупреждающий о запрете
использования традиционных мусорных
контейнеров.
Для получения более подробной
информации свяжитесь с местным
органом власти или с магазином, где Вы
приобрели данный продукт.
29
6. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∆∏ ™ø™∆∏
¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∆ø¡ ∞¶√µ§∏∆ø¡
∏§∂∫∆ƒπ∫ø¡ ∫∞π ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫ø¡
™À™∫∂Àø¡
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ٷ
·ÛÙÈο ·ÔÚڛ̷ٷ. ªÔÚ›
Ó· ‰È·ÙÂı› Û ÂȉÈο
ΤÓÙÚ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
ÛÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó
·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË
‰È¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Èı·ÓÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›·
·fi ÙËÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ıÂÛË, ηıÒ˜ ηÈ
ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ ·fi Ù· ÔÔ›·
·ÔÙÂÏ›ٷÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fiÚˆÓ.
™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘
ηٷӷψً Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È
ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜
ÂÚÈÛÛ˘ÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
ʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ο‰Ô˘˜
·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÌÂ
ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ.
Να καθαριvζετε το εξωτερικοv της
συσκευηvς με εvνα ελαφραv βρεγμεvνο
πανιv και να τη στεγνωvνετε μεταv με
εvνα στεγνοv πανιv.
Να ξεμονταvρετε τα αξεσουαvρ
προκειμεvνου να τα καθαριvσετε.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34

Fagor SP-1250 Инструкция по применению

Категория
Фены для волос
Тип
Инструкция по применению

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ