Philips LX8500W/01 Инструкция по началу работы

Категория
Проигрыватели DVD
Тип
Инструкция по началу работы

Это руководство также подходит для

Skeócona instrukcja obsługi
Najpierw podłącz ...
... potem odtwarzaj
1 Przewód Scart
2 Antena FM
3 Antena MW
4 Instalacja głośników
5 Głośnik tylny (lewy)
6 Głośnik tylny (prawy)
7 Przedni głośnik (lewy)
8 Przedni głośnik (prawy)
9 Subwoofer AV
0 Głośnik środkow
Wskazówki:
Do odtwarzania płyt DVD potrzebne jest tylko jedno połączenie wideo z
odbiornikiem TV.
Jeśli odbiornik TV nie jest wyposażony w złącze SCART, należy go
podłączyć za pośrednictwem odpowiedniego gniazda wideo A lub B (kable nie
należą do wyposażenia).
Odtwarzanie płyty
Zestaw DVD i odbiornik TV muszą być połączone i włączone!
1 Naciśnij przycisk SOURCE w takim położeniu, aby na wyświetlaczu
pojawiło się wskazanie "DISC" (Płyta).
Przez kilka sekund świecić się będzie dioda DISC na pilocie.
2 Włącz odbiornik TV i ustaw prawidłowy kanał Video In.
Na ekranie odbiornika TV powinien wyświetlić się niebieski ekran odtwarzacza
DVD (jeżeli w odtwarzaczu nie ma płyt).
3 Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE 0 aby otworzyć szufladę
odtwarzacza, włóż płytę, a następnie ponownie naciśnij ten przycisk
w celu zamknięcia szuflady. Należy sprawdzić, czy płyta została ułożona
nadrukiem do góry. W przypadku płyt dwustronnych, strona, która ma być
odtwarzana powinna być zwrócona do góry.
4 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Jeśli wyświetlone zostanie menu płyty, dokonaj odpowiedniego wyboru za
pomocą przycisków 3 4 1 2 i naciśnij OK. Wybór funkcji umożliwiają również
przyciski numeryczne na pilocie. Postępuj zgodnie z instrukcjami w menu płyty.
5 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP Ç.
Brak obrazu!!
Sprawdź tryb AV (audio /wideo) odbiornika TV.
* Zazwyczaj kanał ten znajduje się pomiędzy najniższym i najwyższym kanałem i
może być oznaczony jako FRONT, A/V IN lub VIDEO.
* Można również przejść do kanału 1 odbiornika TV, a następnie naciskać
przycisk zmiany kanałów w dół do momentu znalezienia kanału wideo.
* Także pilot zdalnego sterowania odbiornika TV może być wyposażony w
przycisk lub przełącznik pozwalający na wybór różnych trybów wideo.
* Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi odbiornika TV.
Zaawansowane funkcje odtwarzania oraz funkcje
dodatkowe opisano w dołączonej do zestawu instrukcji
obsługi.
Детальное описание функций воспроизведения и описание
дополнительных функций содержится в прилагаемом
руководстве пользователя.
Краткое руководство
Сначала подключите ...
...затем воспроизводите
1 Кабель Scart
2 Проводная антенна FM
3 Рамочная антенна MW
4 Установка колонок
5 тыльная колонка (Левая)
6 тыльная колонка (Правая)
7 Передняя колонка (Левая)
8 Передняя колонка (Правая)
9 А/В-сабвуфер
0 Центральная колонка
Полезные советы
Для воспроизведения дисков DVD необходимо выполнить только одно
видеосоединение с телевизором.
Если у тлвизора нт разъма SCART, подсодинит тлвизор чрз
соотвтствующ видо содинни A или B (кабли н прилагаются).
Воспроизведение диска
Убедитесь, что микросистема DVD и телевизор соединены и
включены!
1 Нажмите кнопку SOURCE добейтесь появления на дисплее
"DISC".
На несколько секунд на пульте ДУ загорится ИНДИКАТОР ДИСКА.
2 Включите телевизор и выберите соответствующий режим
видеовхода. На телевизоре должен появиться фоновый экран (если в
системе DVD нет диска).
3 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE 0, чтобы открыть лоток для
диска и установить в нем диск, затем снова нажмите ту же
кнопку, чтобы закрыть лоток.
Убедитесь, что диск вставлен этикеткой вверх. Диски, записанные с обеих
сторон, вставляйте вверх стороной, которая будет проигрываться.
4 Воспроизведение начнется автоматически.
Если появилось меню диска, при помощи кнопок 3 4 1 2 сделайте
нужный выбор, для подтверждения нажмите OK. Можно также
использовать цифровую клавиатуру на пульте ДУ. Следуйте инструкциям,
приведенным в меню диска.
5 Для остановки воспроизведения нажмите STOP Ç.
Нет изображения !!
Проверьте, находится ли телевизор в режиме AV (Аудио/Видео).
* Обычно этот канал находится между самым нижним и самым высоким
каналами и обычно называется FRONT, A/V IN, или VIDEO.
* Можно также перейти к каналу 1 телевизора и нажимать кнопку канала
вниз до тех пор, пока вы не появится канал видеовхода.
* На пульте ДУ может находиться специальная кнопка или
переключатель для выбора различных видеорежимов.
* Подробности смотрите в руководстве своего телевизора.
Chcesz dowiedzieć się więcej o dostępnych ustawieniach i funkcjach?
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU i 1 2 3 4.
Zapoznaj się z rozdziałami “Czynności wstępne” i “Opcje w menu ustawiania
systemu” w instrukcji obsługi.
Brak dźwięku z tylnych głośników?
Za pomocą przycisku SURR wybierz opcję MULTI-CHANNEL (TRYB
WIELOKANAŁOWY).
Zakłócenia dźwięku z tylnych głośników?
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND, aby wybrać inny kanał transmisji.
Chcesz podnieść jakość dźwięku?
Naciśnij przycisk SOUND, aby wybrać jeden z dostępnych efektów cyfrowego
procesora dźwięku.
LUB/I
Naciśnij przycisk TREBLE lub BASS i VOL +-.
Zapoznaj się z rozdziałami “Czynności wstępne – Konfigurowanie kanałów głośników”
i “Ustawienia dźwięku” w instrukcji obsługi.
Интересуют другие параметры и функции ?
Нажмите кнопку SYSTEM MENU и 1 2 3 4.
См. главы “Первые шаги” и “Варианты меню настройки системы” в
руководстве пользователя.
Из задних динамиков не слышно звука ?
Нажмите SURR для выбора опции MULTI-CHANNEL (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ).
Искаженное звучание из задних громкоговорителей?
Нажмите и удерживайте кнопку SOUND (ЗВУК) для выбора другого
канала передачи.
Улучшить качество звука ?
Нажмите кнопку SOUND (ЗВУК) для выбора предопределенного
цифрового звукового эффекта.
ИЛИ/ и
Нажмите кнопку TREBLE ИЛИ BASS и VOL +-.
См. главы “Первые шаги – Настройка каналов колонок” и “Управление звуком”
в Руководстве пользователя.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9

Philips LX8500W/01 Инструкция по началу работы

Категория
Проигрыватели DVD
Тип
Инструкция по началу работы
Это руководство также подходит для

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ