AVENTICS Series 2005 G3 Accessories Инструкция по применению

Тип
Инструкция по применению
TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTA
2005 sorozat mágnesszelep elosztócső,
ATEX zóna 2-22
q
HU
LEÍRÁS
Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények:
A berendezés tervezése az ATEX irányelvekkel, valamint az
EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 és EN 13463-1
szabványokkal összhangban történt.
A készülék alkalmas II. kategóriába tartozó (3G kategória)
gázok, párák, vagy gőzök, és porok (3D kategória) miatt
robbanásveszélyes atmoszférában való üzemeltetésre.
Elektronikus vezérlésű működtetés esetén lásd az ATEX
G3/580 telepítési és karbantartási lapját.
Olvassa el és vegye gyelembe a „SPECIÁLIS HASZNÁLATI
KÖRÜLMÉNYEK” fejezetben leírt összes speciális körülményt.
Gázokat és porokat tartalmazó környezetben
történő használatról
Osztály:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc IP54 X vagy IP65 X
II 3D Ex t IIIB T85°C Dc IP54 X vagy
Ex t IIIC T85°C Dc IP65 X
Az X betű jelentése: A biztonságos használat tekintetében
lásd a speciális használati feltételeket.
SPECIÁLIS FELTÉTELEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ:
A készüléket olyan vezérlőszekrénybe kell beszerelni,
mely megfelel az IP54 vagy IP65 védelmi osztálynak és
a következő szabványoknak EN 60079-0, EN 60079-7 és
EN 60079-31.
Az ASCO Numatics komponensei csupán az adattáblán,
illetve a dokumentációban meghatározott műszaki jellemzők
tartományán belül használhatók.
A szekrény belső hőmérséklete nem mehet -20 °C alá és
nem haladhatja meg a +46 °C-ot. A szekrény tervezésénél
gyelembe kell venni a környezet minimális és maximális
hőmérsékletét, továbbá a teljes elektromos felszerelés
áramfogyasztását.
Csak a disztribútor ATEX áll rendelkezésre pótalkatrészként.
A cseretermék beszerelése után végezze el a test folyama-
tossági tesztjét. Az elektromos csatlakozás biztosításáért
használjon csiszolópapírt az elosztó egyik külső felületén
a festék helyi eltávolításához.
Ne szereljen szét egyetlen alkotórészt sem.
Ellenkező esetben nem hivatkozhat a gyártó felelősségére.
A gyorsillesztésű csatolás felszerelésének feltétele szintén
egy tömegfolytonossági próba elvégzése.
Be kell tartani az IP54 és IP65 szabványok védettségre
vonatkozó előírásait, amikor az alkotórészt a szekrénybe
beszereli. Ellenőrizze, hogy az összes külső rögzítő és csat-
lakozás (elektromos és pneumatikus) tömítettsége megfelel
az IP szabvány szerinti védettségi szintjének.
Energiával töltött állapotban ne válassza szét a csat-
lakozásokat
A védőföldelő vezeték keresztmetszete meg kell hogy felel-
jen a tápvezeték minimális keresztmetszetének. Győződjön
meg róla, hogy a készülék és a vezérlőszekrény közt kábel
segítségével létesített ekvipotenciális kapcsolat van.
Az elektromos csatlakozásokat a meglazulás és megcsa-
varodás elkerülése érdekében képzett szakembernek kell
kiépítenie. Üzem közben az elektromos csatlakozások biztos
kontakt nyomással kell hogy rendelkezzenek.
A dugaszoló csatlakozókat reteszelő mechanizmusokkal vagy
súrlódási szikrázás elleni védelemmel kell rögzíteni, az EN
60079-15 szabványnak megfelelően.
Használat közben a tápfeszültség nem haladhatja meg
a 26,4 VDC értéket.
Védelmet kell biztosítani, hogy a tápfeszültség ne haladja
meg a nominális feszültség 140%-át.
Ne lépje túl a kon guráció esetében megengedett maximális
vezérlőszelep számot:
μέγιστη πηνία
bemeneti
modulok
(G3)
0
22
1
20
2
18
3
16
4
14
25 tűs Sub-D
37 tűs Sub-D
1-32 Terminal Strip
12 tűs kerek
15 tűs kerek
22 tűs kerek
14
elektrosztatikus feltöltődés veszélye:
Tegyen óvintézkedéseket, mellyel kiküszöbölhetők a mágne-
ses mezők okozta kóboráramok.
Kerülje a készüléken az elektrosztatikus feltöltődést.
A rezgésvédelemnek meg kell felelnie az EN 60068-2-6
szabványnak: 10...60 Hz esetében 0,15 mm; 2 g gyorsulás
60...500 Hz esetében
CSATLAKOZATÁSOK
Csatlakoztassa az összes portot mely kapcsolatba léphet
a folyadékokkal.
Tisztítsa ki a készülék összeköttetésére szolgáló vezetékeket.
• Győződjön meg róla, hogy a csöveket a megfelelő portokhoz
csatlakoztassa (1: nyomásellátás/2,4: nyomás portok/3,5:
kivezető portok). Figyelje meg a folyadékáramlás irányát.
• Csak a mellékelt csatlakoztató eszközöket használja.
Gondoskodjon róla, hogy idegen anyag ne kerülhessen be
a körbe, különösen a szivárgásmentesítéskor ügyeljen erre.
A mágnesszelepek manuális felülvezérlése lehetővé teszi,
hogy elektromos áram nélkül is üzemeltethesse a szelepeket.
Gondoskodjon a csövek megengedett hajlítási sugarának
betartásáról; ne korlátozza a folyadékkeringető portokat.
A csövek és csatlakozóelemek nem fejthetnek ki erőt,
torziós erőt, feszítő erőt a készülékre.
• A megfelelő eszközöket használja és a szerszámokat a le-
hető legközelebb helyezve a csatlakozási pontokhoz.
• A csőcsatlakozások meghúzásakor gondoskodjon a javasolt
nyomaték használatáról.
A csatlakozásokat szakemberrel, megbízható módon kell
kialakítani.
OPERATION
A személyi sérülés és az anyagi kár veszélyének elkerü-
lése érdekében ne érintse meg a szeleptekercset. A te-
kercs normál üzemi körülmények között is felforrósodhat.
Ha a mágnesszelep könnyen megközelíthető helyen van,
el kell látni a véletlen érintés megakadályozását szolgáló
védelemmel.
Инструкция по установке и обслуживаниюSolenoid
Solenoid valve manifold 2005 Series,
ATEX zone 2-22
q
RU
ОПИСАНИЕ
Важнейшие требования по охране труда и технике безопасности:
Аппарат разработан в соответствии с требованиями, изложенными
в директиве ATEX и стандартах EN 60079-0, EN 60079-15,
EN 60079-31 и EN 13463-1.
Данное устройство предназначено для установки в потен-
циально взрывоопасных атмосферах. создаваемых газами,
парами и аэрозолями группы IIII (категория 3G), а также
пылью (категория 3D).
При работе с электронной системой управления ознакомьтесь с ин-
струкцией по установке и техобслуживанию электроники G3/580 ATEX.
Убедитесь в том, что вы хорошо понимаете все особые
условия эксплуатации, описанные в разделеОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ”.
Применение в среде газа и пыли
Классификация:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc IP54 X или IP65 X
II 3D Ex t IIIB T85°C Dc IP54 X или
Ex t IIIC T85°C Dc IP65 X
Значение буквы X: Ознакомьтесь с особыми условиями
для безопасной эксплуатации.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Данное устройство должно быть установлено в шкафу
электроавтоматики со степенью защиты IP54 или IP65
в соответствии со стандартами EN 60079-0, EN 60079-7
и EN 60079-31.
Компоненты ASCO Numatics предназначены для применения
в рамках технических характеристик, указанных на паспорт-
ной табличке или в документации.
Температура внутри шкафа не должна быть ниже –20 °C
или выше +46 °C. При конструировании и выборе размеров
шкафа должны учитываться минимальная и максималь-
ная температуры окружающей среды, а также общее
энергопотребление всего электрооборудования.
В составе комплекта запчастей поставляется только
распределительная коробка ATEX.
После сборки изделия с использованием сменных деталей
выполните проверку непрерывности массы. С помощью
наждачной бумаги удалите краску с небольшой части одной
из внешних поверхностей корпуса распределительной
коробки, чтобы обеспечить электрический контакт.
Запрещается производить разборку любого другого компонента.
В противном случае производитель не несет никакой ответ-
ственности при предъявлении претензий с вашей стороны.
При использовании быстроразъемных соединений следует
также выполнить проверку на непрерывность массы.
Убедитесь, что при установке компонента в шкаф использу-
ется степень защиты IP54 или IP65. Убедитесь, что затяжка
всех внешних креплений и соединений (электрических и
пневматических) соответствует степени защиты IP.
демонтаж разъемных штепсельных соединений при
подключенном питании запрещен
Площадь сечения проводника защитного заземления должна
быть равна минимальному сечению провода электроснабже-
ния. Убедитесь в наличии эквипотенциального соединения
между аппаратом и шкафом электроавтоматики.
Электрические соединения должны устанавливать квалифи-
цированные специалисты с тем, чтобы избежать быстрого
ослабления или переплетения электрических соединений.
Давление контактов электрических соединений должно на-
дежно поддерживаться в условиях нормальной эксплуатации.
Штепсельные электрические соединения должны быть осна-
щены механическими или фрикционными устройствами фик-
сации в соответствии с требованиями стандарта EN 60079-15.
Напряжение питания во время использования не должно
превышать 26,4 В постоянного тока.
Для ограничения напряжения питания до 140% номинально-
го напряжения следует применять соответствующую защиту.
Не превышайте максимальное количество разрешенных пи-
лотных клапанов, определенное для
данных конфигураций:
максимальные катушки
входные
модули
(G3)
0
22
1
20
2
18
3
16
4
14
25 Pin Sub-D
37 Pin Sub-D
1-32 клеммной колодки
12 Pin круглый разъем
15 Pin круглый разъем
22 Pin круглый разъем
14
возможная опасность электростатического заряда:
Следует обязательно принять меры предосторожности для
защиты от возможных последствий наличия циркулирующих
токов. вызванных паразитных магнитных полей.
Избегайте накопления электростатических зарядов на устройстве.
Номинальная виброустойчивость в соответствии с EN 60068-2-6:
0,15 мм при 10–60 Гц; ускорение 2 g при частоте 60–500 Гц
СОЕДИНЕНИЯ
Подключите все порты, которые могут контактировать
с жидкостями.
Очистите каналы, подключаемые к устройству.
Не забудьте подсоединить трубопроводы к соответствующим
входам (1: линия подачи давления / 2,4: каналы нагнетания / 3,5:
выпускные каналы). Соблюдайте направление потока жидкости.
Используйте только входящие в комплект соединительные детали.
Убедитесь в том, что никакие инородные вещества не по-
падают в контур, особенно при выполнении герметичных
соединений.
Ручная коррекция электромагнитных клапанов дает возмож-
ность управлять клапаном при отсутствии электроэнергии.
Обязательно соблюдайте разрешенный радиус изгиба для
труб; не ограничивайте отверстия жидкостной циркуляции.
Трубы и соединительные элементы не должны оказывать
усилия, крутящего момента или механического напряжения
на устройство.
Используйте соответствующие инструменты и размещайте
инструменты для монтажно-сборочных работ как можно
ближе к точке подключения.
Обязательно соблюдайте рекомендуемый крутящий момент
при затяжке трубных соединений.
Все соединения должны быть надежно смонтированы
квалифицированными специалистами.
РАБОТА
Для предотвращения риска получения травмы или повреждения
имущества запрещается касаться катушки электромагнитно-
го клапана. Катушка может стать горячей при нормальных
условиях эксплуатации. Если электромагнитный клапан
находится в легкодоступном месте, установщик должен
обеспечить защиту от случайного контакта.
ASCO SAS
53 rue de la Beauce, 28110 Luce - FRANCE
775 729 098 RCS Chartres
1716
515701-001
515701-001
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9
  • Page 10 10

AVENTICS Series 2005 G3 Accessories Инструкция по применению

Тип
Инструкция по применению

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ